Про­мен­љи­во облач­но и су­во

НО­ВИ САД: Про­мен­љи­во облач­но и ве­ћи део да­на су­во са сун­ча­ним ин­тер­ва­ли­ма. Ве­тар слаб за­пад­них пра­ва­ца. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 1, а мак­си­мал­на 9 сте­пе­ни.
oblacno
Фото: Dnevnik.rs

ВОЈ­ВО­ДИ­НА: Про­мен­љи­во облач­но и ве­ћи део да­на су­во са сун­ча­ним ин­тер­ва­ли­ма. Ве­тар слаб за­пад­них пра­ва­ца. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 0, а мак­си­мал­на 9 сте­пе­ни.

СР­БИ­ЈА: Про­мен­љи­во облач­но и ве­ћи део да­на су­во са сун­ча­ним ин­тер­ва­ли­ма. Ују­тру по­не­где мо­же би­ти сла­бих па­да­ви­на. Ве­тар слаб за­пад­них пра­ва­ца. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 0, а мак­си­мал­на 10 сте­пе­ни.

НА­РЕД­НИХ ДА­НА: У че­твр­так сла­ба про­ла­зна ки­ша ко­ја се пре­ме­шта од се­ве­ра ка ју­гу. Тем­пе­ра­ту­ра из­над про­се­ка то­ком ве­ћег де­ла сед­ми­це. Кра­јем сед­ми­це још то­пли­је и пре­те­жно су­во уз тем­пе­ра­ту­ре и до 15 сте­пе­ни за ви­кенд.

БИ­О­МЕ­ТЕ­О­РО­ЛО­ШКА ПРОГ­НО­ЗА: Це­ре­бро­ва­ску­ларнм бо­ле­сни­ци­ма се са­ве­ту­је из­ве­стан опрез услед оче­ки­ва­ног ути­ца­ја би­о­ме­те­о­ро­ло­шких при­ли­ка. Не­са­ни­ца и гла­во­бо­ља су мо­гу­ће код ме­те­о­ро­па­та. Пре­по­ру­чу­је се аде­кват­но оде­ва­ње у скла­ду са оче­ки­ва­ним тер­мич­ким усло­ви­ма. По­ве­ћа­на кон­цен­тра­ци­ја се пре­по­ру­чу­је свим уче­сни­ци­ма у са­о­бра­ћа­ју.

 

EUR/RSD 118.4426
Најновије вести