На Карађорђу данас дерби Војводина - Црвена звезда

У, по њих, не­по­вољ­ном тре­нут­ку, фуд­ба­ле­ри Вој­во­ди­не данас (од 17 ча­со­ва) до­че­кује ли­де­ра на та­бе­ли и ак­ту­ел­ног пр­ва­ка Ср­би­је, еки­пу Цр­ве­не зве­зде.
с
Фото: Јелена Грлић

По­сле два уза­стоп­на по­ра­за ко­је су до­жи­ве­ли у ду­е­ли­ма с ди­рект­ним ри­ва­ли­ма у бор­би за из­ла­зак на европ­ску сце­ну, ја­сно је да је пред Но­во­са­ђа­ни­ма изу­ет­но те­жак ис­пит, у ко­јем би, све осим но­вог не­у­спе­ха, био за њих ве­ли­ки успех. Да ли је и ко­ли­ко то ре­ал­но да учи­не, дру­го је пи­та­ње, а тре­нер “ста­ре да­ме” Дра­ган Ра­до­ји­чић на­гла­сио је да ће ње­го­ва еки­па да пру­жи све од се­бе ка­ко би сти­гла до по­вољ­ног ре­зул­та­та.

– Оче­ку­је нас дуел с нај­бо­љом еки­пом у зе­мљи, ко­ја до­ла­зи на наш ста­дион с им­пе­ра­ти­вом по­бе­де - на­гла­сио је Ра­до­ји­чић. - Ве­ћи­на ти­мо­ва ни­је ус­пе­ла да Бе­о­гра­ђа­ни­ма “от­ки­не” ни бод и ја­сно је ко­ли­ко је то те­шко за­да­так. Не на­ла­зи­мо се у нај­бо­љем пси­хо­ло­шком тре­нут­ку, али ра­ди­мо с игра­чи­ма и учи­ни­ће­мо све да иза­ђе­мо на не­дељ­ни мег­дан у што бо­љем из­да­њу и да од­и­гра­мо му­шки и до­сто­јан­стве­но. Не тре­ба да бе­жи­мо од то­га да смо у ин­фе­ри­ор­ном по­ло­жа­ју у од­но­су на ри­ва­ла, али ни­ка­да се не­ће­мо пре­да­ва­ти. Не на­ла­зи­мо се у по­зи­ци­ји да пре­ти­мо, али учи­ни­ће­мо све да пру­жи­мо до­бру пар­ти­ју и да до­ђе­мо до до­брог ре­зул­та­та.


Би­ће про­ме­на у ти­му

Тре­нер Но­во­са­ђа­на је ре­као и то да му Ду­шан Сте­ва­но­вић не­ће би­ти на рас­по­ла­га­њу због жу­тих кар­то­на.

- На Сте­ва­но­ви­ћа не мо­гу да ра­чу­нам, али то не­ће би­ти и је­ди­на про­ме­на у на­шем ти­му. То­ли­ко за са­да мо­гу да от­кри­јем - по­ру­чио је Ра­до­ји­чић.


У јав­но­сти су се по­ја­ви­ле при­че о то­ме да Пар­ти­зан пре­ми­ра еки­пе ко­ји ус­пе­ју да осво­је бо­до­ве у ду­е­ли­ма с Цр­ве­ном зве­здом.

– Вој­во­ди­на је - Вој­во­ди­на и, као ње­ног бив­шег игра­ча, а са­да и тре­не­ра, та­кве ства­ри ме не за­ни­ма­ју. Пр­ви пут чу­јем о том пре­ми­ра­њу, али знам да ће­мо да игра­мо ис­кљу­чи­во због нас са­мих, ми­сле­ћи са­мо на се­бе. У прет­ход­ним утак­ми­ца­ма на­пра­ви­ли ко­рак уна­зад у бор­би за Евро­пу, али тр­ка ни­је у пот­пу­но­сти ре­ше­на. Сле­де нам окр­ша­ји са Зве­здом и Пар­ти­за­ном, а тре­нут­но је ре­зул­тат у тим ду­е­ли­ма 0:0, да­кле, ба­рем с да­на­ша­ње тач­ке гле­ди­шта, има­мо бод у yепу, а оста­је нам да ви­ди­мо ка­ко ће се на те­ре­ну раз­ви­ја­ти си­ту­а­ци­ја.

Стра­тег игре Но­во­са­ђа­на на­гла­сио је и да не при­пре­ма утак­ми­цу на на­чин да би ње­го­ва еки­па ишла на бод.

– У гла­ви имам иде­ју ка­ко да до­ђе­мо до по­бе­де и те­жим ка то­ме. По­ку­ша­ће­мо да по­бе­ди­мо Цр­ве­ну зве­зду и так­тич­ки се при­пре­ма­мо упра­во на тај на­чин. Не мо­гу да по­бег­нем од се­бе и да ка­жем да раз­ми­шљам дру­га­чи­је, али не­ћу ни да при­чам ша­ре­не ла­же. Не мо­же­мо да ка­же­мо да би­смо би­ли не­за­до­вољ­ни бо­дом, али дру­га­чи­је бих вам го­во­рио да сам ја се­лек­ти­рао овај тим. Лич­но, же­лим да по­мог­нем у то­ме да Вој­во­ди­на увек бу­де кон­ку­рент­на, на­ро­чи­то на на­шем ста­ди­о­ну. Игра­чи­ма по­на­вљам да се утак­ми­ца игра на трав­на­том пра­во­у­га­о­ни­ку и да ни­је бит­но да ли је то у Но­вом Са­ду, Бе­о­гра­ду или Сур­ду­ли­ци – за­кљу­чио је Ра­до­ји­чић.

Дуел Вој­во­ди­на – Цр­ве­на зве­зда игра се у не­де­љу, уз ТВ пре­нос на пр­вом пре­ми­јум ка­на­лу Аре­на спор­та.

А. Пре­до­је­вић

Voša
01.05.2022 • 17:14
Kakav crni derbi, bio nekad! Tim u kome je zukic igra i jos kapiten nema sanse ni da pripreti a ne derbi. Laganih 5 komad i jos da budemo srecni.
EUR/RSD 117.4618
Најновије вести