УНС: Но­ва ака­дем­ска го­ди­на на По­љо­при­вред­ном фа­кул­те­ту 

На нај­ста­ри­јем фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Но­вом Са­ду, По­љо­при­вред­ном, 65. ге­не­ра­ци­ју бру­цо­ша данас су све­ча­но до­че­ка­ли де­кан и про­де­ка­ни, али и сту­дент ге­не­ра­ци­је.
Na Po­ljo­pri­vred­nom fakultetu UNS, dočekana 65. ge­ne­ra­ci­ja bru­co­ša Fo­to: M. Ko­va­če­vić
Фото: На По­љо­при­вред­ном факултету УНС, дочекана 65. ге­не­ра­ци­ја бру­цо­ша Фо­то: М. Ко­ва­че­вић

Сту­дент про­де­кан Мла­де­на Ми­кан но­вим ко­ле­га­ма обе­ћа­ла је сву по­треб­ну по­моћ у са­вла­да­ва­њу бу­ду­ћег за­ни­ма­ња, док је сту­дент ге­не­ра­ци­је , а од­не­дав­но и члан ко­лек­ти­ва По­љо­при­вред­ног фа­кул­те­та, Сло­бо­дан Кр­сма­но­вић, уз  че­сти­ти­ке на пра­вом из­бо­ру фа­кул­те­та,бру­цо­ши­ма по­ру­чио да је уз во­љу, же­љу и до­бру ор­га­ни­за­ци­ју мо­гу­ће са­вла­да­ти све пе­пре­ке ко­је сту­ди­ра­ње са со­бом но­си.

- Нај­вред­ни­је бла­го овог фа­кул­те­та, чи­је име свет по­зна­је и при­зна­је, је­сте ви и ви­ше од 12.000 ва­ших прет­ход­ни­ка, ко­ји су ов­де сте­кли ди­пло­ме- ре­као је де­кан По­љо­при­вред­ног фа­кул­те­та про­фе­сор др Не­дељ­ко Ти­ца. - Од­лу­ка да до­ђе­те да сту­ди­ра­те је од­лу­ка да про­ме­ни­те свој жи­вот, али и свет по­љо­при­вре­де у Ср­би­ји, а на пу­ту ко­ји је пред ва­ма, са­ве­ту­јем вам да ве­ру­је­те у се­бе и сле­ди­те сво­је ср­це, јер по­сао ко­ји ра­ди­те мо­ра­те и во­ле­ти.

Де­кан је бру­цо­ше упо­зо­рио и на зам­ке ко­је их че­ка­ју, а ко­је ће нај­лак­ше пре­вла­да­ти ако оста­ну жељ­ни зна­ња, пам­те про­шлост, ве­ру­ју у бу­дућ­ност, али жи­ве у са­да­шњо­сти и по­звао их да по­сле за­вр­ше­них сту­ди­ја оста­ну у Ср­би­ји, јер ов­да­шње њи­ве, воћ­ња­ке, ви­но­гра­де, фар­ме и са­ла­ше ниг­де са со­бом не мо­гу од­не­ти.

И оста­ли фа­кул­те­ти Уни­вер­зи­те­та у Но­вом Са­ду ор­га­ни­зо­ва­ли су све­ча­не при­је­ме за но­ву ге­не­ра­ци­ју сту­де­на­та, осим Фа­кул­те­та тех­нич­ких на­у­ка, ко­ји је сво­је бру­цо­ше по­здра­вио у су­бо­ту, 29. сеп­тем­бра.

Д. Де­ве­чер­ски

EUR/RSD 117.1138
Најновије вести