Кли­нич­ки цен­три Ср­би­је и Вој­во­ди­не на истом за­дат­ку

Aка­де­мик проф др. Не­бој­ша Ла­лић казао је да смо „У Ср­би­ји, као и у це­лом све­ту, све­до­ци по­ра­ста бро­ја обо­ле­лих од ди­је­бе­те­са, ко­ји се за са­да до­ступ­ним ме­то­да­ма ме­ди­ци­не не мо­же за­у­ста­ви­ти.”
еndokrino
Фото: Дневник (К. Ивановић)

„То је слу­чај и с не­ким дру­гим хро­нич­ним, не­за­ра­зним бо­ле­сти­ма ко­је пред­ста­ва­ља­ју ве­ли­ки лич­ни, по­ро­дич­ни и дру­штве­ни про­блем, а ко­ме се по­след­њих го­ди­на по­све­ћу­је и ве­ћа па­жња. Вла­да пан­де­ми­ја ди­ја­бе­те­са и због то­га смо се од­лу­чи­ли да све на­ше сна­ге удру­жи­мо у бор­би с овом бо­ле­шћу“ - рекао је ака­де­мик проф. др Не­бој­ша Ла­лић, ди­рек­тор Кли­ни­ке за ен­до­кри­но­ло­ги­ју ди­ја­бе­тес и бо­ле­сти ме­та­бо­ли­зма Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је и де­кан Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, пред­сед­ник Ре­пу­блич­ке ко­ми­си­је за пре­вен­ци­ју и кон­тро­лу ше­ћер­не бо­ле­сти при Ми­ни­стар­ству здра­вља.

Он је у Но­вом Са­ду за ко­ле­ге из при­мар­не здра­стве­не за­шти­те и Кли­нич­ког цен­тра Вој­во­ди­не, ко­ји­ма је то био је­дан вид до­дат­не еду­ак­ци­је, одр­жао пре­да­ва­ње “Нај­но­ви­је смер­ни­це у те­ра­пи­ји ти­па 2 ди­ја­бе­те­са и хро­нич­не ком­пли­ка­ци­је”.

Ка­ко је за “Днев­ник” ре­као, струч­ња­ци ко­ји се ба­ве ди­ја­бе­те­сом већ пар го­ди­на ра­де на то­ме да се на­пра­ви што бо­ља ор­га­ни­за­ци­ја по­сла, ка­ко би се по­сти­гли што бо­љи ре­зул­та­ти у ди­јаг­но­сти­ции, ле­че­њу и пре­вен­ци­ји од ове бо­ле­сти. У том по­гле­ду је ово по­че­так ин­тен­зив­ни­је са­рад­ње кли­нич­ких цен­та­ра Ср­би­је и Вој­во­ди­не и њи­хо­вих кли­ни­ка за ен­до­кри­но­ло­ги­ју.

Струч­ња­ци ко­ји се ба­ве ди­ја­бе­те­сом већ пар го­ди­на ра­де на то­ме да се на­пра­ви што бо­ља ор­га­ни­за­ци­ја по­сла, ка­ко би се по­сти­гли што бо­љи ре­зул­та­ти у ди­јаг­но­сти­ции, ле­че­њу и пре­вен­ци­ји од ове бо­ле­сти

“Про­це­њу­је да је у Ср­би­ји из­ме­ђу осам и де­вет од­сто по­пу­ла­ци­је обо­ле­ло од ди­ја­бе­те­са. То је на ни­воу Сред­ње Евро­пе, где је, као и ов­де, ди­ја­бе­тес у по­ра­сту. С дру­ге стра­не, у по­ра­сту је у ме­ри у ко­јој је у по­ра­сту у зе­мља­ма раз­ви­је­не ди­ја­бе­то­ло­шке за­шти­те, та­ко да мо­же­мо ре­ћи да на­ши на­по­ри у по­след­њих де­се­так го­ди­на ни­су би­ли уза­луд­ни“, ис­ти­че проф. др Ла­лић.

“Тип 2 ди­ја­бе­те­са је мно­го ра­ши­ре­ни­ји од ти­па 1 и по­ка­за­ло се да на­ста­је у ве­ли­кој ме­ре под ути­ца­ји­ма фак­то­ра сре­ди­не. Пре­лаз ка раз­ви­је­ни­јем дру­штву – тран­зи­ци­ја или ве­стер­ни­за­ци­ја, усва­ја­ње за­пад­ног на­чи­на жи­во­та, стал­на бор­ба и тр­ка за по­слом и за­ра­дом - стре­сне су си­ту­а­ци­је ко­је мо­гу да ути­чу на по­раст бро­ја обо­ле­лих од ди­ја­бе­те­са. Ту тре­ба тра­жи­ти им­пулс ко­ји до­во­ди до по­ра­ста обо­ле­лих у свим зе­мља­ма, па и код нас“, об­ја­шња­ва проф. др Ла­лић.

Проф. др Еди­та Сто­кић, управ­ни­ца Кли­ни­ке за ен­до­кри­о­но­ло­ги­ју, ди­је­бе­тес и бо­ле­сти ме­та­бо­ли­зма Кли­нич­ког цен­тра Вој­во­ди­не и по­моћ­ник дирк­то­ра за здрав­ство Кли­нич­ког цен­тра Вој­во­ди­не, ис­ти­че да је Вој­во­ди­на ре­гион ка­рак­те­ри­сти­чан и по ве­ли­кој пре­ва­лан­ци­ји го­ја­зно­сти ко­ја је је­дан од фак­то­ра на­стан­ка ти­па 2 ди­ја­бе­те­са.

“То­ком по­след­њих не­ко­ли­ко де­це­ни­ја уочен је по­раст бро­ја обо­ле­лих го­ја­зних, а па­ра­лел­но с тим и тип 2 ше­ћер­не бо­ле­сти. Вој­во­ди­на је ре­гион са 50 од­сто пред­го­ја­зне и го­ја­зне по­пу­ла­ци­је Ако ка­жем да је 80 до 90 про­це­на­та обо­ле­лих од ти­па 2 ди­ја­бе­те­са го­ја­зно, он­да ви­ди­мо ко­ли­ко је то ве­ли­ка ар­ми­ја бо­ле­сни­ка“, ис­ти­че проф др Сто­кић.

“На­ша Кли­ни­ка за ен­до­кри­но­ло­ги­ју, ди­ја­бе­тес и бо­ле­сти ме­та­бо­ли­зма се за­то у ве­ли­ком оби­му ба­ви про­бле­ма­ти­ком ових па­ци­је­на­та: ле­че­њем го­ја­зно­сти ка­ко би се пре­ве­ни­рао на­ста­нак ти­па 2 ди­ја­бе­те­са, а код обо­ле­лих је циљ пре све­га по­сти­за­ње што бо­љег ста­ња гли­ко­ре­гу­ла­ци­је, ка­ко би се спре­чио на­ста­нак хро­нич­них де­ге­не­ра­тив­них ком­пли­ка­ци­ја.”

В. Цр­њан­ски

 

EUR/RSD 117.0802
Најновије вести