Јавни позиви

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава да ће се

 

 

149. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

ОДРЖАТИ У СРЕДУ29МАРТА 2017. ГОДИНЕ,

У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.2У ПЛАВОЈ САЛИ НА I СПРАТУ,

СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА.

 

На јавном делу седнице ће се разматрати  :

 

 1. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације радне зоне јужно од пруге у Футогу,
 2. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације Транџамента (у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину,
 3. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације простора за пословање између Улице Темеринске, Пута Шајкашког одреда, Улице Бајчи Жилинског и планиране пруге у Новом Саду и
 4. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана генералне регулације насељеног места Бегеч.

 

 

Нацрти ових планова су били изложени на јавни увид, а заинтересована лица, која су у току трајања јавног увида ставила писане примедбе, имају право да на јавној седници Комисије образложе своје примедбе.

 

На седницу Комисије се позивају и представници органа и организација чији су предходни услови уграђени у текст урбанистичких планова.

 

-

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-613/16  од 07.12. 2016. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир плана генералне регулације паркинг гаража на  подручју Града Новог Сада

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана генералне регулације паркинг гаража на  подручју Града Новог Сада одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 31. марта до 14. априла 2017. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама месних заједница ''Житни трг'', Гајева 30, Нови Сад, ''Стари град'', Краља Александра 1, Нови Сад, ''Прва војвођанска бри- гада'', Народних хероја 5, Нови Сад, ''Соња Маринковић'', Кеј жртава рације 4, Нови Сад, ''Лиман'', Драге Спасић 1, Нови Сад, ''Бошко Буха'', Фрушкогорска 8, Нови Сад, ''Лиман III'', Народног фронта 46, Нови Сад, ''Острво'', Народног фронта 71, Нови Сад, ''Иво Андрић'', Бановић Страхиње 20, Нови Сад, ''Вере Павловић'', Гогољева 1, Нови Сад, ''7. јули'', Мише Димитријевића 74а, Нови Сад, ''Јужни Телеп'', Јаношикова 1а, Нови Сад, ''Братство Телеп'', Илариона Руварца 18а, Нови Сад, ''Никола Тесла-Телеп'', Гери Кароља 5, Нови Сад, ''Гаврило Принцип'', Булевар Јована Дучића 3, Нови Сад, ''Бистрица'', Браће Дроњак 11, Нови Сад, ''Југовићево'', Тараса Шевченка 1, Нови Сад, ''Раднички'', Браће Могин 2, Нови Сад, ''Детелинара'' Браће Поповић 4, Нови Сад, ''Народни хероји'', Мајевичка 2б, Нови Сад, ''Омла- дински покрет'', Омладинског покрета 11, Нови Сад, ''Сава Ковачевић'', Саве Ковачевића 15, Нови Сад, ''Дунав'', Бео- градски кеј 19а, Нови Сад, ''Подбара'', Косовска 41, Нови Сад и ''Салајка'', Шајкашка 26, Нови Сад.

 

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 14. априла 2017. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-570/16  од 14.12. 2016. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир плана детаљне регулације дела радне зоне јужно од Државног пута IБ-12 у Каћу

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације дела радне зоне јужно од Државног пута IБ-12 у Каћу одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 20. марта до 3. априла 2017. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице „Каћ”, Каћ, Краља Петра I бр.2.

 

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 3. априла 2017. године.

 

 

 

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава да ће се

                  

 

143. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ОДРЖАТИ У СРЕДУ,

8ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕУ ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.2У ПЛАВОЈ САЛИ

НА I СПРАТУСА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА.

 

На јавном делу седнице ће се разматрати  :

 

 1. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду,
 2. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду,
 3. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду,
 4. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду,
 5. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник,

 

Нацрти ових планова су били изложени на јавни увид, а заинтересована лица, која су у току трајања јавног увида ставила писане примедбе, имају могућност и право да на јавној седници Комисије образложе своје примедбе.

 

На седницу Комисије се позивају и представници органа и организација чији су предходни услови уграђени у текст урбанистичких планова.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-588/16  од 09.11. 2016. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду 

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду  одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 30. јануара до 13. фебруара 2017. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице „Иво Андрић“, Улица Бановић Страхиње 20, Месне заједнице „Острво“, Улица Народног фронта 71, Месне заједнице „Лиман III“, Улица Народног фронта 46, Месне заједнице „Бошко Буха“, Улица Фрушкогорска 8, Месне заједнице „Лиман“, Улица Драге Спасић 1, Месне заједнице „Јужни Телеп“, Улица Јаношикова 1а, Месне заједнице „Никола Тесла - Телеп“, улица Гери Кароља 5, Месне заједнице "7.јули", Улица Мише Димитријевића 74а, Месне заједнице „Вера Павловић“, Улица Гогољева 1 и Месне заједнице  „Прва Војвођанска бригада“, Улица Народних хероја 5.

 

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 13. фебруара 2017. године.

 

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава   

   

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

 

            Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 12. јануара до 10. фебруара 2017. године.

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама месне заједнице за чије подручје се план доноси: Месна заједница „Подбара“, Косовска улица бр. 41 у Новом Саду.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду (локалитет уз Улицу Лазе Лазаревића) и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава   

   

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

 

            Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду (локалитет уз Улицу Лазе Лазаревића), излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 12. јануара до 10. фебруара 2017. године.

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама месне заједнице за чије подручје се план доноси: Месна заједница „Јужни Телеп“, Јаношикова улица бр. 1а у Новом Саду.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 52/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА

„Lesnina S“ DOO У НОВОМ САДУ

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта пословног комплекса „Lesnina S“ DOO у Новом Саду (наручилац израде : „Lesnina S“ DOO) одржаће се радним данима у периоду од 16. до 23. децембра 2016. године, од 10,00 до 13,00 часова, у згради Градске управа за урбанизам и грађевинске послове, Радничка број 2, у соби број 66 на II спрату.

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

 

За давање обавештења о садржају јавне презентације неопходно је обратити се Живковић Бориславу, овлашћеном лицу од стране Градске управа за урбанизам и грађевинске послове.

