Покрајинска влада: За атарске путеве 300 милиона динара

Покрајински секретаријат за пољопривреду објавио је конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отрестишта на који локалне самоуправе (градови и општине) могу да се јаве до 28. фебруара.

Покрајина је за ову намену обезбедила 300.000.000 динара а укупани износ новца који општине и градови могу да добију по пријави је до 20.000,000 динара. Финансира се 70 одсто трошкова без ПДВ, а преостали део треба да сносе корисници новца.

Конкурсом је предвиђено да половина од додељеног новца јединице локалних самоуправе добију након потписивања уговора у складу са приливом новца, а остатак 20 одсто по правдању уплаћеног аванса и сопственог учешћа. Они који добију новац дужни су да инвестицију реализују до 2. децембра ове године.

Смисао конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала – најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта.

Под атарским путем подразумева се саобраћајна површина која је доступна већем броју корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисан пут, а доприноси рационалном коришћењу пољопривредног земљишта. Под отрестиштем се подразумева површина непосредно пре прикључка некатегорисаног пута с јавним путем више категорије, уређена тако да се на њој уклоне све нечистоће с возила чије би изношење на јавни пут угрозило безбедност саобраћаја.

Покрајинским новцем за ову намену могу се суфинансирати трошкови радова и материјала за уређење атарских путева, прилазних атарских путева и отресишта, а у које спадају припремни, земљани радови и радови на изградњи коловозне конструкције од чврстих компактних материјала.

У оквиру уређења атарских путева и прилазних атарских путева суфинансираће се уређење атарских путева туцаником, струганим асфалтом, асфалтом, бетоном и методом стабилизације хидрауличног везива.

У оквиру уређења отресишта, суфинансираће се израда ребрастог отресишта од армираног бетона, у ширини од најмање пет метара и у дужини од најмање 40 метара, уколико се укршта, односно прикључује са државним путем првог реда, 20 метара са државним путем другог реда и 10 метара са општинским путем и улицом, рачунајући од ивице коловоза.

Локалне самоуправе могу да поднесу једну пријаву с прегледом атарских путева и отресишта чије се уређење планира. У пријави за конкурс од докуметације треба да доставе, између осталог, извод из општинског/градског буyета, којим се потврђује износ сопственог учешћа, извод из пројекта за грађевинску дозволу и идејни пројекат у дигиталној форми, технички опис уколико се ради нов атарски пут или отресиште, реконструкција и рехабилитацији постојећег атарског пута или отресишта.

        З. Делић

 

За пријављивање дигитална платформа АгроСенс

Пријава на конкурс се достављају електронским путем преко дигиталне платформе “АгроСенс” АПВ. Апликација као и упутство за коришћење могу се преузети с веб странице: њњњ.псп.војводина.гов.рс Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487-4405.

 

Текст конкурса, образац пријаве на конкурс и Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за уређење атарских путева и отресишта могу се преузети са званичне интернет стране Секретаријата (њњњ.псп.војводина.гов.рс).

EUR/RSD 117.3323
Најновије вести