Из­ло­жба „Ср­би­ја у Ве­ли­ком ра­ту” отворена у Исто­риј­ском ар­хи­ву гра­да

Из­ло­жба „Ср­би­ја у Ве­ли­ком ра­ту”, ко­ју су ре­а­ли­зо­ва­ли Ми­ни­стар­ство од­бра­не, Ар­хив По­жа­рев­ца, Вој­ни ар­хив и Вој­ни му­зеј, отво­ре­на је у Исто­риј­ском ар­хи­ву гра­да, у присуству бројних гостију и посетилаца.
Direktorka Istorijskog arhiva Požarevca Jasmina Nikolić, govori na otvаranju izložbe Foto: B. Lučić
Фото: Директорка Историјског архива Пожаревца Јасмина Николић, говори на отварању изложбе Фото: Б. Лучић

Из­ло­жба је по­де­ље­на на 18 те­мат­ско-хро­но­ло­шких це­ли­на с иза­бра­них 270 ар­хив­ских до­ку­ме­на­та и фо­то­гра­фи­ја ко­је до­при­но­се бо­љем раз­у­ме­ва­њу Пр­вог свет­ског ра­та, с посебним освртом на дешавања у Браничевском округу и источној Србији.

Директорка Историјског архива Пожаревца Јасмина Николић истакла је да су идеј­ни твор­ци из­ло­жбе настојали да афир­ма­ци­јом ар­хив­ских до­ку­ме­на­та о Ср­би­ји у Пр­вом свет­ском ра­ту и на­уч­них ре­зул­та­та срп­ске исто­ри­о­гра­фи­је, скре­ну па­жњу на по­гу­бан ути­цај по­ли­тич­ке ре­ви­зи­је исто­ри­је.

– То је 15. поставка од 2014. године, када је на 100-годишњицу од почетка Првог светског рата први пут отворена у Београду, где ће ново издање имати у новембру, када ће овај циклус бити закључен – истакла је Јасмина Николић, уз напомену да је „Србија у Великом рату” до сада забележила 293 изложбена дана, уз непуних 12.500 посетилаца.

Фото: Из­ло­жба „Ср­би­ја у Ве­ли­ком ра­ту” отворена у Исто­риј­ском ар­хи­ву гра­да  Фото: Б. Лучић

Циљ ода­би­ра ар­хив­ских до­ку­ме­на­та био је да се по­ну­ди јед­новре­ме­на при­ча о рат­ним де­ша­ва­њи­ма у Ср­би­ји у Пр­вом свет­ском ра­ту и њи­хо­вом од­ра­зу на ма­њу сре­ди­ну као што је Бра­ни­че­во. Учињено је то по­сред­ством ви­зу­е­ли­за­ци­је рат­них до­га­ђа­ја кроз пре­зен­та­ци­ју до са­да ма­ње по­зна­тих ар­хив­ских фот­го­ра­фи­ја, а још ви­ше ар­хив­ских до­ку­ме­на­та ко­ји су до сада били углав­ном не­по­зна­ти ши­рој јав­но­сти.

Тако посетиоци до краја октобра могу сагледати сјајне фотографије, документа, указе, прогласе, објаве, наредбе, телеграмске поруке... који сведоче о херојским данима између 1914. и 1918. године, те се упознати са снимцима и документима различитих целина, попут Ваздухопловне команде српске војске, сведочанствима солунаца Браничевског округа, судбином, за ширу јавност готово непознатих, грчких изгнаника, да „осете” тежину бугарске окупације итд.

Фото: Сведочанства из Браничевског округа Фото: Б. Лучић

        Како је рекла једна од ауторки изложбе Јасмина Живковић, овога пута је, више него раније на сличну тему, пажња посвећена реорганизацији српске војске после преласка Албаније и доласка на Крф, као и судбини жена, на које је пала огромна дужност очувања огњишта и породице док су мужеви на фронту ратовали.

Директор Историјског архива Новог Сада Петар Ђурђев захвалио се драгим гостима из Пожаревца и Војног архива и Института за савремену историју Србије, нагласивши да му је изузетно драго што је институцији коју представља, после 13 градова Србије и Бањалуке из Републике Српске, указана част да буде домаћин тако значајне поставке која негује прошлост и чува историју и културу српског народа.
 

С. С.

EUR/RSD 117.1921
Најновије вести