Но­во­го­ди­шња ре­ви­ја до­ку­мен­тар­них фил­мо­ва

Но­во­го­ди­шња ре­ви­ја крат­ко­ме­тра­жних и ду­го­ме­тра­жних до­ку­мен­тар­них фил­мо­ва са­вре­ме­них до­ма­ћих ауто­ра и про­ду­це­на­та одр­жа­ва се од 27. до 30. де­цем­бра у ве­ћим гра­до­ви­ма Ср­би­је. Ова ре­ви­ја на ре­пре­зен­та­ти­ван на­чин пред­ста­вља до­ма­ћу до­ку­мен­тар­ну сце­ну ко­ја је по­след­њих не­ко­ли­ко го­ди­на у екс­пан­зи­ји.
Iz filma "Isti" Foto: Promo
Фото: Из филма "Исти" Фото: Промо

По­вод за ре­ви­ју је успех срп­ских до­ку­мен­тар­них ауто­ра и про­ду­це­на­та ко­ји су то­ком го­ди­не има­ли пре­ми­је­ре и осва­ја­ли на­гра­де на зна­чај­ним фе­сти­ва­ли­ма као што су Ло­кар­но, То­рон­то, ИД­ФА, ФИД Мар­сељ, Vi­si­ons du Reel Nyon итд.

Ка­ко би­о­скоп­ска ди­стри­бу­ци­ја до­ма­ћих до­ку­мен­тар­них фил­мо­ва у Ср­би­ји не по­сто­ји, а ка­ко се до­ма­ћи крат­ки до­ку­мен­тар­ни фил­мо­ви рет­ко при­ка­зу­ју на те­ле­ви­зи­ји, ова­ква вр­ста про­гра­ма омо­гу­ћа­ва пу­бли­ци ши­ром зе­мље да се упо­зна са са­вре­ме­ним срп­ским до­ку­мен­тар­ним фил­мом.Про­грам об­у­хва­та, од гра­да до гра­да, из­ме­ђу ше­сна­ест и два­де­сет аутор­ских до­ку­мен­тар­них фил­мо­ва - осам до де­сет ду­гих (пре­ко 50 ми­ну­та) и осам до де­сет крат­ких (кра­ћих од 50 ми­ну­та). У фо­ку­су су фи­мо­ви на­ста­ли у по­след­њих не­ко­ли­ко го­ди­на.

Све про­јек­ци­је су бес­плат­не, за­хва­љу­ју­ћи по­др­шци Ми­ни­стар­ства за кул­ту­ру Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.

При­ка­зи­ва­њем фил­ма “Dra­gan Wen­de” ауто­ра Дра­га­на Пе­тро­ви­ћа у четвртак у 19 са­ти у Му­зе­ју са­вре­ме­не умет­но­сти Вој­во­ди­не, за­по­че­ће ре­ви­ја до­ку­мен­та­ра­ца у гра­до­ви­ма Вој­во­ди­не. Та­ко­ђе Пе­тро­ви­ћев филм “Исти” би­ће при­ка­зан  у пе­так, 29. де­цем­бра у 20 ча­со­ва у Кул­тур­ном цен­та­ру Зре­ња­ни­на, за ко­јим, на истом ме­сту сле­ди “Кон­тра­и­ди­ка­ци­о­не” аутор­ке Та­ма­ре Фон Штај­нер. Та­ко­ђе, у пе­так од 19 ча­со­ва, Су­бо­ти­ча­ни ће мо­ћи да по­гле­да­ју оства­ре­ње “Дру­га ли­ни­ја” ауто­ра Не­на­да Ми­ло­ше­ви­ћа. Про­јек­ци­ја се одр­жа­ва у Са­вре­ме­ној га­ле­ри­ји.

У Пан­че­ву, та­ко­ђе у пе­так, од 19 ча­со­ва у Та­ван­гар­ди при­ка­зи­ва­ће се“Ре­пре­зент” аутор­ке Ива­не То­до­ро­вић и“Де­сти­на­ци­ја Сер­би­стан” ауто­ра Же­ли­ми­ра Жил­ни­ка.

У окви­ру Но­во­го­ди­шње ре­ви­је, филм но­во­сад­ске аутор­ке Би­ља­не Ту­то­ров “Ка­да до­ђу сви­ње” го­сто­ва­ће у пе­так, 29. де­цем­бра у Кул­тур­ном цен­тру Но­ви Па­зар.

Ор­га­ни­за­тор ове ре­ви­је је ”Док­Ср­би­ја - До­ку­мен­та­ри­сти Ср­би­је”, стру­ков­но уду­же­ње ауто­ра и про­ду­це­на­та до­ку­мен­тар­них фил­мо­ва са се­ди­штем у Бе­о­гра­ду, ко­је свр­ху оства­ру­је па­ра­лел­ним де­ло­ва­њем на ни­воу кул­тур­не по­ли­ти­ке и у окви­ру ор­га­ни­за­ци­о­но-про­дук­ци­о­не ба­зе, да­ју­ћи по­др­шку ве­ли­ком ин­те­ре­со­ва­њу срп­ских ауто­ра и про­ду­це­на­та за аутор­ски до­ку­мен­тар­ни филм, укуп­ном раз­во­ју, про­дук­ци­ји и при­ка­зи­ва­њу до­ма­ћих кре­а­тив­них до­ку­мен­та­ра­ца, у Ср­би­ји и све­ту.

В. Ц.

EUR/RSD 118.3414
Најновије вести