 

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада ће, у року од 8 дана од дана пријема урбанистичког пројекта размотрити пристигле примедбе у току јавне презентације и извршити проверу усклађености урбанистичког пројекта са планском документацијом.                                                                              

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-501/16  од 12.10. 2016. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 12. до 26. децембра 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Житни трг", Улица Гајева 30 у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 26.12. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-231/16  од 31.08. 2016. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир плана детаљне регулације простора за породично становање јужно од Книнске улице у Ветернику

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације простора за породично становање јужно од Книнске улице у Ветернику одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 12. до 26. децембра 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Ветерник", Улица Иве Лоле Рибара 1а у Ветернику.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 26.12. 2016. године.

 

 

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава да ће се

                  

 

134. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ОДРЖАТИ У УТОРАК,

22НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕУ ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
НОВОГ САДА, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.2
У ПЛАВОЈ САЛИ

НА I СПРАТУСА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА.

 

На јавном делу седнице ће се разматрати  :

 

 1. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације Мишелука II у Новом Саду,
 2. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације дела Државног пута IБ-12 у Каћу и на Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину,
 3. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације Видовданског насеља у Новом Саду,
 4. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације Војиново у Сремској Каменици,
 5. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације Петроварадин IX у Петроварадину и
 6. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације простора за становање у Ветернику, између насипа и Адица

 

Нацрти ових планова су били изложени на јавни увид, а заинтересована лица, која су у току трајања јавног увида ставила писане примедбе, имају могућност и право да на јавној седници Комисије образложе своје примедбе.

 

На седницу Комисије се позивају и представници органа и организација чији су предходни услови уграђени у текст урбанистичких планова.

 

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт плана детаљне регулације Транџамента (у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава  

   

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД   

 

 

            Нацрт плана детаљне регулације Транџамента (у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 10. новембра до 09. децембра 2016. године.

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице за чије подручје се план доноси: Месна заједница "Петроварадин", Улица Чајковског број 1а, у Петроварадину.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава  

   

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД   

 

 

            Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 10. новембра до 09. децембра 2016. године.  

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице за чије подручје се план доноси: Месна заједница "Ветерник", Улица Иве Лоле Рибара број 1а, у Ветернику.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава  

   

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

 

            Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 10. новембра до 09. децембра 2016. године.

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице за чије подручје се план доноси: Месна заједница "Стари град", Улица краља Александра број 1, у Новом Саду.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт плана детаљне регулације простора за пословање између Улице Темеринске, Пута Шајкашког одреда, Улице Бајчи Жилинског и планиране пруге у Новом Саду и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава  

   

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

 

            Нацрт плана детаљне регулације простора за пословање између Улице Темеринске, Пута Шајкашког одреда, Улице Бајчи Жилинског и планиране пруге у Новом Саду, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 10. новембра до 09. децембра 2016. године.

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице за чије подручје се план доноси: Месна заједница "Салајка", Улица Шајкашка број 26, у Новом Саду.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт плана детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава  

   

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

 

            Нацрт плана детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 10. новембра до 09. децембра 2016. године.

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама месних заједница за чије подручје се план доноси: Месна заједница "Подбара", Улица Косовска број 41, у Новом Саду и Месна заједница „Дунав“, Београдски кеј број 19а у Новом Саду.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт плана детаљне регулације радне зоне јужно од пруге у Футогу и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације радне зоне јужно од пруге у Футогу на животну средину и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава

   

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

 

            Нацрт плана детаљне регулације радне зоне јужно од пруге у Футогу и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације радне зоне јужно од пруге у Футогу на животну средину, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 10. новембра до 09. децембра 2016. године.

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице за чије подручје се план доноси: Месна заједница "Футог", Улица цара Лазара број 42, у Футогу.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава   

   

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД    

 

 

            Нацрт плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 10. новембра до 09. децембра 2016. године.  

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама месних заједница за чије подручје се план доноси: Месна заједница "Лиман", Улица Драге Спасић број 1, у Новом Саду и Месна заједница „Прва војвођанска бригада“, Улица Народних хероја број 5, у Новом Саду.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава   

   

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД    

 

 

            Нацрт плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 10. новембра до 09. децембра 2016. године.  

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама месних заједница за чије подручје се план доноси: Месна заједница "Лиман", Улица Драге Спасић број 1, у Новом Саду и Месна заједница „Прва војвођанска бригада“, Улица Народних хероја број 5, у Новом Саду.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-374/16 од 12.10. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир измена и допуна Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир измена и допуна Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 14. до 28. новембра  2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Прва војвођанска бригада", Улица Народних хероја 5 у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 28.11. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-272/15  од 12.10. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир плана детаљне регулације дела инфраструктурног коридора Државног пута IБ-21 од моста на Дунаву

до петље Каћ у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације дела инфраструктурног коридора Државног пута IБ-21 од моста на Дунаву до петље Каћ у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 14. до 28. новембра 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне заједнице "Петроварадин", Улица Чајковког 1а у Петроварадину, Месне заједнице "Шангај", Улица VIII бб у Новом Саду и Месне заједнице „Каћ“, Улица краља Петра I у Каћу.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 28.11. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-64/16  од 07.10. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (8 локалитета)

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (8 локалитета) одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 4. до 18. новембра 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне заједнице "Раднички", Улица Браће Могин 2, Месне заједнице "Детелинара", Улица Браће Поповић 4, Месне заједнице "Бистрица", Улица Браће Дроњак 11, Месне заједнице "Гаврило Принцип", Булевар Јована Дучића 3 и Месне заједнице „Југовићево“, Улица Тараса Шевченка 2, у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 18.11. 2016. године.

 

 

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-117/16 од 07.10. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет на углу улица Царице Милице, Железничке и Раде Кондића)

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет на углу улица Царице Милице, Железничке и Раде Кондића)одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 4. до 18. новембра  2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Футог", Улица цара Лазара 42 у Футогу.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 18.11. 2016. године.

 

 

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава да ће се

                  

 

131. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ОДРЖАТИ У СРЕДУ,

26ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕУ ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.2У ПЛАВОЈ САЛИ

НА I СПРАТУСА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА.

 

На јавном делу седнице ће се разматрати  :

 

 1. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду и
 2. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду.

