Нада Матић у полуфиналу на СП у Гранади

Нада Матић је једина успела од српских стонотенисера да се пласира у полуфинале Светског првенства за особе са инвалидитетом, које се одржава у шпанској Гранади, а тиме и обезбеди још једно одличје.
nada
Фото: Dnevnik.rs

Она је у четвртфиналу после изванредне игре и борбе савладала Тајланђанку Васану Срингам са 3:1 (-10,10,11,7). Први сет на разлику је добила Тајланђанка, а затим је истим резултатом узвратила Нада. Велика борба је вођена и у трећем сету, а после две пропуштене сет лопте наша сстонотенисерка је преокренула и искористила прву сет лопту. У четвртом је Матићева сигурном игром брзо стекла осетну предност и задржала је до краја. Наредна ривалка је Немица Сандра Миколашек.

Остатак нашег тима није имао среће. Бо­ри­сла­ва Пе­рић ран­ко­вић не­ће има­ти при­ли­ку да бра­ни злат­ну ме­да­qу осво­је­ну пре че­ти­ри го­ди­не, јер је из­не­на­ђу­ју­ће по­ра­же­на од Тур­ки­wе Ирем Олук са 2:3 у се­то­ви­ма (-9, 5,-8,6,-10). Тур­ки­wа је од­лич­но кре­ну­ла и до­би­ла пр­ви сет. Уз­вра­ти­ла је Бо­ри­сла­ва и из­јед­на­чи­ла на 1:1. По­но­во је Олук за­и­гра­ла агре­сив­но и до­не­ле но­ву пред­ност од 2:1. На­ша ис­ку­сна сто­но­те­ни­сер­ка је од­лич­ном игром у че­твр­том се­ту још јед­ном до­шла до по­рав­наwја - 2:2. Пе­ти сет је бо­qе отво­ри­ла Тур­ки­wа, по­ве­ла са 4:1, ус­пе­ла је Бо­ри­сла­ва да ухва­ти при­кqу­чак и из­јед­на­чи на 10:10, али је он­да Олук са два из­вр­сна по­е­на ипак до­ша до по­бе­де и обез­бе­ди­ла брон­зу. У Кла­си 3 Са­wа Ми­ја­то­вић је по­ра­же­на на стар­ту од Ита­ли­јан­ке Ми­ка­е­ле Бру­не­ли са 0:3 (-5,-4,-6).

Ми­тар Па­ли­ку­ћа је у Кла­си 5 за­у­ста­вqен у че­тврт­фи­на­лу. Бо­qи од wе­га био је Минг Чих Ченг из Ки­не­ског Тај­пе­ха (Тај­ван) са 3:0 (9,9,6). Имао је Ми­тар шан­су у пр­ва два се­та, во­дио у не­ко­ли­ко на­вра­та, али се Ченг увек вра­ћао и у за­вр­шни­ца­ма имао ви­ше кон­цен­тра­ци­је. У тре­ћем се­ту је све вре­ме дик­ти­рао игру, наш сто­но­те­ни­сер је по­ку­ша­вао да ухва­ти при­кqу­чак, али ни­је ус­пео, та­ко да је Чанг оти­шао у по­лу­фи­на­ле и оси­гу­рао ме­да­qу. И Мла­ден Ћи­рић је у Кла­си 3 за­вр­шио так­ми­че­wе. Бо­qи од wе­га у осми­ни фи­на­ла са 3:0 (4,6,7) био је од­лич­ни Тај­лан­ђа­нин Ју­та­јак Глин­бан­чуен. Го­ран Пер­лић је у Кла­си 2 ис­пао у осми­ни фи­на­ла, али тек по­сле ве­ли­ке бор­бе у пет се­то­ва са Шпан­цем Ике­ром Са­стре­ом. Шпа­нац је сла­вио са 3:2 (-7,8,13,-6,-3). По­сле вођ­ства Шпан­ца, Пер­лић је ус­пео да пре­о­кре­не и по­ве­де са 2:1 у се­то­ви­ма, али је он­да до­зво­лио ри­ва­лу да се вра­ти у меч, да из­јед­на­чи и он­да од­лич­ном игром у пе­том и да по­бе­ди.

Г. Ма­ле­но­вић

EUR/RSD 117.1990
Најновије вести