Ру­ко­ме­та­ши Вој­во­ди­не у су­бо­ту го­сту­ју Ме­та­ло­пла­сти­ци

Као и то­ком прет­ход­них се­зо­на, ру­ко­ме­та­ши Вој­во­ди­не игра­ју од­лич­но у пр­вен­ству Ср­би­је и на­ла­зе се на че­лу та­бе­ле Аркус ли­ге.
с
Фото: Аркус лига

Ипак, ак­ту­ел­ни шам­пи­о­ни на­ше зе­мље ни­су ус­пе­ли да осво­је тро­феј на­ме­њен по­бед­ни­ку Ку­па, ко­ји је, пот­пу­но за­слу­же­но, за­вр­шио у Шап­цу. Шан­су за ре­ванш и прак­тич­но осва­ја­ње но­вог пе­ха­ра на­ме­ње­ног пр­ва­ку, уче­ни­ци тре­не­ра Бо­ри­са Ро­је­ви­ћа има­ће у су­бо­ту, од 19 ча­со­ва, у фу­е­лу с Ме­та­ло­пла­сти­ком у 10. ко­лу  плеј–офа Ар­кус ли­ге.

Је­дан од нај­бо­љих игра­ча Вој­во­ди­не, бек Јо­ви­ца Ни­ко­лић, ре­као је да оче­ку­је зах­тев­ну утак­ми­цу, али и да се ње­го­ва еки­па од­лич­но при­пре­ми­ла за пред­сто­је­ћи дер­би.

- Од­ра­ди­ли смо до­бре при­пре­ме пред дуел са Шап­ча­ни­ма и има­мо ја­сан циљ: да по­бе­ди­мо и прак­тич­но, че­ти­ри ко­ла пре кра­ја пр­вен­ства, обез­бе­ди­мо но­ву ти­ту­лу. Ако гле­да­мо ри­ва­ле на ко­је ће­мо на­и­ћи до кра­ја так­ми­че­ња, сва­ка­ко су Шап­ча­ни нај­ква­ли­тет­ни­ји, што су и по­ка­за­ли осва­ја­њем тро­фе­ја по­бед­ни­ка Ку­па Ср­би­је. Ипак, на на­ма је да по­ка­же­мо да смо у та­да има­ли ло­ши­ји дан и да нас тај по­раз ни­је уз­др­мао – на­ја­вио је Ни­ко­лић.

В. Г.

EUR/RSD 117.3179
Најновије вести