ВО­ШИН ГОЛ­МАН ДРА­ГАН РО­СИЋ ОП­ТИ­МИ­СТИЧ­КИ НА­ЈА­ВИО СУ­СРЕТ СА СПАР­ТА­КОМ У НЕ­ДЕ­ЉУ Сви кре­ди­ти су по­тро­ше­ни

Фуд­ба­ле­ри Вој­во­ди­не у не­де­љу на „Ка­ра­ђор­ђу“ до­че­ку­ју тим су­бо­тич­ког Спар­та­ка у окви­ру 22. су­пер­ли­га­шког ко­ла. На­ви­ја­чи оче­ку­ју по­бе­ду и са­мо по­бе­ду. Кре­ди­те су њи­хо­ви љу­бим­ци ола­ко по­тро­ши­ли у две про­лет­ње утак­ми­це. Са Мла­до­сти код ку­ће и са Рад­нич­ким на го­сто­ва­њу у Кра­гу­јев­цу осво­ји­ли су са­мо је­дан бод, од мо­гу­ћих шест. По­бе­да је им­пе­ра­тив, ко­ји мо­ти­ви­ше и оп­те­ре­ћу­је, исто­вре­ме­но.
FK Vojvodina
Фото: FK Vojvodina

Пра­во на гре­шку је ис­кљу­че­но. Све је то вр­ло јед­но­став­но ис­та­ћи и на­пи­са­ти. Још је јед­но­став­ни­је зах­те­ве на­ви­јач­ке ис­по­ру­чи­ти струч­ном шта­бу и игра­чи­ма. И све би то до кра­ја би­ло и ла­ко и јед­но­став­но, да се не пи­та­ју и про­тив­ни­ци. Ба­рем у ис­тој ме­ри ко­ли­ко и Во­ши­не узда­ни­це.

– У пра­ву сте, не­ма­мо пра­во на гре­шку – са­гла­сан је гол­ман Вој­во­ди­не Дра­ган Ро­сић, ко­ме је тре­нер Бан­до­вић ука­зао по­ве­ре­ње у од­но­су на Ла­за­ра Ца­ре­ви­ћа, ко­ји је из­нео те­рет утак­ми­ца је­се­њег де­ла так­ми­че­ња. – Сва­ки играч Вој­во­ди­не сто­по­стот­но је опре­де­љен у ко­рист оце­не да је­ди­но по­бе­да про­тив Спар­та­ка мо­же да ко­ли­ко, то­ли­ко по­пра­ви ути­сак и у знат­ној ме­ри по­диг­не ни­во на­шег са­мо­по­у­зда­ња пред на­ред­не утак­ми­це. Раз­го­ва­ра­ли смо по по­врат­ку из Кра­гу­јев­ца, ана­ли­зи­ра­ли смо меч, сва­ку по­зи­ци­ју по­на­о­соб та­ко­ђе... Вред­но ра­ди­мо, при­пре­ма­мо се, по­ти­ску­ју­ћи то не­га­тив­но на­сле­ђе прет­ход­ног су­сре­та.

Пре­ма Ро­си­ће­вим ре­чи­ма, еки­па је спрем­на да од пр­вог ми­ну­та на­пад­не, ве­ру­је да и њих је­дан­пут мо­ра да кре­не.

– Знам да не­ће би­ти ла­ко. Ни­кад ни­је ла­ко и ни­ка­да ре­зул­тат не­ће да до­ђе сам по се­би. На­ро­чи­то не у су­сре­ту са еки­пом ко­ју пред­во­ди Не­над Ла­ла­то­вић, бив­ши тре­нер Вој­во­ди­не и не­ко ко зна шта и ка­ко би тре­ба­ло да ура­ди про­тив ти­ма ко­га је пред­во­дио до пе­ха­ра у Ку­пу. Знам да су на­ши на­ви­ја­чи раз­о­ча­ра­ни, знам ко­ли­ко је њи­ма те­шко да при­хва­те чи­ње­ни­це из прет­ход­них утак­ми­ца, али исто та­ко ми сви ја­ко до­бро зна­мо ко­ли­ко им је ста­ло да тај не­га­то­ван низ за­јед­но пре­се­че­мо. За­то их по­зи­вам да нам се при­дру­же у не­де­љу на „Ка­ра­ђор­ђу“ да за­јед­но по­бе­ди­мо Спар­так – ис­та­као је Ро­сић.

Баш као и Вој­во­ди­на, Спар­так је иден­тич­ним зби­ром бо­до­ва (1 од шест) за­по­чео про­лет­њу тр­ку. Раз­ли­ка у од­но­су на Во­ши­нак учи­нак је у то­ме што је тај је­дан бод осво­јио у го­сти­ма код На­прет­ка у Кру­шев­цу (1:1), да би у Су­бо­ти­ци по­том сва три бо­да пре­пу­стио еки­пи лу­чан­ске Мла­до­сти (0:1). У сми­рај ле­та на су­бо­тич­ком ста­ди­о­ну Спар­так је сла­вио са 2:0, упр­кос ути­ску о знат­но бо­љем из­да­њу но­во­сад­ског ти­ма.

Л. Бак­маз

EUR/RSD 117.1544
Најновије вести