Полуфинале Дневниковог турнира у малом фудбалу: Маскбет брани трофеј

Дво­стру­ки уза­стоп­ни шам­пи­о­ни, игра­чи Мак­сбе­та, бра­ни­ће ти­ту­лу и у фи­на­лу 57. Днев­ни­ко­вог тур­ни­ра у ма­лом фуд­ба­лу. То пра­во сте­кли су по­бе­дом про­тив Ска­јоп­ти­ка у по­лу­фи­нал­ном ме­чу, озна­че­ном као „фи­на­ле пре фи­на­ла“ са 4:1. Мај­сто­ри оста­ју мај­сто­ри, без об­зи­ра на го­ди­не и на ква­ли­тет про­тив­ни­ка.
1
Фото: Дневник/В. Фифа

Во­де­ћи гол по­сти­гао је Чи­чић у че­твр­том, а вођ­ство шам­пи­о­на ауто­го­лом ду­пли­рао То­до­ро­вић у по­след­њем ми­ну­ту пр­вог по­лу­вре­ме­на. У на­став­ку, са два го­ла Гу­бе­ри­ни­ћа, Мак­сбет је упот­пу­нио ути­сак о фа­во­ри­ту за тре­ћи уза­стоп­ни тро­феј. Гол за Ска­јоп­тик по­сти­гао је Па­по­вић. У фи­на­лу ће се Мак­сбе­ту су­прот­ства­и­ти  по­бед­ник су­сре­та Ци­рих Бач и Код Ду­че – ММ Бра­ћа Ми­ла­но­вић.

Уз­бу­дљив и ре­зул­тат­ски не­из­ве­стан по­лу­фи­нал­ни след до­га­ђа­ја у ма­лој Спен­со­вој дво­ра­ни на­ја­ви­ли су ве­те­ра­ни Ме­ди­сон ми ин­ста­ла­ци­је, по­бе­дом про­тив Со­фек­са са 3:2. Упр­кос Со­фек­со­вом вођ­ству, го­лом ко­ји је по­сти­гао је­дан од нај­бо­љих игра­ча у исто­ри­ји тур­ни­ра Ву­ко­вић, пла­сман у фи­на­ле Ме­ди­со­ну тра­си­ра­ли су Пе­ри­шић, Амиyић и ауто­го­лом Осто­јић, та­ко да је прет­ход­но из­јед­на­чу­ју­ћи гол Са­па­њо­ша за Со­фек­со­вих 2:2 био на­го­ве­штај дра­ме у фи­ни­шу ме­ча.

Знат­но бо­ља и ре­зул­тат­ски убе­дљи­ви­ја у по­лу­фи­на­лу ве­те­ран­ске кон­ку­рен­ци­је би­ла је еки­па Гра­ди­не си­сте­ма, ко­ја је по­бе­дом од 4:1  у ме­чу са ти­мом Ауто­о­фис 021. Са два го­ла Ро­си­ћа Гра­ди­на је на­ја­ви­ла по­бе­ду,  Вје­шти­ца је од­ло­жио од­го­вор на пи­та­ње по­бед­ни­ка, да би Ман­дић и Би­је­љац укло­пи­ли ко­ки­це по­бед­нич­ког мо­за­и­ка Гра­ди­не, упр­кос од­лич­ним ре­ак­ци­ја­ма гол­ма­на Ауто­о­фи­са Го­ра­на Ћур­ка, ко­ји је од­бра­на­ма под­се­тио на вре­ме ка­да се на ње­го­вом учин­ку у знат­ној ме­ри те­ме­љио ре­зул­тат ти­ма чи­ју је мре­жу бра­нио.   

Спорт­ску част Со­фек­су спа­си­ли су нај­мла­ђи чла­но­ви клу­ба. У су­сре­ту са вр­шња­ци­ма из еки­пе Ауто за То­по­лу, Со­фек­со­ви пе­тли­ћи су по­бе­ди­ли са 2:1, го­ло­ви­ма ко­је су по­сти­гли Ба­бић и Ка­и­ша­ре­вић. Стре­лац за су­пар­нич­ки тим био је Киш.

У ред за око нај­леп­ших по­лу­фи­о­нал­них утак­ми­ца убра­ја­мо су­срет Са­бља­ро­вог Три­јум­фа и Ла­во­ва, ко­је во­ди Ан­дри­ја Ка­лу­ђе­ро­вић, у кон­ку­рен­ци­ји пе­тли­ћа. Три­јумф је од­и­грао у скла­ду са име­ном ти­ма и по­бе­дио са 3:0. Ко­ли­ко и стрел­ци  Шкун­ца и Ви­дић два­пут, за пла­сман Три­јум­фа у фи­на­ле за­слу­жан је и гол­ман из Зве­зди­не шко­ле Ву­ка­шин Там­бу­рић, ко­ји је у два на­вра­та код ре­зул­та­та 0:0 од­бра­нио зи­це­ре и омо­гу­ћио дру­го­ви­ма да стек­ну са­мо­по­у­зда­ње, нео­ход­но за по­зи­ти­ван след до­га­ђа­ја на те­ре­ну и по­бе­ду за фи­на­ле.   У пи­о­нир­ском фи­на­лу игра­ће Ба­блер и ОДР и Фик­сит плус. Ба­блер и ОДР је по­бе­дио са 5:2 вр­шња­ке из Са­бља­ра. За по­бед­нич­ки тим го­ло­ве су по­сти­гли Ђу­ри­ца и Иг­ња­то­вић по два­пут и Ма­рић, а за су­пар­ни­ке стре­лац оба го­ла био је Зе­кић.

Је­дан од нај­а­трак­тив­ни­јих по­те­за де­ло је гол­ма­на Фик­сит плу­са Бог­да­на Бог­да­но­ви­ћа, ко­ји је с го­ла на гол са­вла­дао су­пар­ни­ког ко­ле­гу и та­ко ду­пли­рао вођ­ство сво­га ти­ма. Уз Бог­да­но­ви­ћа, стрел­ци за еки­пу фи­на­ли­ста пи­о­нир­ског де­ла тур­ни­ра, ина­че по­го­на ФК Вој­во­ди­на, са тре­не­ром Иго­ром Ћир­ко­ви­ћем на че­лу, би­ли су Ко­сић и Осто­јић.

У ре­ви­јал­ном де­лу по­лу­фи­нал­ног про­гра­ма до­га­ђај су опле­ме­ни­ле де­вој­чи­це но­во­сад­ске Вој­во­ди­не и ЖФК Пр­ва да­ма из Ста­рих Ба­но­ва­ца, у окви­ру ак­ци­је ФШ „Фуд­бал је и за де­вој­чи­це“. Ме­ђу њи­ма осам ре­пре­зен­та­тив­ки Ср­би­је до 15 го­ди­на. Го­шће су по­бе­ди­ле са 1:0 го­лом ко­ји је по­сти­гла ре­пре­зен­та­тив­ка Ми­ли­ца Дра­га­нић. Еки­па­ма је лоп­те, дар на­ци­о­нал­ног Са­ве­за, уру­чио ко­ме­сар за так­ми­че­ње Пр­ве ли­ге Ср­би­је за да­ме Сеад Чо­чић. 

Л. Бак­маз

EUR/RSD 117.3294
Најновије вести