 

Нацрти ових планова су били изложени на јавни увид, а заинтересована лица, која су у току трајања јавног увида ставила писане примедбе, имају могућност и право да на јавној седници Комисије образложе своје примедбе.

 

На седницу Комисије се позивају и представници органа и организација чији су предходни услови уграђени у текст урбанистичких планова.

 

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-361/16  од 17.08. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир плана детаљне регулације градског гробља

у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације градског гробља у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 24. октобра до 07. новембра. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Раднички", Браће Могин 2, и Месне заједнице „Југовићево“, Тараса Шевченка 2, у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 07.11. 2016. године.

 

 

На основу чл. 18. став 1. и 19. ст. 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) и члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада

 

расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у другој половини 2016. године

 

 I        ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области јавног информисања који се реализују у другој половини 2016. године, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/15, 46/16 и 58/16), у износу од 9.560.000,00  динара, и то за:

            - пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Новог Сада, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Новог Сада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације;

            - пројекте намењене националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, и који подстичу стваралаштво у свим областима јавног живота припадника националних мањина; 

            - пројекте намењене заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе мишљења и изражавања и омогућавања несметаног примања информација намењених јавности у примереном облику и применом одговарајуће технологије и

            - пројекте oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања.

Средства ће се додељивати у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), по правилима за Државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

       

  II   ПРАВО УЧЕШЋА

 

На Јавном конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија који емитује/дистрибуира медијски садржај на територији Града Новог Сада,
 2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који се емитује на територији Града Новог Сада, и
 3. правно лице, односно предузетник са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања (носиоци пројеката могу бити: издавачи медија, професионална новинарска удружења, новинарске школе, стручне агенције у области новинарства и невладине организације које се баве медијском проблематиком).

            Медиј из тачке 1. и 2. мора бити уписан у Регистар медија Агенцијe за привредне регистре. Медијем се сматрају и интернет странице уколико су уписане у Регистар медија.

            Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од Градске управе, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта и за које се утврди да су средства нанаменски трошила.

            За сваку од наведених области конкурса, учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат, може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.   

 III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2) мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

 

 1. Значај пројекта са становишта:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 
 • идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

 1. Утицај  и изводљивост са становишта:
 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

 1. Капацитети са становишта:
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

             На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

            1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда,

           2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Поред наведених критеријума пројекат ће се вредновати и на основу следећих специфичних критеријума:

        Специфични критеријуми за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији Града Новог Сада;
 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
 3. актуелност теме;
 4. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група и
 5. мера у којој предложени пројекат доприноси афирмацији мултикултуралности.

      Специфични критеријуми за оцењивање пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама:

 1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу права на информисање припадника националних мањина на територији Града Новог Сада, на матерњем језику;
 2. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу стваралаштва у области културног и језичког идентитета националних мањина и
 3. мера у којој предложени пројекат мултијезичког и интеркултуралног карактера доприноси развоју дијалога, бољег упознавања и разумевања између различитих заједница.

 

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом:

 1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа особа са инвалидитетом;
 2. актуелност теме и доступност већем броју корисника и
 3. мера у којој предложени пројекат доприноси развоју инклузивног друштва.   

 

           Специфични критеријуми за оцењивање пројеката  организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања:                            

 1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу и промоцији медијског и новинарског професионализма, новинарске аутономије и саморегулације;
 2. мера у којој предложени пројекат доприноси јачању стручних капацитета  медијских посленика (новинара, менаџера, истраживача, стручњака из области медијског права и сл.);
 3. мера у којој предложени пројекат доприноси упознавању јавности са развојем и новим достигнућима у медијском сектору и
 4. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености.

  IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 8 дана од дана обjављивања у дневном листу „Дневник.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 60 дана од дана закључења конкурса. Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави у року од 15 дана од завршетка пројекта.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

            Образац Пријаве  (Образац  1 пријава и Образац 1- табела буџета пројекта) се преузима са званичног сајта Града Новог Сада (Конкурси, Документа градских управа – Градска управа за културу). Пријава Пројекта се предаје у једном примерку.

            Учесник Конкурса приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 1. акт о регистрациjи правног лица или предузетника у одговарајућем регистру;
 2. решење о регистрацији из Регистра медија који води Агенција за привредне регистре;
 3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. оверена изjава/сагласност издавача медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);

Документација из тач. 3-5. није потребна у случају конкурисања са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

 VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године (приложити доказ о регистрацији) пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове комисије доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

VII    ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

 

           О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује Градоначелник решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, Градоначелник може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће распоредити средства или део средстава.

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је решењем додељен.

            Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

На основу овлашћења Градоначелника, Градска управа за културу и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама.

            Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета.

            Корисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена. 

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор са Градском управом, уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

Одобрена средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а корисник средстава је дужан да Градској управи достави извештај о реализацији пројекта, материјални  доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању, као и о наменском коришћењу додељених средстава у прописаном року.

VIII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст конкурса, Образац за пријаву и Образац извештаја обjављују се и на веб-сајту Града Новог Сада  где су видљиви и доступни током трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на званичном сајту Града www.novisad.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

           Конкурсни материјал се не враћа.  Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

            Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти у писарници Градске управе, Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште, на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада – за конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у другој половини 2016. године.

 

 

        

 

  На основу члана  76. став 1. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и  члана 5. став 1. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15), Градоначелник Града Новог Сада  

 

р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКАТА УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ  ГРАДА НОВОГ САДА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 2016. ГОДИНЕ

 

 

I           Јавни конкурс се расписује за програме и пројекте у култури који се финансирају или суфинансирају средствима из буџета Града,  а подразумевају програме и пројекте у култури и пројекте уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града. Средства су обезбеђена  у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/15, 46/16 и 58/16), и то за следеће тематске области:

 

            1. визуелна уметност и мултимедија: изложбе, колоније, фестивали, радионице,

            2. музичко стваралаштво: фестивали, меморијали, концерти, снимање ауторског            материјала,

3. сценско стваралаштво: фестивали, позоришне и оперске представе, уметничка игра, 4. аматерско културно-уметничко стваралаштво: рад на очувању и неговању народних  обичаја, песама и игара,          

            5. кинематографија и аудиовизуелно стваралашво: фестивали, филмске   

                презентације.

