То­пло, кра­јем да­на ки­ша

НО­ВИ САД: То­пло за ово до­ба го­ди­не уз уме­рен ју­го­и­сточ­ни ве­тар и про­мен­љи­ву облач­ност. Кра­јем да­на је мо­гу­ћа ки­ша. При­ти­сак ис­под нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 14, а мак­си­мал­на 20 сте­пе­ни.
bundeve jesen
Фото: pixabay.com

ВОЈ­ВО­ДИ­НА: Вр­ло то­пло уз уме­рен до по­ја­чан ју­го­и­сточ­ни ве­тар. У ју­жном Ба­на­ту уда­ри ве­тра до 100 км/х. Би­ће про­мен­љи­во облач­но са сун­ча­ним ин­тер­ва­ли­ма, а кра­јем да­на је мо­гу­ћа ки­ша. При­ти­сак ис­под нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 12, а мак­си­мал­на 20 сте­пе­ни.

СР­БИ­ЈА: Вр­ло то­пло уз уме­рен до по­ја­чан ју­го­и­сточ­ни ве­тар у По­мо­ра­вљу и По­ду­на­вљу. Би­ће про­мен­љи­во облач­но са сун­ча­ним ин­тер­ва­ли­ма, а кра­јем да­на је мо­гу­ћа ки­ша. При­ти­сак ис­под нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 7, а мак­си­мал­на 21 сте­пен.

НА­РЕД­НИХ ДА­НА: У че­твр­так пар сте­пе­ни ни­жа тем­пе­ра­ту­ра уз мо­гу­ћу крат­ко­трај­ну ки­шу по­не­где и сла­би­ји ве­тар. У пе­так и за ви­кенд вр­ло то­пло за ово до­ба го­ди­не и мак­си­мал­не тем­пе­ра­ту­ре око 20 сте­пе­ни.

БИ­О­МЕ­ТЕ­О­РО­ЛО­ШКА ПРОГ­НО­ЗА: Оче­ку­је се ре­ла­тив­но не­по­вољ­на би­о­ме­те­о­ро­ло­шка си­ту­а­ци­ја за ве­ћи­ну хро­нич­них бо­ле­сни­ка. По­се­бан опрез се са­ве­ту­је ср­ча­ним бо­ле­сни­ци­ма и аст­ма­ти­ча­ри­ма, као и нер­вно ла­бил­ним осо­ба­ма. Бо­ло­ви у ми­ши­ћи­ма и гла­во­бо­ља су мо­гу­ћи као ме­те­о­ро­пат­ске ре­ак­ци­је. Уче­сни­ци­ма у са­о­бра­ћа­ју се пре­по­ру­чу­је до­дат­на па­жња.

 

EUR/RSD 117.5825
Најновије вести