По­лу­ма­ра­тон у Зре­ња­ни­ну, уче­сни­ци из ра­зних кра­је­ва све­та

​​​​​​​ЗРЕ­ЊА­НИН: Про­сла­вље­на срп­ска атле­ти­чар­ка Оли­ве­ра Јев­тић при­су­ство­ва­ће, у уло­зи про­мо­тер­ке, ово­го­ди­шњем Зре­ња­нин­ском по­лу­ма­ра­то­ну, ко­ји ће су­тра би­ти одр­жан у Зре­ња­ни­ну, на­ја­ви­ли су ор­га­ни­за­то­ри ове спорт­ске ма­ни­фе­ста­ци­је.
s
Фото: Youtube Printscreen

Пе­ти по ре­ду Зре­ња­нин­ски по­лу­ма­ра­тон, на­ја­ви­ли су ге­не­рал­на се­кре­тар­ка Спорт­ског са­ве­за гра­да  Ву­ко­са­ва Ђа­пић Ата­нац­ко­вић и пред­став­ни­ци ор­га­ни­за­то­ра Ми­ро­слав Мол­нар, Ми­лан Де­лић и Је­ле­на Лу­кић.

Ву­ко­са­ва Ђа­пић Ата­нац­ко­вић је по­зва­ла Зре­ња­нин­це да се у не­де­љу укљу­че у ма­ни­фе­ста­ци­ју, као уче­сни­ци или пу­бли­ка.

- Ово је јед­на од ма­ни­фе­ста­ци­ја ко­јом град Зре­ња­нин обе­ле­жа­ва ти­ту­лу „Европ­ски град спор­та” - ис­та­кла је Ђа­пић Ата­нац­ко­вић.

Ми­ро­слав Мол­нар је ка­зао да се оче­ку­је уче­шће око 800 так­ми­ча­ра, те да су до са­да при­ја­ве сти­гле из не­ко­ли­ко зе­ма­ља. Уче­шће је по­твр­ди­ло шест так­ми­ча­ра из Ру­си­је, пе­то­ро из Бо­сне и Хер­це­го­ви­не, тро­је из Ма­ђар­ске, по је­дан из Бе­ло­ру­си­је, Ни­ге­ри­је, Хон­ду­ра­са и Си­ри­је. Сто­га ће и ове го­ди­не Зре­ња­нин­ски по­лу­ма­ра­тон има­ти ме­ђу­на­род­ни ка­рак­тер.

Мол­нар је на­гла­сио да се ме­ђу они­ма ко­ји су се при­ја­ви­ли на­ла­зи ви­ше ква­ли­тет­них тр­ка­ча, као што су по­бед­ник тре­ћег по­лу­ма­ра­то­на Ве­ли­мир Бо­јо­вић, тре­ће­пла­си­ра­ни на прет­ход­ној тр­ци Ђу­ра Бор­бељ, за­тим Зре­ња­ни­нац Ник­ша Па­пић...

У окви­ру ове спорт­ске ма­ни­фе­ста­ци­је би­ће одр­жа­ни по­лу­ма­ра­тон ду­жи­не 21 ки­ло­ме­тар, тр­ка за­до­вољ­ства на се­дам ки­ло­ме­та­ра и шта­фе­та три пу­та се­дам ки­ло­ме­та­ра, што зна­чи да три так­ми­ча­ра, ко­ја су у еки­пи, тр­че по се­дам ки­ло­ме­та­ра. Старт по­лу­ма­ра­то­на, шта­фет­не тр­ке и тр­ке за­до­вољ­ства је у 11 ча­со­ва са Тр­га сло­бо­де.


За­тво­рен са­о­бра­ћај на тра­си тр­ке

По­лу­ма­ра­тон се тр­чи уста­ље­ном тра­сом, а оно што је бит­но за гра­ђан­ство је да ће са­о­бра­ћај у тим ули­ца­ма би­ти об­у­ста­вљен од 8 до 14, а нај­ка­сни­је до 15 ча­со­ва, до ка­да се оче­ку­је да кроз циљ про­ђу и по­след­њи так­ми­ча­ри. Ули­це у ко­ји­ма ће су­тра при­вре­ме­но би­ти об­у­ста­вљен са­о­бра­ћај су сле­де­ће: Трг сло­бо­де, Кра­ља Алек­сан­дра Ка­ра­ђор­ђе­ви­ћа, Све­то­сав­ска, Не­ма­њи­на, Сло­бо­да­на Бур­са­ћа, Са­ве­знич­ка, Пе­те­фи­је­ва, Оби­ли­ће­ва, Оба­ла Со­ње Ма­рин­ко­вић, др Слав­ка Жу­пан­ског, Су­бо­ти­ће­ва, На­род­не омла­ди­не, Змај Јо­ви­на, Ђу­ре Јак­ши­ћа, Мар­ка Оре­шко­ви­ћа, Пан­че­вач­ка, Де­спо­та Сте­фа­на, Др Ла­зе Ко­сти­ћа, До­си­те­ја Об­ра­до­ви­ћа, Трг До­си­те­ја Об­ра­до­ви­ћа, Ко­че Ко­ла­ро­ва, Вој­во­де Пе­тра Бо­јо­ви­ћа, па пре­ко Змај Јо­ви­не, На­род­не омла­ди­не и Су­бо­ти­ће­ве до Тр­га сло­бо­де, где је и циљ.


Пред­школ­ци и основ­ци ће тр­ча­ти кроз глав­ну зре­ња­нин­ску ули­цу, од Цен­трал­не апо­те­ке до Град­ске ку­ће. Њи­хо­ве тр­ке по­чи­њу у 9 ча­со­ва, а сви ко­ји же­ле да уче­ству­ју по­треб­но је да се по­ја­ве на стар­ту пет­на­ест ми­ну­та ра­ни­је. Сва­ко де­те ко­је за­вр­ши тр­ку до­би­ће ме­да­љу, а нај­бо­љи у сво­јим ка­те­го­ри­ја­ма и ве­ли­ке ма­ра­тон­ске ме­да­ље, ди­пло­ме и ма­ји­це. Тр­ка за­до­вољ­ства је у ду­жи­ни од 7,04 ки­ло­ме­тра, од­но­сно је­дан круг у по­ме­ну­тим ули­ца­ма, док ће по­лу­ма­ра­тон­ци ис­тр­ча­ти три кру­га, од­но­сно тач­но 21,120 ки­ло­ме­та­ра.

Ор­га­ни­за­то­ри оба­ве­шта­ва­ју све су­гра­ђа­не, ко­ји же­ле да се опро­ба­ју у тр­ци, а ни­су се при­ја­ви­ли до са­да, да то мо­гу учи­ни­ти и на дан тр­ке, у обли­жњој Основ­ној шко­ли „Вук Ка­раџић”, од 8 до 10 ча­со­ва, ка­да се и за­кљу­чу­је спи­сак уче­сни­ка.

На­ја­вље­но је и да ће На­род­ни му­зеј Зре­ња­нин, у са­рад­њи са ор­га­ни­за­то­ри­ма по­лу­ма­ра­то­на, у не­де­љу, од 8 до 13 ча­со­ва, омо­гу­ћи­ти свим за­ин­те­ре­со­ва­ни­ма да по­гле­да­ју из­ло­жбу Олим­пиј­ског ко­ми­те­та Ср­би­је „Пут пра­вих вред­но­сти”.

Ж. Б.

EUR/RSD 117.5781
Најновије вести