 

II         ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

 

 1. Право учешћа на конкурсу имају установе културе, изузев установа културе чији је оснивач Град, удружења у култури, уметници, сарадници, односно стручњаци у култури којима је статус утврђен у складу са Законом, као и други субјекти у култури чије је седиште на територији Града, као и цркве и верске заједнице.

                       

 1.      НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

 

Уз попуњен образац ПРИЈАВЕ на конкурс учесник Јавног конкурса доставља и:

            - детаљан опис програма/пројекта у култури за чије финансирање или                              суфинансирање се подноси Пријава,

            - фотокопију Решења о регистрацији код надлежног органа,

            - фотокопију Потврде о пореском идентификационом броју,

- званичан доказ о рачуну отвореном код Управе за трезор (уколико је   

рачун  отворен). Уколико рачун није отворен, а пројекат буде одобрен за        финансирање или суфинансирање средствима из буџета Града, носилац пројекта је у обавези да отвори рачун - наменски подрачун код Управе за трезор, на који ће се пребацивати буџетска средства.

            - најмање једну биографију учесника у пројекту, и

            - изјаву о прихватању обавезе корисника, која је саставни део Пријаве.

 

III        Образац Пријаве на Јавни конкурс може се преузети са сајта www.novisad.rs.

 

 

 

 

IV      Пријаве на  Јавни конкурс са пратећом документацијом  подносе се  лично на

           обрасцу  пријаве који је саставни део конкурсне документације,  у  затвореној

           коверти  у  писарници  Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови

Сад, или путем поште препорученом пошиљком, на наведену адресу, са            назнаком:  Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и   научних истраживања у култури  Града Новог Сада у другој половини 2016. године.

ПРИЈАВА садржи податке о подносиоцу пријаве, области на коју се пројекат односи, статусу подносиоца пријаве, податке о пројекту и финансијске показатеље.

 

V         Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 8 дана од дана објављивања                  Конкурса у средствима јавног информисања,  као и на интернет презентацији                Града Новог Сада (www.novisad.rs).

            Конкурсна документација се не враћа.

 

            VI        Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија за спровођење поступка јавног                конкурса за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно                стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада.

 

VII      Неблаговремене и непотпуне Пријаве на конкурс, Пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, Пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и Пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили          право на финансирање, односно суфинансирање пројеката средствима из буџета     Града, а нису поднели Извештај о реализацији пројекта, Комисија неће                        разматрати. Такође, за непотпуне ПРИЈАВЕ ће се сматрати оне ПРИЈАВЕ, у којима трошкови пројекта нису таксативно наведени

 

VIII     КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

 

Градска управа за културу ће финансирати или суфинансирати само оне трошкове који су искључиво везани за реализацију наведеног пројекта.

           

            Градска управа за културу НЕЋЕ финансирати или суфинансирати: сталне трошкове  (грејање, струја, телефон, провизије код банке, закуп простора, плате запослених, трошкове горива и путовања код Подносиоца пријаве), набавку опреме, угоститељске услуге. Трошкови репрезентације и трошкови смештаја учесника везаних за пројекат  ће се суфинансирати у изузетним случајевима када је програм таквог карактера да укључује ове елементе, а које ће Комисија посебно разматрати и одобравати.

 

IX        ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Подносилац Пријаве може да учествује на Конкурсу са једним пројектом.

Пријава и приложена документација се подносе у једном примерку.

 

 

 

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-327/16  од 26.07. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима између Темеринске улице, Пута Шајкашког одреда и канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима између Темеринске улице, Пута Шајкашког одреда и канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 17. до 31.10. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Салајка", Шајкашка 26, у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 31.10. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-226/16  од 18.05. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир плана детаљне регулације дела простора за пословање у Кисачу

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације дела простора за пословање у Кисачу одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 03. до 17.10. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Кисач", Словачка 10, у Кисачу.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 17.10. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-144/16  од 26.07. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир измeна и допуна Плана детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир измeна и допуна Плана детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 03. до 17.10. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Јужни Телеп", Јаношикова 1а, у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 17.10. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-139/16 од 07.04. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир измена и допуна Плана детаљне регулације општестамбене зоне између улица Руменачке и Париске комуне

у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир измена и допуна Плана детаљне регулације општестамбене зоне између улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 03. до 17.10. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Омладински покрет", Омладинског покрета 11, у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 17.10. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-40/16 од 15.09. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир плана детаљне регулације Телепа у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир Телепа у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 03. до 17.10. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Јужни Телеп", Јаношикова 1а, Месне заједнице "Никола Тесла - Телеп", Гери Кароља 5, и Месне заједнице "Братство - Телеп", Илариона Руварца 18а, у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 17.10. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-38/16  од 24.02. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 03. до 17.10. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Соња Маринковић", Кеј жртава рације 4, у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 17.10. 2016. године.

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава  

   

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

 

            Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 09. септембра до 10. октобра 2016. године.  

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице за чије подручје се план доноси: Месна заједница "Сремска Каменица“, Трг краља Петра I број 1, у Сремској Каменици.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт плана детаљне регулације дела Државног пута IБ-12 у Каћу и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације дела Државног пута IБ-12 у Каћу на животну средину и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава

   

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

 

            Нацрт плана детаљне регулације дела Државног пута IБ-12 у Каћу и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације дела Државног пута IБ-12 у Каћу на животну средину, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 09. септембра до 10. октобра 2016. године.

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице за чије подручје се план доноси: Месна заједница "Каћ", Улица краља Петра I број 2, у Каћу.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт плана детаљне регулације Мишелук II  и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава

   

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

 

            Нацрт плана детаљне регулације Мишелук II, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 09. септембра до 10. октобра 2016. године.

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице за чије подручје се план доноси: Месна заједница "Петроварадин", Улица Чајковског број 1а, у Петроварадину и у Месној заједници „Сремска Каменица“, Улица Марка Орешковића бб, у Сремској Каменици.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-132/16 од 07.04. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир плана детаљне регулације спортског центра

у Футогу

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације спортског центра у Футогу одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 18.08. до 01.09. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Футог", Цара Лазара број 46, у Футогу.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 01.09. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-82/16  од 16.03. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир плана детаљне регулације северозападне зоне Садова у Петроварадину

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације северозападне зоне Садова у Петроварадину одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 18.08. до 01.09. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Петроварадин", Чајковског број 1а, у Петроварадину.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 01.09. 2016. године.

