ВА­ТЕР­ПО­ЛИ­СТИ ВОЈ­ВО­ДИ­НЕ У КУ­ПУ СА СА­ВОМ

Ва­тер­по­ли­сти Са­ве по­бе­ди­ли су На­ис 9:8 у по­след­њој утак­ми­ци ше­сна­е­сти­не фи­на­ла Ку­па Ср­би­је и за­ка­за­ли ду­ел са Вој­во­ди­ном у осми­ни фи­на­ла.
vaterpolo pix
Фото: Pixabay.com

У оста­лим утак­ми­ца­ма осми­не фи­на­ла Ку­па Ср­би­је 25. ок­то­бра са­ста­ће се: Таш – Ва­лис, Ву­ко­ви – Ша­бац и Ба­њи­ца – Про­ле­тер. По­бед­ни­ци ће се­пла­си­ра­ти у че­тврт­фи­на­ле, где  их че­ка­ју Пар­ти­зан, Цр­ве­на зве­зда, Рад­нич­ки и Но­ви Бе­о­град.

EUR/RSD 117.1804
Најновије вести