НА „PA­RIS FAS­HI­ON WE­EK“-У ОСТВА­РЕН ВЕ­ЛИ­КИ УСПЕХ СРП­СКЕ МО­ДЕ! До­ма­ћи ди­зај­не­ри за­си­ја­ли у Па­ри­зу

Срп­ски ди­зај­не­ри на­шли су се ра­ме уз ра­ме са свет­ским мод­ним брен­до­ви­ма и кре­а­то­ри­ма. У окви­ру про­гра­ма Фе­де­ра­ци­је Ви­со­ке мо­де Фран­цу­ске на „Pa­ris Fas­hi­on We­ek“-у, до­ма­ћи ди­зај­не­ри су, већ дру­ги пут за­ре­дом, пред­ста­ви­ли сво­је ко­лек­ци­је.
1
Фото: Michel Dupre i Filip Bakić / Montaža

Су­за­на Пе­рић, Бо­шко Ја­ко­вље­вић за „Мар­ти­ни Ве­сто“ и На­та­ша Пер­ков­ски Аџић и бренд „Ale­sa­ri“ пред­ста­ви­ли су сво­је но­ве ко­лек­ци­је за се­зо­ну је­сен/зи­ма 2024/2025 у не­ка­да­шнјој ре­зи­ден­ци­ји шпан­ске кра­љев­ске по­ро­ди­це Бо­ур­бон, у ве­ле­леп­ном про­сто­ру „La Ga­le­rie Bo­ur­bon“, 2. мар­та. Ни­је тај­на да су њи­хо­ве кре­а­ци­је, ко­је су оди­са­ле кре­а­тив­но­шћу и рас­ко­ши, оду­ше­ви­ле све при­сут­не. Оду­ше­вље­ни су би­ли и мно­ги пред­став­ни­ци ути­цај­них свет­ских ме­ди­ја по­пут др­жав­не те­ле­ви­зи­је Фран­цу­ске, „JQ“, „Forbs Fran­ce“, „Va­nity Fa­ir“, „Ma­rie Cla­i­re“, „L`Of­fi­ci­el“, „BFMTV“, „FTV“ и дру­ги.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Serbia Fashion Week (@serbiafashionweek)

 Ве­ли­ки успех оства­ри­ла је ре­ви­ја Су­за­не Пе­рић ко­ја је од­мах при­ву­кла ве­ли­ку па­жњу при­сут­них, а на по­зи­ти­ван при­јем пред­став­ни­ка ме­ди­ја али и пу­бли­ке, на­и­шла је због ино­ва­тив­но­сти ње­не но­ве ко­лек­ци­је „Posh In­tel­li­gen­ce“. За­јед­но са Су­за­ном Пе­рић, ову ре­ви­ју је за­тво­рио и спе­ци­јал­ни гост, ин­флу­ен­сер и мо­дел Ел­тон Или­ри­ја­ни ко­ји је ре­ви­ју и отво­рио.

 

 

Бо­шко Ја­ко­вље­вић, ко­ји  је за бренд „Мар­ти­ни Ве­сто“ ди­зај­ни­рао жен­ску и му­шку ко­лек­ци­ју, остао је до­сле­дан свом пре­по­зна­тљи­вом, а опет ино­ва­тив­ном, ди­зај­нер­ском сти­лу, те је ње­го­ва ре­ви­ја иза­зва­ла фан­та­стич­не ре­ак­ци­је.

Ни­шта ма­ње ни­је би­ла за­па­же­на и ко­лек­ци­ја ди­зај­нер­ке На­та­ше Пер­ков­ски Аџић, ко­ју су кра­си­ли цр­ни, рас­ко­шни ко­ма­ди упот­пу­ње­ни де­та­љи­ма чип­ке, ре­са, пер­ја и цир­ко­на.

 

 

Осим ових ре­ви­ја, про­грам до­ма­ће на­ци­о­нал­не не­де­ље мо­де под на­зи­вом „До­бро­до­шли у Па­риз“, упри­ли­че­на је и пре­зен­та­ци­јом уни­кат­них ко­ма­ди­ма обу­ће брен­да „Але­са­ри“. Сва­ки пар обу­ће на овом до­га­ђа­ју, ко­ји је из­ра­ђен у са­рад­њи са чу­ве­ном „Zsol­nay“, пор­це­ла­ном из Ма­ђар­ске, пред­ста­вља­ју ма­ла умет­нич­ка де­ла ко­ја су хип­но­ти­са­ла по­сма­тра­че.

„Ди­зај­не­ри ко­ји су пред­ста­ви­ли ко­лек­ци­је 2023. го­ди­не, да­нас се раз­ви­ја­ју на ин­тер­на­ци­о­нал­ном ни­воу. Уче­ству­ју на мно­гим не­де­ља­ма мо­де ши­ром све­та и ја­ча­ју сво­ју по­зи­ци­ју. Овај сек­тор зах­те­ва стр­пље­ње, кон­ти­ну­и­тет, упор­ност и ула­га­ње. Зна­ју да је ово са­мо по­че­так пу­та на ко­јем ће са­мо нај­у­пор­ни­ји до­сти­ћи успех. Сва­ка­ко је кру­на ка­ри­је­ре за би­ло ког ди­зај­не­ра уче­шће на „Pa­ris Fas­hi­on We­ek“-у. Част да Ср­би­ја као зе­мља мо­же да се пред­ста­ви под ли­цен­цом Фе­де­ра­ци­је Ви­со­ке мо­де Фран­цу­ске је сва­ка­ко шан­са ко­ју мо­ра­мо ис­ко­ри­сти­ти на пра­ви на­чин“, ис­та­кла је пр­ва да­на срп­ске мо­де и пред­сед­ни­ца „Ser­bia Fas­hi­on We­ek“-а Све­тла­на Хор­ват у ун­тер­вјуу за др­жав­ну те­ле­ви­зи­ју Фран­цу­ске. Она је до­да­ли и да је по­но­сна на кре­а­тив­ност до­ма­ћих ди­зај­не­ра, те и да јој је по­себ­но за­до­вољ­ство што су ам­ба­са­дор­ка Ср­би­је у Фран­цу­ској Ана Хру­ста­но­вић и ди­рек­тор­ка Кул­тур­ног цен­тра Ср­би­је у Па­ри­зу На­та­ли Бе­њан­ски По­по­вић, по­др­жа­ле про­бој срп­ске мо­де у све­ту сво­јим при­су­ством на ре­ви­ја­ма до­ма­ћих ди­зај­не­ра.

На­кон ре­ви­ја, усле­ди­ла је и из­ло­жба ко­ју је у про­сто­ру Кул­тур­ног цен­тра Ср­би­је у Па­ри­зу ор­га­ни­зо­вао „Ser­bia Fas­hi­on We­ek“. До­га­ђај је при­ву­као ве­ли­ки број пред­став­ни­ка ме­ди­ја, ди­пло­мат­ског ко­ра, али и оста­лих го­сти­ју ко­ји су ужи­ва­ли у срп­ском та­лен­ту и кре­а­тив­но­сти, у фран­цу­ској пре­сто­ни­ци.

Ива­на Ја­пун­џа

EUR/RSD 117.0680
Најновије вести