Правила коришћења

www.dnevnik.rs је интерактивни веб портал Редакције Дневник, компаније „Дневник Војводина прес“ (ДВП), издавача листа Дневник са седиштем у Новом Саду. Сајт презентује, како део садржаја штампаног издања Дневника, тако и друге услуге и послове којима се бави ДВП, те омогућује комуникацију са другим веб сервисима на Интернету. Сајт је намењен и интерактивној комуникацији са посетиоцима глобалне компјутерске мреже. Све то у складу са овим Правилима коришћења.

Ауторство

Сваким приступом порталу www.dnevnik.rs или било ком његовом делу или подсајтовима, сматра се да је корисник упознат са Правилима коришћења и евентуалним ризицима који настају из коришћења ових веб страна, као и да их у целости прихвата.

ДВП је власник ауторских права на све сопствене садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података и програмерски код).
Уколико посетилац неовлашћено и у сврхе које нису личне, користи и у другим медијима преноси било који део портала без писане сагласности власника, сматраће се да врши повреду ауторских права ДВП. У случају повреде ауторских права, ДВП у складу са Законом, има право на судску заштиту и накнаду штете.

ДВП ће одмах размотрити примедбе посетилаца који сматрају да им је објављивањем садржаја на порталу повређено сопствено ауторско право. У случају да се утврди да се ради о повреди ауторских права, текст, фотографија и др. биће скинути са портала.

ДВП није одговорна ни за какву штету насталу оглашавањем на свом порталу, јер се ради о пословном односу између посетиоца портала и оглашивача.

Коментари

Интерактивност на сајту  корисници остварују пре свега кроз учешће у онлајн анкетама, коментарисање и оцењивање објављених чланака. И анонимним учешћем у коментарисању посетиоци прихватају правила понашања која су успостављена од стране уређивачког тима (Веб редакција) ДВП објављена у виду овог  Правилника.
Kоментари на чланке, фотографије, видео материјал и анкете представљају ставове и мишљења аутора, а не  власника сајта (ДВП), који одриче одговорност за ставове изнесене у њима. ДВП задржава право да не објави садржаје којима се повређује приватност неког лица, увредљиве садржаје као и садржаје који су у супротности са одредбама Закона о јавном информисању.
Језик коментарисања је српски у ћириличном  или латиничном облику.
У коментарима није дозвољена употреба свих великих слова (CAPS), гломазних фонтова, Јава-а, табела, посебних заглавља или сличних ХТМЛ садржаја.

Коментари који немају смисла, садрже увреде, претње, вулгарне речи, порнографију, отворене клевете или позиве на насиље, као и поруке које уредник/администратор сматра неприличним, неће бити толерисане и уклониће се. То се посебно односи на изражавања или подстицања националне, расне, верске, сексуалне и било какве друге мржње, дискриминације и нетолеранције.

У коментарисању чланака, фотографија, видеа и анкета, није дозвољено било какво оглашавање или пропагирање, укључујући политичко, религиозно и комерцијално. Није дозвољена употреба материјала који су заштићени ауторским правом. Преношење коментара других у целини са истог или других сајтова и форума, није дозвољено.

Садржаји који су путем веб сервиса доступни на нашем сајту у надлежности су ових сервиса и за њихов садржај нисмо одговорни.

Веб редакција се НЕ обавезује да образложи разлоге за предузимање мера санкционисања корисника који крше наведене стандарде и задржава право да мења и допуњује правила о коришћењу истог.

Веб редакција

EUR/RSD 117.2018
Најновије вести