ТО­ПОЛ­ЧА­НИ ТЕК У ФИ­НИ­ШУ УКЊИ­ЖИ­ЛИ ПЛА­НИ­РА­НЕ БО­ДО­ВЕ У МЕ­ЧУ СА РАД­НИ­КОМ Стрпљење се исплатило

Укњи­жи­ли су фуд­ба­ле­ри ТСЦ –а пла­ни­ра­не бо­до­ве у ме­чу са Рад­ни­ком (1:0), али до ње су сти­гли мно­го те­же не­го што су оче­ки­ва­ли. Тек у фи­ни­шу ус­пе­ли су да сло­ме от­пор Сур­ду­ли­ча­на и то са бе­ле тач­ке.  
Printskrin (Youtube/Arena Sport)
Фото: Printskrin (Youtube/Arena Sport)

Упо­зо­ра­вао је тре­нер То­пол­ча­на Жар­ко Ла­зе­тић, ко­ји због че­ти­ри жу­та кар­то­на ни­је мо­гао да с клу­пе во­ди тим да су­срет са „фе­ње­ра­шем“ не­ће би­ти ни­ма­ло лак и по­го­дио. Је­су фуд­ба­ле­ри ТСЦ –а све вре­ме ме­ча би­ли до­ми­нант­ни, има­ли лоп­ту у но­га­ма, при­ли­ке, али ни­ка­ко ни­су успе­ва­ли да про­би­ју бе­дем ис­пред го­ла Ран­ђе­ло­ви­ћа. Сур­ду­ли­ча­ни су се се од­лич­но бра­ни­ли, а има­ли су и пу­но сре­ће.

 – Зна­ли смо да нас оче­ку­је те­жак меч – об­ја­шња­ва тре­нер ТСЦ –а Жар­ко Ла­зе­тић. – Прет­по­ста­вља­ли смо да ће Сур­ду­ли­ча­ни игра­ти у ни­ској зо­ни, и да ће са­мо по­вре­ме­но по­ку­ша­ва­ти да кре­ну у на­пад. Игра­ли смо стр­пљи­во, што се на кра­ју ис­пла­ти­ло. Мо­жда смо мо­гли и ра­ни­је да по­стиг­не­мо по­го­дак, али и ова­ко је би­ло до­бро. За­до­во­љан сам при­сту­пом свих игра­ча, за нас је ово вр­ло ва­жна по­бе­да. Ми тра­ди­ци­о­нал­но те­шко игра­мо про­тив ти­мо­ва ко­ји се са­мо бра­не. 

 Са три но­ва бо­да То­пол­ча­ни су учвр­сти­ли по­зи­ци­ју на тре­ћем ме­сту и да­ље „бе­же“ Чу­ка­рич­ком осам бо­до­ва, са ле­пим из­гле­ди­ма да то и са­чу­ва­ју, што до­но­си но­ви из­ла­зак у Евро­пу.

– Ни­је би­ло ла­ко – ка­же стре­лац је­ди­ног го­ла  ве­зи­ста Ифет Ђа­ко­вац. – Мо­жда да сам на по­чет­ку ме­ча по­сле цен­тар­шу­та Јо­ва­но­ви­ћа по­го­дио мре­жу би­ло би дру­га­чи­је. Али ни ова­ко ни­је ло­ше. Сур­ду­ли­ча­ни има­ју до­бар тим, игра­ли су сјај­но у де­фан­зи­ви, би­ло је мо­ме­на­та ка­да ни­смо зна­ли шта да ра­ди­мо. На сре­ћу по­сти­гли смо гол на вре­ме, а он­да је све би­ло лак­ше, на кра­ју мо­гли смо још не­ко­ли­ко пу­та да са­вла­да­мо гол­ма­на Ран­ђе­ло­ви­ћа.

То­пол­ча­ни у сле­де­ћем ко­лу у су­бо­ту од 18.30 са­ти го­сту­ју Же­ле­зни­ча­ру у Пан­че­ву.

 Г. Ко­вач  

EUR/RSD 117.1474
Најновије вести