Задовољавајући услови смештаја

Током данашње посете покрајинског заштитника права грађана – омбудсмана проф. др Зорана Павловића Окружном затвору у Новом Саду

закључено је да се права осуђених и притворених лица поштују, а да стручне службе поступају у складу са прописима.

Посета је спроведена у складу с надлежношћу институције да надгледа и прати примену међународних уговора, стандарда и прописа из области људских права и на основу прикупљених информација предлаже мере за побољшање стања у области заштите и унапређења људских права.

Нарочита пажња посвећена је положају малолетних лица која се налазе у притворској јединици, као и општим условима смештаја, безбедности и доступности услуга здравствене заштите и у том смислу у раду Окружног затовора нису утврђене никакве неправилности.
- Делимично растерећење смештајних капацитета у овој установи приметно је у односу на ранији период, што само по себи обезбеђује повољније услове за извршење, односно издржавање казне затвора. Тренутно бројно стање лица на издржавању казне затвора води и бољим хигијенским условима, повољнијим могућностима реализације третмана, али и лакшем спровођењу безбедносних мера - предочено је приликом посете. Упркос томе, постојећи број заспослених, нарочито припадника Службе за обезбеђење, оцењен је као недовољан, поготово уколико ова установа тежи подизању стандарда рада.

Архитектонска и материјална ограничења представљају вишедеценијски изазов у погледу услова смештаја осуђених лица. Упркос томе, извесни помаци учињени су тиме што су побољшани услови у санитарним чворовима, што је допринело и повећању степена опште хигијене у установи.
- С друге стране поједине негативности у вези с одржавањем одговарајућег степена хигијене у Окружном затвору одраз су неадекватног односа осуђених лица према условима у овом затвору - речено је овом приликом.. То се најпре уочава у њиховом односу према потреби очувања материјалних добара и санитарних просторија, али и одржавању личне хигијене и бризи о сопственом здрављу.

У погледу поштовања права осуђених лица, њихове дискриминације по било ком основу или примене мера принуде као начина очувања безбедности нису уочене неправилности у поступању установе, а запослени се према притвореним и лицима на издржавању казне, односе коректно и на прописани начин.

На одсуство дискриминације и коректно поступање према лицима на издржавању казне затвора указују и доступност правних лекова и њихова неометана коресподенција, учешће у третману, услови смештаја и начин спровођења мера безбедности, као и чињеница да су обавештења истакнута на језицима који су у службеној употреби на територији Града Новог Сада. 
- Здравствена заштита лица која бораве у установи такође је оцењена као задовољавајућа, а по питању поступања здравствених установа у ургентним случајевима осуђеници на услуге система здравствене заштите у просеку чекају много краће него што је то случај са осталим грађанима  предочено је јуче. Проблеме у овом сегменту рада Окружног затвора, као што је раније поменуто, представља првенствено однос лица на издржавању казне затвора према сопственом здрављу, при чему је уочено његово занемаривање и испољавање ризичног понашања, првенствено пракса недозвољеног тетовирања, која их излаже изузетно високом ризику од инфективних болести. Делимични недостаци уочени су у погледу радног ангажовања лица на издржавању казне затвора. Највећи број осуђених лица налази се у затвореном одељењу, те је број упослених међу њима диспропроционално мали. Разлог за то је, с једне стране, формално-правне природе јер прописи не предвиђају рад као обавезни део процеса преваспитања осуђених лица. С друге стране, доступност послова унутар установе је прилично ограничена.

Упркос периодичном радном ангажовању мањег броја лица, постојеће стање им не нуди обуку за занимања која су тржишно курентна. Ово је нарочито важно јер се овом околношћу отежавају активности социјалне реинтеграције осуђених лица по истеку казне затвора, као и њихова могућност запошљавања, констатовано је приликом посете омбудсмана.

Поред чињенице да је око 70 одсто лица на издржавању казне у овој установи осуђено за имовинске деликте, чини се да се више мора учинити у погледу прилагођавања третмана овој популацији. Међутим, извесни помаци постоје, будући да су појединачни кораци на нивоу Окружног затвора у Новом Саду, као пример добре праксе за друге установе, предузети у специјализованој обуци запослених, а у контексту третмана починилаца насиља у породици.
М. Б.

EUR/RSD 117.5937
Најновије вести