Олим­пиј­ском шам­пи­о­ну Филипу Бартолеу укра­ден би­цикл у Зрењанину

ЗРЕ­ЊА­НИН: Фи­лип Бар­то­ле, тро­стру­ки осва­јач олим­пиј­ских ме­да­ља на Спе­ци­јал­ној олим­пи­ја­ди у Абу Да­би­ју, остао је без би­ци­кла ко­ји је до­био на по­клон од Гра­да Зре­ња­ни­на! Би­цикл му је у по­не­де­љак украо не­по­зна­ти ло­пов.
1
Фото: Са Спе­ци­јал­не олим­пи­ја­де Фи­лип се вра­тио са три ме­да­ље и до­био за­слу­же­ни по­клон- би­цикл

- Фи­лип је оста­вио би­цикл ис­пред спорт­ске дво­ра­не, у пре­по­днев­ним са­ти­ма. Си­гур­но­сне ка­ме­ре су за­бе­ле­жи­ле тре­ну­так кра­ђе и слу­чај је при­ја­вљен по­ли­ци­ји. Фи­лип је пла­као ка­да је са­знао да му је укра­ден би­цикл, ко­јем се ве­о­ма об­ра­до­вао ка­да га је до­био. Жао му је, али шта да ра­ди­мо. На­да­мо се да ће по­ли­ци­ја ре­ши­ти слу­чај. За са­да, Фи­лип во­зи ста­ри би­цикл – из­ја­ви­ла је за „Днев­ник“ Фи­ли­по­ва мај­ка Ра­дин­ка Бар­то­ле.

Под­се­ти­мо, Фи­лип Бар­то­ле и оста­ли уче­сни­ци Олим­пиј­ских ига­ра Спе­ци­јал­не олим­пи­ја­де у Абу Да­би­ју до­би­ли су кра­јем мар­та на по­клон од Гра­да Зре­ња­ни­на би­ци­кле, ко­је им је уру­чио гра­до­на­чел­ник Че­до­мир Ја­њић, са са­рад­ни­ци­ма. Ја­њић је при­ре­дио при­јем у Град­ској ку­ћи за зре­ња­нин­ске уче­сни­ке так­ми­че­ња ко­ји су, у са­ста­ву ре­пре­зен­та­ци­је Ср­би­је, осво­ји­ли не­ко­ли­ко ме­да­ља.

Фи­лип се са овог так­ми­че­ња вра­тио са три осво­је­не ме­да­ље – јед­ном злат­ном и две сре­бр­не. Ка­ко смо већ пи­са­ли, Фи­лип Бар­то­ле је осво­јио злат­ну ме­да­љу у тр­ци на 100 ме­та­ра, а сре­бро у тр­ци на 200 ме­та­ра и као члан шта­фе­те 4х100 ме­та­ра.

Ж. Б.

EUR/RSD 117.5812
Најновије вести