Ви­ше­на­мен­ски те­рен за Но­ви Жед­ник

​​​​​​​НО­ВИ ЖЕД­НИК: На про­сто­ру где се не­ка­да на­ла­зи­ла ли­ва­да отво­рен је но­во­и­згра­ђе­ни мул­ти­функ­ци­о­нал­ни те­рен за ко­шар­ку, ру­ко­мет и ма­ли фуд­бал са тар­тан под­ло­гом.
1
Фото: Su­bo­ti­ca.in­fo

Ова ин­ве­сти­ци­ја у Но­вом Жед­ни­ку вред­на је се­дам ми­ли­о­на ди­на­ра, а из­град­њу те­ре­на фи­нан­си­рао је буyет Гра­да Су­бо­ти­це.

Пред­сед­ник Са­ве­та МЗ Но­ви Жед­ник Ду­шко Пе­тро­вић ни­је крио оду­ше­вље­ње што су ли­ва­ду ус­пе­ли да пре­тво­ре у спорт­ски про­стор. Он ка­же да су се из го­ди­не у го­ди­ну тру­ди­ли да про­ме­не из­глед овог де­ла Но­вог Жед­ни­ка.

- По­че­ли смо да до­да­је­мо спорт­ске са­др­жа­је, на­пра­ви­ли ре­сто­ран, три­би­не, те­ре­та­ну на отво­ре­ном, са­да овај мул­ти­функ­ци­о­нал­ни те­рен. Јед­но­став­но ства­ра­мо усло­ве да би ста­нов­ни­ци Но­вог Жед­ни­ка мо­гли да се ба­ве спор­том – ре­као је Пе­тро­вић и у име гра­ђа­на Но­вог Жед­ни­ка за­хва­лио се гра­до­на­чел­ни­ку Су­бо­ти­це Бог­да­ну Ла­ба­ну. – У прет­ход­ном пе­ри­о­ду нам је у ви­ше на­вра­та пру­же­на по­моћ ка­ко у ра­ду та­ко и у ор­га­ни­за­ци­ји ма­ни­фе­ста­ци­ја. Овај спорт­ски те­рен је леп по­клон уз ко­ји ће наш Фуд­бал­ски клуб „Пре­по­род“ да про­сла­ви ју­би­леј, 80 го­ди­на од осни­ва­ња.

Град је у про­те­кле три го­ди­не по­себ­ну па­жњу усме­рио ка по­бољ­ша­њу  и у из­град­њу но­ве спорт­ске ин­фра­струк­ту­ре. Отво­ре­но је шест но­вих  спорт­ских те­ре­на у шко­ла­ма, а у ме­сним за­јед­ни­ца­ма ово је пе­та ин­ве­сти­ци­ја вред­на око се­дам ми­ли­о­на ди­на­ра, по­твр­дио је гра­до­на­чел­ник Су­бо­ти­це Бог­дан Ла­бан.

- Пре ме­сец да­на из­гра­ђен је но­ви спорт­ски те­рен у Чан­та­ви­ру, усле­дио је овај у Но­вом Жед­ни­ку и све то го­во­ри у при­лог чи­ње­ни­ци  да град ра­ди на рав­но­мер­ном раз­во­ју спорт­ске ин­фра­струк­ту­ре у свим ме­сним за­јед­ни­ца­ма - на­гла­сио је гра­до­на­чел­ник Су­бо­ти­це. -  На Град­ском ста­ди­о­ну смо на­кон 40 го­ди­на об­но­ви­ли атлет­ску ста­зу, трав­на­ту под­ло­гу, ре­флек­то­ре, а ове го­ди­не по­чи­ње ре­кон­струк­ци­ја це­лог Град­ског ста­ди­о­на што под­ра­зу­ме­ва но­ве три­би­не и пра­те­ће са­др­жа­је. Оче­ку­је­мо да ра­до­ви поч­ну у но­вем­бру и да за го­ди­ну да­на има­мо ста­дион по европ­ским стан­дар­ди­ма. У про­те­клом пе­ри­о­ду око 40 ми­ли­о­на ди­на­ра је уло­же­но у Ха­лу спор­то­ва ко­ја је ко­нач­но кли­ма­ти­зо­ва­на, али ни­су за­бо­ра­вље­не ме­сне за­јед­ни­це, а ни ула­га­ња у спорт­ску ин­фра­струк­ту­ру у шко­ла­ма.

С. Ир­ше­вић

EUR/RSD 117.5851
Најновије вести