 

 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на V седници од 22. јула 2016. године доноси

 

ОДЛУКУ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ У НОВОМ САДУ

 

Члан 1.

 

Овом одлуком започиње спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

 

Члан 2.

 

 Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

 

Члан 3.

 

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.

 

Члан 4.

 

 Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                           Председник

Број: 352-1/2016-996-I

22. јул 2016. године

НОВИ САД                                                                                    Здравко Јелушић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор  директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, Скупштина Града Новог Сада, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ  ПРЕДУЗЕЋУ :

            Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, Стевана Брановачког  број 3,

Матични број: 08556920,

Уписано код Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, пoд брojeм: БД 1893/2005 oд 18. aвгустa 2005. гoдинe,

ПИБ: 100187745,

            Претежна делатност:- 42.99 Изгрaдњa oстaлих нeпoмeнутих грaђeвинa.

            Пословање и рад Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду уређују се Одлуком о усклађивању Одлуке o oснивaњу Jaвнoг прeдузeћa "Зaвoд зa изгрaдњу Грaдa" у Нoвoм Сaду и Статутом Jавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду од 14. марта 2013. године и 21. марта 2014. године.

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ

            Директор Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

            Директор Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду прeдстaвљa и зaступa Јавно предузеће, oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, вoди пoслoвaњe Јавног предузећа, oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јавног предузећа, кao и зa рeaлизaциjу oдлукa и других aкaтa Скупштинe Града Новог Сада, Грaдoнaчeлникa Града Новог Сада и Грaдскoг вeћa Града Новог Сада, прeдлaжe дугoрoчни и срeдњoрoчни плaн пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja и oдгoвoрaн je зa њихoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa и oдгoвoрaн je зa њeгoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, бирa извршног дирeктoра, зaкључуje угoвoрe o рaду сa извршним дирeктoром, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу рaдни oднoси, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштава капитала чији  је једини власник Јавно предузеће, дoнoси aкт o систeмaтизaциjи, и врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм, оснивачким актом и Стaтутoм Јавног предузећа.

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице,

2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa или спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa, из научне области економске науке,

3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe из тaчкe 2. Услова за именовање директора,

4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду,

5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa,

6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу пoслoвa,

7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,

8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци,

9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:

- oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви,

- oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,

- oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,

- oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa, и

-зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.

 

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором.

            Директор се именује на период од четири године.

МЕСТО РАДА:

Нови Сад, Стевана Брановачког број 3.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:

            Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

            Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о посебним областима знања.

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Маријана Дукић Мијатовић, контакт телефон: 021/526-970.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

            Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Улица Жарка Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком ,,за Јавни конкурс - за избор директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду “.

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

1.      Извод из матичне књиге рођених,

2.      Диплому о стеченом високом образовању,

3.      Исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за именовање директора), односно да има нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, као и да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова (тач. 4. и 6. Услова за именовање директора),

4.      Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,

5.      Потврда надлежног органа да лице није осуђивано нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци, и

6.      Потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, није изречена мера безбедности oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa и зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

 

Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије'', „Службеном листу Града Новог Сада“, у дневном листу „Дневник“, као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада, www.skupstinans.rs .

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                           Председник

Број: 352-1/2016-996-I

22. јул 2016. године

НОВИ САД                                                                                    Здравко Јелушић

 

 

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава да ће се

 

119. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

ОДРЖАТИ У ПОНЕДЕЉАК11ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ,

У ЗГРАДИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА БР.3У ВЕЛИКОЈ САЛИ НА III СПРАТУ,

СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА.

 

На јавном делу седнице ће се разматрати:

 

 1. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама   и допунама Плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада (два локалитета уз улице Шумску и Десанке Максимовић),

 

Нацрт овог плана је био изложен на јавни увид, а заинтересована лица, која су у току трајања јавног увида ставила писане примедбе, имају право да на јавној седници Комисије образложе своје примедбе.

 

На седницу Комисије се позивају и представници органа и организација чији су предходни услови уграђени у текст урбанистичких планова.

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 52/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КОМПЛЕКС

MDD GROUP EXPORT-IMPORT КАЋ

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 4392/1 КО КАЋ

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за комплекс MDD GROUP Export-import Каћ на катастарској парцели број 4392/1 КО Каћ (наручилац израде : Град Нови Сад) одржаће се радним данима у периоду од 11. до 18. јула 2016. године, од 10,00 до 13,00 часова, у згради Градске управа за урбанизам и стамбене послове, Радничка број 2, у соби број 66 на II спрату.

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за урбанизам и стамбене послове.

 

За давање обавештења о садржају јавне презентације неопходно је обратити се Живковић Бориславу, овлашћеном лицу од стране Градске управа за урбанизам и стамбене послове.

 

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада ће, у року од 8 дана од дана пријема урбанистичког пројекта размотрити пристигле примедбе у току јавне презентације и извршити проверу усклађености урбанистичког пројекта са планском документацијом.                                                                               

 

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 52/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ПАРКА СЕВЕРНО ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ И УЛИЦЕ РАДОМИРА РАШЕ РАДУЈКОВА

У НОВОМ САДУ

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта парка северно од ранжирне станице и улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду (наручилац израде : Град Нови Сад) одржаће се радним данима у периоду од 28. јуна до 05. јула 2016. године, од 10,00 до 13,00 часова, у згради Градске управа за урбанизам и стамбене послове, Радничка број 2, у соби број 66 на II спрату.

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за урбанизам и стамбене послове.

 

За давање обавештења о садржају јавне презентације неопходно је обратити се Живковић Бориславу, овлашћеном лицу од стране Градске управа за урбанизам и стамбене послове.

 

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада ће, у року од 8 дана од дана пријема урбанистичког пројекта размотрити пристигле примедбе у току јавне презентације и извршити проверу усклађености урбанистичког пројекта са планском документацијом.       

