Суперкуп за рукометашице: Аран­ђе­лов­ча­ке бра­не тро­феј

Ру­ко­мет­ни спек­такл у Ми­о­ни­ци по­чи­ње у 16.30 ча­со­ва утак­ми­цом да­ма, у ко­јој ће се за тро­феј Су­пер­ку­па бо­ри­ти ак­ту­ел­не шам­пи­он­ке Ја­го­ди­на и осва­ја­чи­це Ку­па Бе­ка­мент Бу­ко­вич­ка Ба­ња.
rukomet
Фото: Tanjug (M. Milivojević, ilustracija)

Про­шле се­зо­не сла­ви­ле су Аран­ђе­лов­чан­ке по­сле бо­љег из­во­ђе­ња сед­ме­ра­ца, а то је био пр­ви Су­пер­куп у кон­ку­рен­ци­ји да­ма.

Као и код ру­ко­ме­та­ша и код да­ма се оче­ку­је ква­ли­тет­на и ре­зул­тат­ски не­из­ве­сна утак­ми­ца. По­бед­ни­ка је не­за­хвал­но на­га­ђа­ти, јер по оп­штим оце­на­ма еки­пе су слич­ног ква­ли­те­та.

Ј. Г.

EUR/RSD 117.5802
Најновије вести