ЈЕЗИКОМАНИЈА - ОД и ОТ

У не­ко­ли­ко штам­па­них ме­ди­ја на­и­ђох на раз­ли­чи­те об­ли­ке исте ре­чи... Ка­ко је то мо­гу­ће? ОД­ПРЕ или ОТ­ПРЕ, пи­та­ње је сад?
Nataša Mirković / dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Не­ћу да спо­ми­њем те­ле­ви­зи­ју... Код рет­ко ког спи­ке­ра мо­же­те рас­по­зна­ти Д и Т у спо­ју ОД- или ОТ-. Част из­у­зе­ци­ма, јер их, хва­ла Бо­гу, има још увек!

При­ча је о ре­чи­ма ко­је су на­ста­ле спа­ја­њем пре­фик­са, тј. пред­ло­га ОД с не­ком вр­стом ре­чи... Ево при­ме­ра: ОД+ПРЕ да­је ОТ­ПРЕ (Т за­то што је до­шло до јед­на­че­ња су­гла­сни­ка по звуч­но­сти, па је звуч­но Д пре­шло у бе­звуч­но Т).

ОТ­ПРЕ је при­лог (за вре­ме) ко­ји се пи­ше са­ста­вље­но. Као спој два пре­ло­га, тре­ба га пи­са­ти одво­је­но: ОД ПРЕ не­де­љу да­на, нпр.

Слич­ну си­ту­а­ци­ју има­мо и код при­ло­га ОТАД(А). Мо­же се ко­ри­сти­ти и као при­лог и као два пред­ло­га, али с дру­га­чи­јим пи­са­њем: ОД ТА­ДА. Ево још не­ко­ли­ко при­ме­ра: ОТ­КА­КО, ОТ­КУ­ДА, ОТ­ПР­ВЕ, ОТУ­ДА...

На­бро­ја­ће­мо не­ке ре­чи ко­је се че­сто ко­ри­сте, а љу­ди ни­су баш на­чи­сто шта је ис­прав­но: ОТ­ПО­ЛА (на­ста­ле у спо­ју ОД+ПО­ЛА), ОТ­ПИ­ТИ (ОД+ПИ­ТИ), ОТ­ЋУ­ШНУ­ТИ (ОД+ЋУ­ШНУ­ТИ)...

Ка­же се ОТ­ЦЕ­ПИ­ТИ (не ОД­ЦЕ­ПИ­ТИ), да­ље, ве­о­ма чест гла­гол у Ср­ба је  ОТ­ЧЕ­ПИ­ТИ (а не ОД­ЧЕ­ПИ­ТИ) у зна­че­њу „из­ва­ди­ти чеп”. За­бу­ну мо­же уне­ти  гла­гол ОЧЕ­ПИ­ТИ ко­ји зна­чи „ста­ти не­ком на но­гу”.

Из­у­зе­так од овог пра­ви­ла је­сте гла­гол на­пра­вљен од пред­ло­га ОД и гла­го­ла ЋУ­ТА­ТИ ко­ји гла­си ОЋУ­ТА­ТИ.

И по­сла­сти­ца за крај: Не ка­же се ОТ­ПО­ЧЕТ­КА не­го са­мо и ис­кљу­чи­во ОД ПО­ЧЕТ­КА.

Н. Мир­ко­вић

EUR/RSD 117.5783
Најновије вести