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 52/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА Д.О.О. „ПРОМИСТ“ У РАДНОЈ ЗОНИ „СЕВЕР II“ У НОВОМ САДУ

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта пословног комплекса Д.О.О. „Промист“ у радној зони „Север II“ Новом Саду (наручилац израде : „Промист“ доо из Новог Сада) одржаће се радним данима у периоду од 14. до 28. јуна 2016. године, од 10,00 до 13,00 часова, у згради Градске управа за урбанизам и стамбене послове, Радничка број 2, у соби број 66 на II спрату.

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за урбанизам и стамбене послове.

 

За давање обавештења о садржају јавне презентације неопходно је обратити се Живковић Бориславу, овлашћеном лицу од стране Градске управа за урбанизам и стамбене послове.

 

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада ће, у року од 8 дана од дана пријема урбанистичког пројекта размотрити пристигле примедбе у току јавне презентације и извршити проверу усклађености урбанистичког пројекта са планском документацијом.                                                                               

 

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-118/16 од 11.05. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 09. до 23.06. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Ветерник", Иве Лоле Рибара број 1а, у Ветернику.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 23.06. 2016. године.

 

 

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава да ће се

 

114. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

ОДРЖАТИ У СРЕДУ01ЈУНА 2016. ГОДИНЕ,

У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.2У ПЛАВОЈ САЛИ НА I СПРАТУ,

СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА.

 

На јавном делу седнице ће се разматрати:

 

 1. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама   и допунама Плана детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду (локалитет ИМ „Матијевић“),

 

 1. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације кабла 110 kV  ТС „Нови Сад 5“ – ТС „Нови Сад 7“ и  на Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације кабла 110 kV  ТС „Нови Сад 5“ – ТС „Нови Сад 7“ на животну средину и

 

 1. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације центра Каћа.

 

Нацрти ових планова су били изложени на јавни увид, а заинтересована лица, која су у току трајања јавног увида ставила писане примедбе, имају право да на јавној седници Комисије образложе своје примедбе.

 

На седницу Комисије се позивају и представници органа и организација чији су предходни услови уграђени у текст урбанистичких планова.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-82/15 од 14. 07. 2015. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир Плана детаљне регулације радне зоне „Запад“ у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир Плана детаљне регулације радне зоне „Запад“ у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 09. до 23.05. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Гаврило Принцип“, Булевар Јована Дучића број 3, у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 23.05. 2016. године. 

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 52/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНОГ КОМЛЕКСА У УЛИЦИ КРАЉЕВИЋА МАРКА У НОВОМ САДУ

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта стамбеног комлекса у Улици Краљевића Марка у Новом Саду (наручилац израде : Петар Мољац из Новог Сада, Краљевића Марка 36) одржаће се радним данима у периоду од 28. априла до 09. маја 2016. године, од 10,00 до 13,00 часова, у згради Градске управа за урбанизам и стамбене послове, Радничка број 2, у соби број 66 на II спрату.

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за урбанизам и стамбене послове.

 

За давање обавештења о садржају јавне презентације неопходно је обратити се Живковић Бориславу, овлашћеном лицу од стране Градске управа за урбанизам и стамбене послове.

 

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада ће, у року од 8 дана од дана пријема урбанистичких пројеката размотрити пристигле примедбе у току јавне презентације и извршити проверу усклађености урбанистичких пројеката са планском документацијом. 

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-83/16  од 16.03. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 28.04. до 12.05. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне заједнице "7. јули", Улица Мише Димитријевића  број 74а, у Новом Саду, и у просторијама Месне заједнице "Вера Павловић", Улица Гогољева  број 1, у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 12.05. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-74/16  од 16.03. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 28.04. до 12.05. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Сремска Каменица", Трг краља Петра I број 1, у Сремској Каменици.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 12.05. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-17/16  од 10.02. 2016. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама

у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 28.04. до 12.05. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Салајка", Улица Шајкашка број 26, у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 12.05. 2016. године.

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 52/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ПОСЛОВНО СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА УЗ УЛИЦУ НАРОДНИХ ХЕРОЈА НА ПАРЦЕЛИ БР. 462/1 КО НОВИ САД II У НОВОМ САДУ

(НЕКАДАШЊИ ЛОКАЛИТЕТ ЕРСТЕ БАНКЕ АД)

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта пословно стамбеног комплекса уз Улицу Народних хероја на парцели бр. 462/1 КО Нови Сад II у Новом Саду (некадашњи локалитет Ерсте банке АД) (наручилац израде : GCR DOO из Новог Сада) одржаће се радним данима у периоду од 19. до 26. априла 2016. године, од 10,00 до 13,00 часова, у згради Градске управа за урбанизам и стамбене послове, Радничка број 2, у соби број 66 на II спрату.

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за урбанизам и стамбене послове.

 

За давање обавештења о садржају јавне презентације неопходно је обратити се Живковић Бориславу, овлашћеном лицу од стране Градске управа за урбанизам и стамбене послове.

 

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада ће, у року од 8 дана од дана пријема урбанистичких пројеката размотрити пристигле примедбе у току јавне презентације и извршити проверу усклађености урбанистичких пројеката са планском документацијом.                                                                              

 

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт одлуке о изменама и допунама плана детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава

  

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

 

            Нацрт одлуке о изменама и допунама плана детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 24. марта до 22. априла 2016. године.

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама месних заједница за чије подручје се план доноси Месне заједнице "Раднички", Улица Браће Могин број 2, у Новом Саду и Месна заједница „Руменка“, Улица Војвођанска број 19, у Руменци.

 

            Заинтересовани могу своје писмене примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе и мишљења, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

 

 

 

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава да ће се

 

103. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

ОДРЖАТИ У ПЕТАК11МАРТА 2016. ГОДИНЕ,

У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.2У ПЛАВОЈ САЛИ НА I СПРАТУ,

СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА

 

На јавном делу седнице ће се разматрати  :

 

 1. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације простора између улица Браће Рибникар, Данила Киша и Футошке у Новом Саду,
 2. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици Футошкој бр.71 и 73),
 3. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације простора за вишепородично становање између улица Бранка Бајића и Новосадског сајма у Новом Саду,
 4. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет на углу Булевара Ослобођења и Улице Браће Рибникар),
 5.  Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације радне зоне „Север III“ у Новом Саду и
 6. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт  одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације  простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (парк).

 

Нацрти ових планова су били изложени на јавни увид, а заинтересована лица, која су у току трајања јавног увида ставила писане примедбе, имају право да на јавној седници Комисије образложе своје примедбе.

