На­о­бла­че­ње с ки­шом

​​​​​​​НО­ВИ САД: По­сте­пе­но на­о­бла­че­ње са крат­ко­трај­ном ки­шом и ло­кал­ним пљу­ско­ви­ма. Ве­тар ују­тру уме­рен ју­жни и ју­го­и­сточ­ни, а по­под­не за­пад­ни и се­ве­ро­за­пад­ни, у зо­ни пљу­ско­ва на крат­ко и олуј­ни. При­ти­сак ис­под нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 20, а мак­си­мал­на 30 сте­пе­ни.
kisa hladno pixa
Фото: pixabay.com

ВОЈ­ВО­ДИ­НА: Про­мен­љи­во вре­ме уз ин­тен­зи­ван раз­вој обла­ка то­ком да­на с крат­ко­трај­ном ки­шом и ло­кал­ним пљу­ско­ви­ма. Мо­гу­ће су и ло­кал­не не­по­го­де са гра­дом. Ве­тар ују­тру уме­рен ју­жни, а то­ком да­на по­ја­чан за­пад­ни, у зо­ни пљу­ско­ва на крат­ко и олуј­ни ве­тар. При­ти­сак ис­под нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 18, а мак­си­мал­на 32 сте­пе­на.

СР­БИ­ЈА: На се­ве­ру и за­па­ду јак раз­вој обла­ка ло­кал­ним пљу­ско­ви­ма. Мо­гу­ће су и не­по­го­де с гра­дом. На ју­гу ће би­ти ве­о­ма вру­ће, пре не­го што по­под­не и у те кра­је­ве до­ђе осве­же­ње. Ве­тар ују­тру уме­рен ју­жни, а то­ком да­на по­ја­чан ју­го­за­пад­ни, у зо­ни пљу­ско­ва на­крат­ко и олуј­ни. При­ти­сак ис­под нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 16, а мак­си­мал­на 40 сте­пе­ни.

НА­РЕД­НИХ ДА­НА: У пе­так све­жи­је у свим кра­је­ви­ма и при­јат­ни­је вре­ме уз про­мен­љи­ву облач­ност са сун­ча­ним ин­тер­ва­ли­ма и мо­гу­ћу крат­ко­трај­ну ки­шу и по­не­ки ло­кал­ни пљу­сак. За ви­кенд сун­ча­но и све то­пли­је.

БИ­О­МЕ­ТЕ­О­РО­ЛО­ШКА ПРОГ­НО­ЗА: Оче­ки­ва­на би­о­ме­те­о­ро­ло­шка си­ту­а­ци­ја иза­зва­ће уоби­ча­је­не те­го­бе код ве­ћи­не хро­нич­но обо­ле­лих. Опрез се са­ве­ту­је аст­ма­ти­ча­ри­ма, ср­ча­ним бо­ле­сни­ци­ма и осо­ба­ма са ви­со­ким крв­ним при­ти­ском. Ре­у­мат­ски бо­ло­ви и не­са­ни­ца су мо­гу­ћи као ме­те­о­ро­пат­ске ре­ак­ци­је. Уче­сни­ци­ма у са­о­бра­ћа­ју се пре­по­ру­чу­је по­ве­ћа­на кон­цен­тра­ци­ја.

EUR/RSD 117.5783
Најновије вести