академија уметности

Друштво Новосадској академији за осам пројеката пет милиона
Академија уметности Универзитета у Новом Саду, на Конкурсу Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно истраживачку делатност, добила је за ову годину пет милиона динара, за реализацију осам пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом на пољу уметности у Војводини.
Друштво На­гра­ђе­ни нај­бо­љи сту­ден­ти Ака­де­ми­је умет­но­сти
Фи­лип Ор­ло­вић, сту­дент че­твр­те го­ди­не сак­со­фо­на, Игор Грек­са, сту­дент ма­стер сту­ди­ја глу­ме и Иван Пе­рак, сту­дент ма­стер сту­ди­ја на гра­фи­ци до­бит­ни­ци су ово­го­ди­шње на­гра­де “Ма­ли принц” ко­ју од 2003. го­ди­не тра­ди­ци­о­нал­но до­де­љу­је Фон­да­ци­ја “Ма­ли принц” сту­ден­ти­ма Ака­де­ми­је умет­но­сти Уни­вер­зи­те­та у Но­вом Са­ду за по­стиг­ну­те вр­хун­ске ре­зул­та­те у обла­сти умет­но­сти.
EUR/RSD 117.5738
Најновије вести