 

На седницу Комисије се позивају и представници органа и организација чији су предходни услови уграђени у текст урбанистичких планова.

 

 

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/2015) Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава да ће се

 

 

102. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

ОДРЖАТИ У СРЕДУ09МАРТА 2016. ГОДИНЕ,

У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.2У ПЛАВОЈ САЛИ НА I СПРАТУ,

СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 ЧАСОВА.

 

На јавном делу седнице ће се разматрати  :

 

 1. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације центра Сремске Каменице,
 2. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације општеградског центра уз Институтски пут у Сремској Каменици,
 3. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације Мали Београд – Велики рит II у Новом Саду и
 4. Поднете примедбе, предлози и сугестије на Нацрт плана детаљне регулације стамбене зоне Петроварадин југ у Петроварадину.

 

 

Нацрти ових планова су били изложени на јавни увид, а заинтересована лица, која су у току трајања јавног увида ставила писане примедбе, имају право да на јавној седници Комисије образложе своје примедбе.

 

На седницу Комисије се позивају и представници органа и организација чији су предходни услови уграђени у текст урбанистичких планова.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-263/15 од 02.12. 2015. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир Плана генералне регулације простора за пословање у северозападном делу града Новог Сада

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир Плана генералне регулације простора за пословање у северозападном делу града Новог Сада одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 14. до 28.03. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Раднички", Улица Браће Могин број 2, у Новом Саду, Месне заједнице "Омладински покрет", Улица Омладинског покрета број 11, у Новом Саду, Месне заједнице "Слана бара", Улица Ченејска број 54, у Новом Саду, Месне заједнице "Клиса", Улица Савска број 27, у Новом Саду, Месне заједнице "Видовданско насеље", Улица Јована Андрејевића број 2а, у Новом Саду, Месне заједнице "Салајка", Улица Шајкашка број 26, у Новом Саду и Месне заједнице "Руменка", Улица Војвођанска број 19, у Руменки.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 28.03. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-173/15 од 15.12. 2015. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације простора за породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 04. до 18.03. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Клиса", Улица Савска број 27, Месне заједнице "Видовданско насеље", Улица Јована Андрејевића број 2А и Месне заједнице "Слана бара", Улица Ченејска број 54 у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 18.03. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-375/15 од 29.12. 2015. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 04. до 18.03. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Адице", Улица Симе Шолаје број 2А, у Новом Саду.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 18.03. 2016. године.

 

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и закључка Комисије за планове број V-35-100/15 од 24.11. 2015. године, Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир плана детаљне регулације радне зоне јужно од пруге у Футогу

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације радне зоне јужно од пруге у Футогу одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 04. до 18.03. 2016. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице "Футог", Улица цара Лазара број 42, у Футогу.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 18.03. 2016. године.

 

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт плана детаљне регулације кабла 110 Kv ТС „Нови Сад 5“ – ТС „Нови Сад 7“ и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације кабла 110 Kv ТС „Нови Сад 5“ – ТС „Нови Сад 7“ на животну средину, и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава

 

 

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

 

 

            Нацрт плана детаљне регулације кабла 110 Kv ТС „Нови Сад 5“ – ТС „Нови Сад 7“ и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације кабла 110 Kv ТС „Нови Сад 5“ – ТС „Нови Сад 7“ на животну средину, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 25. фебруара 2016. године до 25. марта 2016. године.

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   у приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама меснe заједницe за чије подручје се план доноси (Месна заједница "Бистрица“, Улица браће Дроњак 11, Месна заједница „Гаврило Принцип“, Булевар Јована Дучића 3, Месна заједница „Никола Тесла-Телеп“, Улица Гери Кароља 5, Месна заједница „Братство –Телеп“, Улица Илариона Руварца 18а и Месна заједница „ Јужни Телеп“ Улица Јаношикова 1а, у Новом Саду).

 

            Заинтересовани могу своје писане примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

 

На основу члана 47. став 1. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, утврдио је Нацрт плана детаљне регулације центра Каћа, и у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи оглашава

 

 

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 

 

 

            Нацрт плана детаљне регулације центра Каћа, излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана, почев од 25. фебруара 2016. године до 25. марта 2016. године.

 

            Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9,00 - 14,00 часова, у   у приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама меснe заједницe за чије подручје се план доноси (Месна заједница "Каћ“, Улица краља Петра I 2, У Каћу).

 

            Заинтересовани могу своје писане примедбе, мишљења, предлоге и сугестије поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Улица Радничка број 2,  у време трајања јавног увида.

 

            Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе, одржаће се после завршетка јавног увида. О датуму, времену и месту одржавања јавне седнице Комисије за планове јавност ће бити обавештена путем средстава јавног информисања.

 

 

           На основу члана 25. став 1. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15),  Градско веће Града Новог Сада

 

расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

 

ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

 

I          Јавни конкурс се расписује за избор пројеката за суфинансирање изградње,    одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду за 2016. годину, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/15).

 

 

II         Право учешћа на Јавном конкурсу имају цркве и верске заједнице чији се           објекти налазе на територији Града, или чија се изградња планира на  територији Града.

 

III        ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Мерила и критеријуми за избор пројеката за суфинансирање изградње,  одржавања и обнове верских објеката су:

 

- степен угрожености верског објекта,

- категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе), и

- значај верских објеката за културу, уметност, историју и сл., уколико верски објекат није утврђен за споменик културе, ако је у поступку припреме за проглашење, или је добро које ужива претходну заштиту.

 

IV        Обрасци Пријаве на Јавни конкурс могу се преузети са званичног сајта Града Новог Сада www.novisad.rs.

