ТУРСКЕ ГЛУМИЦЕ ЗБОГ КОЈИХ ГЛЕДАМО САПУНИЦЕ: Од њихове оријенталне лепоте застаје дах

Тур­ске се­ри­је су на­ши­ро­ко гле­да­не, а осим за­ни­мљи­вих за­пле­та, ко­ји су сва­ка­ко ти­пич­на по­ја­ва са­пу­ни­ца, ве­ли­ку па­жњу при­вла­че њи­хо­ве глав­не ак­тер­ке.
а
Фото: Youtube Printscreen

Ка­ко због сво­је ха­ри­зме, шар­ма, та­ко и због пре­кра­сних очи­ју, буј­не ко­се, бли­ста­вих осме­ха, али и згод­них те­ла. Осим то­га што је гле­да­ње тур­ских се­ри­ја, сва­ко­днев­на по­ја­ва у мно­гим до­ма­ђин­стви­ма, и њи­хо­ве глу­ми­це и глум­ци су по­ста­ли оми­ље­ни ме­ђу те­ле­ви­зиј­ским гле­да­о­ци­ма. Од ових глу­ми­ца за­ста­је дах, а до­во­љан је са­мо је­дан по­глед на не­ку од ак­ту­ел­них се­ри­ја да бу­де ја­сно за­што је то та­ко.

Асли Ен­вер
Фото: YoutubePrintscreen/İstanbullu Gelin

Та­ко је до­ма­ћу пу­бли­ку оду­ше­ви­ла и глу­ми­ца из се­ри­је „Очев из­бор“, а то је пре­ле­па и за­но­сна Асли Ен­вер, ко­јој је, на­кон го­ди­на ло­ших од­лу­ка, при­ват­но али и по­слов­но на­по­кон кре­ну­ло на бо­ље, те су јој се све коц­ки­це по­сло­жи­ле. На­и­ме, сла­ву овој ве­о­ма ха­ри­зма­тич­ној глу­ми­ци до­не­ла је уло­га у се­ри­ји „Истам­бул­ска не­ве­ста“, на­кон че­га је мно­ги­ма за­па­ла за око. Ова 39-го­ди­шња де­вој­ка је ро­ђе­на у Лон­до­ну, те је у ње­му жи­ве­ла 12 го­ди­на. Глу­му је ди­пло­ми­ра­ла на јед­ном Све­у­чи­ли­шту у Истам­бу­лу, а не кри­је и да јој је на том умет­нич­ком пу­ту мно­го по­мо­гла мај­ка, с об­зи­ром да је Асли ди­јаг­но­сти­ко­ва­на дис­лек­си­ја у ра­ном де­тињ­ству. Иако је има­ла по­те­шко­ћа, оне ни­су ути­ца­ле на ње­ну глу­мач­ку ка­ри­је­ру. Са све­га 19 го­ди­на је по­че­ла да сни­ма се­ри­је, ме­ђу ко­ји­ма је и уло­га у на­ве­ли­ко по­пу­лар­ној се­ри­ји „Су­леј­ман Ве­ли­чан­стве­ни“. Три го­ди­не је би­ла у бра­ку са сво­јим ко­ле­гом Бир­ка­ном Со­ку­лу­ом, да би се раз­ве­ли 2015. го­ди­не, што је на њу оста­ви­ло ве­ли­ки траг. Му­зи­чар Му­рат Бо­за јој је вра­тио ве­ру у љу­бав, ка­да су се упо­зна­ли на сни­ма­њу фил­ма „Бра­те мој“, а по­сле три го­ди­не ве­зе су ре­ши­ли да рас­ки­ну. То је ути­ца­ло да Асли по­ста­не пси­хич­ки не­ста­бил­на, те и да има мањ­ка са­мо­по­у­зда­ња. На­кон то­га, упло­ви­ла је у љу­бав­ну ве­зу са пред­у­зет­ни­ком Бер­ки­ном Гок­бу­да­ком, да би се на­кон не­ко­ли­ко ме­се­ци, у но­вем­бру про­шле го­ди­не, уда­ла за ње­га.

Ха­ти­џе Сен­дил
Фото: YoutubePrintscreen/Magazin News

Кроз хит се­ри­је „Ди­ла“, „Суд­би­на“ и не­дав­но при­ка­за­ну „Из­да­ја“, љу­би­те­љи тур­ских се­ри­ја има­ли су при­ли­ку да до­бро упо­зна­ју и глу­ми­цу Ха­ти­џе Сен­дил. Ова пре­ле­па де­вој­ка је ро­ђе­на у 2. ав­гу­ста 1983. го­ди­не у Истам­бу­лу, а од­ра­сла је у Ан­та­ли­ји. По­ред успе­шне ка­ри­је­ре ко­ју је оства­ри­ла игра­ју­ћи у мно­гим тур­ским се­ри­ја­ма и фил­мо­ви­ма, она је оства­ре­на и као мо­дел. Пре 22 го­ди­не је уче­ство­ва­ла на так­ми­че­њу за Мис Тур­ске где је по­не­ла ти­ту­лу тре­ће­пла­си­ра­не. Пр­ву глу­мач­ку уло­гу има­ла је у спо­ту јед­ног тур­ског му­зи­ча­ра, а упо­ре­до са тим је по­че­ла и да иде на ча­со­ве глу­ме. Она је уда­та за ко­ле­гу глум­ца, ко­ји је ујед­но и про­ду­цент, Бу­ра­ка Са­ги­а­са­ру. То се до­го­ди­ло 2015. го­ди­не, а две го­ди­не на­кон то­га до­би­ли су си­на Ка­на. Ве­ли­ки је љу­би­тељ мо­де и гар­де­ро­бе, а том при­ли­ком је и из­ја­ви­ла: „О мо­ди во­лим да раз­ми­шљам не кроз трен­до­ве, не­го кроз то­ко­ве ко­ји се раз­ви­ја­ју и ме­ња­ју“. Осим то­га обо­жа­ва и пар­фе­ме, а ка­да су у пи­та­њу ње­ни ко­зме­тич­ки ри­ту­а­ли, на­гла­си­ла је да је њен при­о­ри­тет, од­кад зна за се­ве, здра­ва ис­хра­на, док је не­из­о­став­ни део ње­не сва­ко­дне­ви­це сва­ка­ко спорт и не­га ко­же.

