У по­кра­јин­ској ка­си су­фи­цит од 4,4 ми­ли­јар­де ди­на­ра

По­сла­ни­ци Скуп­шти­не Вој­во­ди­не уско­ро би тре­ба­ло да усво­је де­ве­то­ме­сеч­ни из­ве­штај о из­вр­ше­њу буџета, ко­ји је По­кра­јин­ска вла­да усво­ји­ла 25. ок­то­бра. Исти­на, тер­мин одр­жа­ва­ња те сед­ни­це још ни­је од­ре­ђен, али, ка­ко ка­же пред­сед­ник Од­бо­ра Скуп­шти­не Вој­во­ди­не за буџет и фи­нан­си­је Јо­ван Ла­за­ров, за по­сла­ни­ке је нај­ва­жни­је то да По­кра­јин­ска вла­да Иго­ра Ми­ро­ви­ћа на вре­ме до­ста­вља оби­ман и тран­спа­рен­тан ма­те­ри­јал из ко­јег се тач­но ви­ди шта је у про­те­клих де­вет ме­се­ци ра­ди­ла.
1
Фото: Dnevnik.rs

“Из­ве­штај по­ка­зу­је да је укуп­но про­јек­то­ван обим буџета за 2017. го­ди­ну на дан 30. сеп­тем­бра из­но­сио 67,414 ми­ли­јар­ди ди­на­ра, а мо­рам под­се­ти­ти на то да је по основ­ној од­лу­ци о буyету обим 63,606 ми­ли­јар­де – ка­же Ла­за­ров. – То је­сте од­лич­на вест за­то што у пе­ри­о­ду ја­ну­ар–сеп­тем­бар јав­ни бyџет­ски су­фи­цит из­но­сио 4,353 ми­ли­јар­де ди­на­ра, а основ­ном од­лу­ком о буџету пла­ни­ран је де­фи­цит од 4,448 ми­ли­јар­де. “

Он сма­тра да има­мо из­у­зет­но по­зи­тив­не трен­до­ве у буyету АПВ. Под­се­ти­мо, по из­ве­шта­ју, у де­ве­то­ме­сеч­ном пе­ри­о­ду ове го­ди­не укуп­ни при­хо­ди и при­ма­ња по­кра­јин­ске ка­се из­но­си­ли су 50.955.018,08 ди­на­ра и ве­ћи су 5,117 ми­ли­јар­ди у од­но­су на исти пе­риод прет­ход­не го­ди­не.

На по­ве­ћа­ње при­хо­да буyета нај­ви­ше је ути­цао при­ход оства­рен од по­ре­за на за­ра­де за­по­сле­них у Вој­во­ди­ни. Ту по­ка­зу­је из­у­зет­ну по­зи­тив­ну тен­ден­ци­ју кре­та­ња, што је упра­во ре­зул­тат од­го­вор­не по­ли­ти­ке вла­де Иго­ра Ми­ро­ви­ћа, ко­ју је про­кла­мо­вао при из­бо­ру за пред­сед­ни­ка По­кра­јин­ске вла­де.

Фото: Dnevnik.rs

“Има­ли смо и два ре­ба­лан­са у овој го­ди­ни и ве­о­ма је до­бро што на кра­ју го­ди­не оче­ку­је­мо буyет­ски су­фи­цит”, на­во­ди Ла­за­ров.

Јав­ни дуг је и да­ље ви­сок у од­но­су на део буyета ко­јим АП Вој­во­ди­на су­ве­ре­но упра­вља, али је ве­о­ма зна­чај­но да се вла­да Иго­ра Ми­ро­ви­ћа ухва­ти­ла у ко­штац с тим про­бле­мом и на­сто­ји да га ре­ши(Јо­ван Ла­за­ров)

Он до­да­је да су за­бе­ле­же­на по­зи­тив­на кре­та­ња и код ре­а­ли­за­ци­је буyет­ских сред­ста­ва. Та­ко је по­ве­ћан про­це­нат ре­а­ли­за­ци­је сред­ста­ва Упа­ра­ве за ка­пи­тал­на ула­га­ња. Ла­за­ров, ме­ђу­тим, ука­зу­је на то да ти по­да­ци још увек ни­су ре­ал­ни јер Упра­ва за ка­пи­тал­на ула­га­ња спро­во­ди ка­пи­тал­не про­јек­те, а они зах­те­ва­ју и ве­ли­ке јав­не на­бав­ке ко­ји се спро­во­де ду­же па фи­нан­сиј­ски ре­зул­та­ти нем мо­гу тач­но да се од­ре­де у де­ве­то­ме­сеч­ном пе­ри­о­ду.

На при­мед­бе опо­зи­ци­је да ра­ни­ји, ше­сто­ме­сеч­ни из­ве­штај о буyету, по­ка­зу­је сла­бу ре­а­ли­за­ци­ју по не­ким ва­жним став­ка­ма, по­пут при­вре­де и ка­пи­тал­них ула­га­ња, и да По­кра­јин­ска вла­да има ви­ше па­ра у буyету не­го у ра­ни­јим го­ди­на­ма, али не зна да их ис­ко­ри­сти, Ла­за­ров ка­же да Упра­ва за ка­пи­тал­на ула­га­ња од­лич­но ра­ди.


„Ска­дро­ви на Бо­ја­ни”

“Ни­је бит­но са­мо по­тро­ши­ти но­вац на на­чин ка­ко је то бив­ша По­кра­јин­ска вла­да ра­ди­ла па је тро­ши­ла па­ре на „ска­дро­ве на Бо­ја­ни” – ис­ти­че Ла­за­ров. – Упра­ва за ка­пи­тал­на ула­га­ња, као што сам већ ре­као, ра­ди ка­пи­тал­не про­јек­те и из ше­сто­ме­сеч­ног па ни из де­ве­то­ме­сеч­ног из­ве­шта­ја се не мо­же ви­де­ти у ко­јој је фа­зи њи­хо­ва ре­а­ли­за­ци­ја. Мо­ра­ће­мо са­че­ка­ти крај го­ди­не и го­ди­шњи из­ве­штај, о ко­јем ће­мо ве­ро­ват­но рас­пра­вља­ти у фе­бру­а­ру или мар­ту на­ред­не го­ди­не. Али, ни из тог из­ве­шта­ја се не­ће тач­но ви­де­ти све јер ће би­ти пре­не­тих па­ра с об­зи­ром на про­јек­те чи­ја ре­а­ли­за­ци­ја се пре­но­си у на­ред­ну го­ди­ну. “  


У ве­зи с при­мед­бом опо­зи­ци­је, под­се­ћа и на то да је ова по­кра­јин­ска вла­да за­те­кла огро­ман дуг, ко­ји се сад сма­њу­је. На­и­ме, на дан 30. сеп­тем­бар, као што се ви­ди из из­ве­шта­ја о из­вр­ше­њу буyета, про­јек­то­ва­ни не­до­спе­ли дуг је из­но­сио 7.093.545.487,82 ди­на­ра, а пре не­ко­ли­ко го­ди­на је био 13 ми­ли­јар­ди. Јав­ни дуг је, на­по­ми­ње Ла­за­ров, и да­ље ви­сок у од­но­су на део буyета ко­јим АП Вој­во­ди­на су­ве­ре­но упра­вља, али је ве­о­ма зна­чај­но да се вла­да Иго­ра Ми­ро­ви­ћа ухва­ти­ла у ко­штац с тим про­бле­мом и на­сто­ји да га ре­ши.    

Е. Мар­ја­нов

EUR/RSD 117.5896
Најновије вести