 

V         Учесници на конкурсу, уз попуњени образац пријаве и документацију, подносе и Пројекат који садржи:

- основне податке о учеснику на конкурсу (назив, седиште, матични број и порески идентификациони број),

- документ о правном статусу подносиоца пријаве (фотокопија Решења о 

  регистрацији код надлежног органа - основног Решења и евентуалних  

  измена),

- податке о одговорном лицу за заступање и функција коју обавља,

- одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова, 

- потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђене законом и 

другим прописима који регулишу област планирања и изградње,

- детаљан Предмер и предрачун радова које Пројекат третира - радови на

  изградњи, одржавању и обнови верског објекта,

- техничка и фото документација у складу са потребама Пројекта,

- рок за реализацију пројекта, 

 

 

 

- детаљан  финансијски план пројекта, правилно попуњен у табели Пријаве (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом, са спецификацијом износа укупно потребних средстава за реализацију тих активности, износа средстава која се траже из буџета Града, износа сопствених средстава и износа средстава из других извора),

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава,

- званичан доказ о рачуну у банци, 

- изјаву о прихватању обавезе корисника средстава из буџета Града (саставни део Пријаве), и

- изјаву о додељеној државној помоћи (саставни део Пријаве).  

 

VI        Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се лично, наобрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти у писарници Градске управе за опште послове,
Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком, на наведену адресу, са назнаком: 
Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду           Новом Саду, за 2016. годину.

 

VII    Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања и на званичном сајту Града Новог Сада www.novisad.rs

 

Конкурсна документација се не враћа.

 

VIII     Учесници који конкуришу за доделу средстава за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката који имају статус културног добра, или добра под претходном заштитом, у обавези су да се пре подношења пријаве на Јавни конкурс, обрате Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за добијање потребних Услова и мера техничке заштите за извођење планираних радова, као и да Управи доставе исходовану сагласност на пројектну документацију од надлежног Завода.

 

IX        Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија.

 

Х         Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на суфинансирање пројеката средствима из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији пројекта из претходне године, или су поднели непотпун извештај (нису оправдана додељена финансијска средства из буџета Града), Комисија неће разматрати. Такође, за непотпуне Пријаве ће се сматрати оне Пријаве, у којима трошкови радова на верском објекту нису таксативно наведени.

 

ХI        ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Подносилац пријаве може да учествује на Јавном конкурсу са највише 3 (три) пројекта.

Пријава и приложена документација се подносе у једном примерку.

 

                 На основу чл. 18. став 1. и 19. ст. 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14 и 58/15) и члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада

 

расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години

 

 

 I        ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области јавног информисања за 2016. годину, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/15), у износу од 55.520.000,00  динара, и то за:

            - пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Новог Сада, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Новог Сада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације;

            - пројекте намењене националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, и који подстичу стваралаштво у свим областима јавног живота припадника националних мањина;         

            - пројекте намењене заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе мишљења и изражавања и омогућавања несметаног примања информација намењених јавности у примереном облику и применом одговарајуће технологије и

            - пројекте oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања.

 

Средства ће се додељивати у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), по правилима за Државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

       

  II   ПРАВО УЧЕШЋА

 

На Јавном конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија који емитује/дистрибуира медијски садржај на територији Града Новог Сада
 2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који се емитује на територији Града Новог Сада, и
 3. правно лице, односно предузетник са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања (носиоци пројеката могу бити: издавачи медија, професионална новинарска удружења, новинарске школе, стручне агенције у области новинарства и невладине организације које се баве медијском проблематиком).

            Медиј из тачке 1. и 2. мора бити уписан у Регистар медија Агенцијe за привредне регистре. Медијем се сматрају и интернет странице уколико су уписане у Регистар медија.

            Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од Градске управе, а нису поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта сагласно закљученом уговору.

            За сваку од наведених области конкурса, учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат, може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.   

 

 III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

            Општи критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.1.  у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

1.2.  у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља  (могу се утврдити  на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

1.3.  у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

2. Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

 

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања:

 

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији Града Новог Сада;
 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
 3. актуелност теме;
 4. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група;
 5. мера у којој предложени пројекат доприноси афирмацији мултикултуралности.

      Специфични критеријуми за оцењивање пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама:

 1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу права на информисање припадника националних мањина на територији Града Новог Сада, на матерњем језику;
 2. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу стваралаштва у области културног и језичког идентитета националних мањина;
 3. мера у којој предложени пројекат мултијезичког и интеркултуралног карактера доприноси развоју дијалога, бољег упознавања и разумевања између различитих заједница.

 

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом:

 1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа особа са инвалидитетом;
 2. актуелност теме и доступност већем броју корисника;  
 3. мера у којој предложени пројекат доприноси развоју инклузивног друштва.   

           Специфични критеријуми за оцењивање пројеката  организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања:                            

 1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу и промоцији медијског и новинарског професионализма, новинарске аутономије и саморегулације;
 2. мера у којој предложени пројекат доприноси јачању стручних капацитета  медијских посленика (новинара, менаџера, истраживача, стручњака из области медијског права и сл.);
 3. мера у којој предложени пројекат доприноси упознавању јавности са развојем и новим достигнућима у медијском сектору;
 4. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености.

  IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања у дневном листу „Дневник.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса. Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави у року од 15 дана од завршетка пројекта, односно најкасније до 31.12. 2016. године.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

            Образац Пријаве  (Образац  1 пријава и Образац 1- табела) се преузима са званичног сајта Града Новог Сада (Конкурси). Пријава Пројекта се предаје у једном примерку.

            Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 1. акт о регистрациjи правног лица или предузетника у одговарајућем регистру;
 2. решење о регистрацији из Регистра медија који води Агенција за привредне регистре;
 3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. оверена изjава/сагласност издавача медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);

Документација из тач. 3-5. није потребна у случају конкурисања са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

 VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Предлоге слати до закључења Конкурса.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

VII    ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

 

           О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује Градоначелник решењем.

 

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, Градоначелник може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће распоредити средства или део средстава.

 

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

 

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је решењем додељен.

 

            Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

 

На основу овлашћења Градоначелника, Градска управа за културу и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама.

 

            Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета.

 

            Корисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена. 

 

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор са Градском управом, уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

 

Одобрена средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а корисник средстава је дужан да Градској управи достави извештај о реализацији пројекта, материјални  доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању, као и о наменском коришћењу додељених средстава у прописаном року.

 

VIII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст конкурса, Образац за пријаву и Образац извештаја обjављују се и на веб-сајту Града Новог Сада  где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на званичном сајту Града www.novisad.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

           Конкурсни материјал се не враћа.  Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

            Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се лично на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти у писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште, на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада – за конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години.

EUR/RSD 118.4356
Најновије вести