Си­ну­ла фа­са­да Гра­ђан­ске шко­ле у Бач­кој Па­лан­ци

БАЧ­КА ПА­ЛАН­КА: У стро­гом цен­тру Бач­ке Па­лан­ке од по­чет­ка ове го­ди­не тра­ју ра­до­ви на ре­кон­струк­ци­ји згра­де у ко­јој се на­ла­зи ов­да­шњи Му­зеј, али ово зда­ње у исто­ри­ји се пам­ти као пр­ва Гра­ђан­ска шко­ла у овој ва­ро­ши ко­ја је на овој ло­ка­ци­ји по­че­ла са ра­дом у је­сен 1903. го­ди­не.
1
Фото: Dnevnik.rs

Го­ди­на­ма, па и де­це­ни­ја­ма ова згра­да уме­сто укра­са ва­ро­ши, а пред­ста­вља нај­ста­ри­је јав­но зда­ње у Бач­кој Па­лан­ци, би­ла је ру­гло. Сме­та­ло је то мно­ги­ма, а по­себ­но они­ма ко­ји су ов­де по­ха­ђа­ли гим­на­зи­ју, еко­ном­ску шко­лу, па и Основ­ну шко­лу „Кла­ра Фе­јеш“ ко­ја је сво­је­вре­ме­но уга­ше­на, од­но­сно ин­те­гри­са­на са су­сед­ном ОШ „Све­ти Са­ва“, не­ка­да ОШ „Ве­се­лин Ма­сле­ша“.

Ов­да­шњи Кул­тур­ни цен­тар про­шле го­ди­не апли­ци­рао је сво­јим про­гра­мом код Ми­ни­стар­ства кул­ту­ре ко­је је одо­бри­ло ско­ро 40 ми­ли­о­на ди­на­ра за ре­кон­струк­ци­ју ове згра­де, а у овај по­сао сво­јим сред­стви­ма, од­но­сно за дру­гу фа­зу ра­до­ва, укљу­чи­ла се ло­кал­на са­мо­у­пра­ва. По­сло­ви на овом зда­њу још ни­су за­вр­ше­ни, али су са улич­не стра­не, од­но­сно са фа­са­де ски­ну­ти за­сто­ри и ске­ле, па сви ко­ји уву­да про­ла­зе мо­гли да ви­де но­во ли­це не­ка­да­шње Гра­ђан­ске шко­ле, од­но­сно фа­са­ду ко­ја је углав­ном на­лик оној ко­ју је ова згра­да има­ла по­чет­ком про­шлог ве­ка. Ка­да ће све­ча­но би­ти отво­ре­на ова згра­да, од­но­сно ка­да ће по­че­ти са ра­дом Му­зеј ово­га гра­да над­ле­жни још ни­су на­ја­ви­ли, али за­вр­шет­ку ра­до­ва ра­ду­ју се и по­сле­ни­ци кул­ту­ре, број­на удру­же­ња гра­ђа­на ко­ја ће ов­де има­ти свој ку­так.

Фото: Не­ка­да­шњи из­глед фа­са­де

Гра­ђан­ска шко­ла у Бач­кој Па­лан­ци по­че­ла је са ра­дом сеп­тем­бра 1886. го­ди­не у из­најм­ље­ној ку­ћи др Пер­ле­за. Пр­ва на­став­ни­ца Гра­ђан­ске шко­ле би­ла је Аде­ри­јан Се­леш Етел­ка. Шко­ла је по­че­ла са ра­дом, али је он­да­шњи агил­ни па­ла­нач­ки адво­кат Карл Ме­зеи ра­дио на при­ку­пља­њу сред­ста­ва за из­град­њу згра­де Гра­ђан­ске шко­ле. Та­да­ша­ња др­жа­ва шко­лу пре­у­зи­ма 1898. го­ди­не, а она је ра­ди­ла у не­ко­ли­ко при­ват­них ку­ћа. Ста­ра, Но­ва и Не­мач­ка Па­лан­ка 1901. го­ди­не скла­па­ју уго­вор са пред­у­зи­ма­чем Франц Рај­хлом из Су­бо­ти­це да за 106 хи­ља­да кру­на из­гра­ди згра­ду за шко­лу. У по­чет­ку шко­ла је има­ла осам учи­о­ни­ца, ма­лу са­лу и збор­ни­цу, по­сто­ја­ла су по­себ­на му­шка и жен­ска оде­ље­ња, а у но­вом зда­њу на­ста­ва је по­че­ла у је­сен 1903. го­ди­не. За­бе­ле­же­но је да је пр­ви ди­рек­тор био Јо­ван Кар­дош.

М. Суџум

EUR/RSD 118.0933
Најновије вести