(ФОТО, ВИДЕО) ДЕЧЈИ АНСАМБЛИ ИЗ ЦЕЛЕ СРБИЈЕ У НОВОМ САДУ Фе­сти­вал „Ру­ка у ру­ци” данас на Спенсу

Нај­бо­љи деч­ји фолклорни ан­сам­бли из Ср­би­је окупили су се у Новом Саду поводом ма­ни­фе­ста­ци­је „Ру­ка у ру­ци”, у оквиру које ће данас од 17 часова наступити у ам­фи­те­а­тру Спен­са.
а
Фото: Л. Радловачки

Они су у но­шња­ма про­де­фи­ло­ва­ли цен­тром града, упу­тив­ши се ка Град­ској ку­ћи где су их до­че­ка­ли за­ме­ник гра­до­на­чел­ни­ка Игор Цр­но­ба­рац и члан Град­ског ве­ћа за кул­ту­ру Да­ли­бор Ро­жић.

– Ни­шта леп­ше не упот­пу­њу­је по­че­так про­ле­ћа не­го ша­ро­ли­кост јед­ног деч­јег фе­сти­ва­ла – ис­та­као је Цр­но­ба­рац. – Оку­пи­ли смо се због тра­ди­ци­је, му­зи­ке и пе­сме на­ших див­ним мла­дих умен­ти­ка. Овај су­срет де­це до­при­но­си не­го­ва­њу не­ма­те­ри­јал­ног кул­тур­ног на­сле­ђа Ср­би­ја и то кроз је­дин­стве­ну фор­ма­ци­ју ко­ла, ја­ча­ња за­јед­ни­штва и ве­ре у на­шу за­јед­нич­ку све­тлу бу­дућ­ност. У фо­кло­ру се огле­да ле­по­та јед­ног на­ро­да! Фол­кор ге­не­ра­ци­ја­ма пу­ту­је кроз вре­ме као по­ру­ка на­шох пре­да­ка и на­ста­вља свој пут ка бу­ду­ћим ге­не­ра­ци­ја­ма. Увек тре­ба да смо по­но­сни на оно ода­кле смо по­те­кли.

Фото: Л. Радловачки

Ме­ђу број­ним уче­сни­ци­ма на­шао се и три­на­е­сто­го­ди­шњи Ми­ха­и­ло Дин­чић из Но­вог Бе­о­гра­да, ина­че члан КУД-а „Ср­ма”.

– Има ма­ло тре­ме, али све ће би­ти до­бро. Уз­бу­ђен сам што уче­ству­јем на ова­квим ма­ни­фе­ста­ци­ја­ма, јер нам зна­чи што се дру­жи­мо и иде­мо на тур­не­је – ве­ли Ми­ха­и­ло ко­ји већ две го­ди­не игра фол­клор, а по­чео је на пре­по­ру­ку тет­ке и дру­га­ра.

Ор­га­ни­за­тор петог по реду деч­јег фе­сти­ва­ла „Ру­ка у ру­ци” је Фол­клор­ни ан­самбл „Ви­ла” Срп­ског кул­тур­ног-умет­нич­ког дру­штва „Же­ле­зни­чар” из Но­вог Са­да, ко­ји ове го­ди­не обе­ле­жа­ва 90 го­ди­на по­сто­ја­ња, као и Са­вез кул­тур­но-умет­нич­ких дру­шта­ва Ср­би­је.

Л. Ра­дло­вач­ки

EUR/RSD 117.1154
Најновије вести