Мер­јем Узер­ли
Фото: YoutubePrintscreen/Gulf Times

Ту је сва­ка­ко и не­за­о­би­ла­зна Мер­јем, Не­ми­ца тур­ског по­ре­кла, ко­ја је на­ши­ро­ко по­зна­та и пре­по­зна­тљи­ва по уло­зи Ху­рем, ко­ју је ту­ма­чи­ла у култ­ној се­ри­ји „Су­леј­ман Ве­ли­чан­стве­ни“. Иако је би­ла ве­ли­ка глу­ми­ца, те су је пре­по­зна­ва­ли љу­ди ши­ром све­та, она је од­лу­чи­ла да да­нас жи­ви по­ву­че­ни­јим жи­во­том у Бер­ли­ну, те се у пот­пу­но­сти по­све­ти од­га­ја­њу сво­је де­це. Упра­во је у цен­тру Бер­ли­на отво­ри­ла рад­њу здра­вих слат­ки­ша, а свој при­ват­ни жи­вот успе­шно кри­је од јав­но­сти. Сво­је­вре­ме­но је би­ла ока­рак­те­ри­са­на као кри­вац за рас­пад бра­ка глум­ца Ха­ли­та Ер­ген­ча, ко­ји је ту­ма­чио Су­леј­ма­на у већ по­ме­ну­тој се­ри­ји. Та­да се го­во­ри­ло о то­ме да се он раз­вео од сво­је же­не, што се ис­по­ста­ви­ло као не­тач­но. Њен не­ка­да­шњи ве­ре­ник је учи­нио да јој при­ват­ни жи­вот бу­де у ра­су­лу, на­кон што ју је на­го­ва­рао да по­ба­ци бе­бу ка­да је оста­ла труд­на. Због то­га су и рас­ки­ну­ли, а она је има­ла и жив­ча­ни слом, због ко­јег је ума­ло тра­гич­но за­вр­ши­ла, да ни­је по­тра­жи­ла струч­ну по­моћ. Не­дав­но је ро­ди­ла и дру­го де­те, у пи­та­њу је де­вој­чи­ца, а јав­но­сти ни­је по­знат њен отац. На­га­ђа се да је реч о глум­цу Ка­гла­ру Ер­ту­гру­лу, с ко­јим је Мер­јем већ ду­же вре­ме у ве­зи.

Озге Ја­гиз
Фото: YoutubePrintscreen/Şamdan Plus

Мно­ги су за­па­зи­ли мла­ду глу­ми­цу Озгу ка­да је ту­ма­чи­ла уло­гу у се­ри­ји „Мо­ја ле­ва стра­на“. Ова је ро­ђе­на 10. апри­ла 1997. го­ди­не у Истам­бу­лу, а од­у­век је ве­ро­ва­ла у то да ће јед­ног да­на по­ста­ти ве­ли­ка глу­мач­ка зве­зда, што се и до­го­ди­ло. За­вр­ши­ла је сту­ди­је ко­му­ни­ко­ло­ги­је, да би тек 2018. го­ди­не за­пли­ва­ла у глу­мач­ким во­да­ма и по­че­ла да гра­ди сво­ју ка­ри­је­ру. Иза се­бе има мно­ге уло­ге у по­зо­ри­шним про­дук­ци­ја­ма и се­ри­ја­ма, а за­хва­њу­ју­ћи не са­мо свом та­лен­ту већ и ле­по­ти, до­па­ла се мно­гим аген­ти­ма ко­ји су убр­зо по­че­ли да је ан­га­жу­ју, те јој да­ва­ли уло­гу за уло­гом. Та­ко­ђе, она је у љу­бав­ној ве­зи са по­пу­лар­ним глум­цем Гок­бер­ком Дер­ми­ци­ем.

Бер­гу­зар Ко­рел
Фото: YoutubePrintscreen/iremrecordsTV

Још јед­на глу­ми­ца при­вла­чи па­жњу сво­јим са­вр­ше­ним из­гле­дом где год да се по­ја­ви. Мно­ги је се се­ћа­ју по уло­зи Ше­хе­ре­за­де у на­ве­ли­ко по­пу­лар­ној са­пу­ни­ци „Хи­ља­ду и јед­на ноћ“. Упра­во је на том сни­ма­њу упо­зна­ла и свог су­пру­га, глум­ца Ха­ли­та Ер­ген­ча. У сво­је сло­бод­но вре­ме, ова Тур­ки­ња обо­жа­ва да игра од­бој­ку, а тај­на ње­не ле­по­те и фит фи­гу­ре је фи­зич­ка ак­тив­ност, али и здра­ва ис­хра­на. Днев­но по­пи­је ба­рем ли­тру и по во­де, је­де ис­кљу­чи­во ор­ган­ску ис­хра­ну, пе­чур­ке и хра­ну пу­ну про­те­и­на.

Ива­на Ја­пун­џа

EUR/RSD 117.0680
Најновије вести