Ам­ба­са­дор­ка Ки­не на Новосадском уни­вер­зи­тету: На­ставак стра­те­шког парт­нер­ства

Ам­ба­са­дор­ка На­род­не Ре­пу­бли­ке Ки­не у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји Чен Бо по­се­ти­ла је Уни­вер­зи­тет у Но­вом Са­ду 6. фе­бру­а­ра, по­во­дом све­ча­ног отва­ра­ња сту­дент­ске ра­ди­о­ни­це „Winter Academy – Doing bysiness in China“ ко­ја се одр­жа­ва 6, 7, 8. и 13. фе­бру­а­ра на Уни­вер­зи­те­ту у Но­вом Са­ду.
с
Фото: УНС

Ам­ба­са­дор­ку Чен Бо је у Рек­то­ра­ту Уни­вер­зи­те­та при­мио рек­тор проф. др Де­јан Ма­дић. Са­стан­ку су та­ко­ђе при­су­ство­ва­ли проф. др Са­би­на Ха­луп­ка Ре­ше­тар, про­рек­тор­ка за ме­ђу­на­род­ну са­рад­њу, проф. др Бо­јан Ла­лић, ди­рек­тор Ин­сти­ту­та По­јас и пут, Да­ни­јел Ни­ко­лић, по­моћ­ник Ге­не­рал­ног се­кре­та­ра Вла­де Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и пред­сед­ник Скуп­шти­не Ин­сти­ту­та По­јас и пут, Па­вле Ба­шић, пред­став­ник На­ци­о­нал­ног са­ве­та за ко­ор­ди­на­ци­ју са­рад­ње са Ру­ском Фе­де­ра­ци­јом и НР Ки­ном, као и проф. др Ни­ко­ла Зи­влак, је­дан од пре­да­ва­ча на ово­го­ди­шњој сту­дент­ској ра­ди­о­ни­ци.

Пре са­стан­ка у Рек­то­ра­ту Уни­вер­зи­те­та, ам­ба­са­дор­ка Ки­не посетила је Филозофски факултет и Конфуцијев институт Универзитета који се налази на овом факултету. У име Филозофског факултета госте из амбасаде и представнике Универзитета у Новом Саду дочекао је и поздравио проф. др Зоран Пауновић, продекан за међународну сарадњу и науку, речима: „Имамо заједничку прошлост достојну поштовања и перспективну будућност“ и изразио наду за наставак стратешког партнерства важног за обе стране.

Љиљана Сиришки, координаторка Канцеларије за међународну сарадњу и пројекте, представила је укратко рад Конфуцијевог института Универзитета у Новом Саду од оснивања 2014. године до данас, нагласивши да кроз партнерске инстутиције и часове на Факултету, различите курсеве из кинеског језика и културе похађа око 1000 студената годишње, те да је пролазност наших полазника на званичним ХСК испитима 94 одсто.

Амбасадорка Чен Бо је у обраћању на српском језику изразила своје задовољство боравком на Универзитету у Новом Саду и Филозофском факултету и, поред осталог, истакла је да је веома радује што је Конфуцијев институт Универзитета у Новом Саду „иако један од најмлађих, и један од најуспешнијих на свету“. Понудила је и свесрдну помоћ Амбасаде за наставак успешног рада Института.


Четвородневна студентска радионица

Посета амбасадорке Чен Бо завршена је свечаним отварањем студентске радионице „Њинтер Ацадемy – Доинг бусинеш ин Цхина“ у амфитеатару Ректората, у оквиру које ће током четири дана студенти са Универзитета у Новом Саду и других универзитета из Републике Србије и региона, имати прилику да науче више о пословној култури и развоју једне од најбрже растућих економија света, као и да сазнају који су пословни трендови и предвиђања за пословање на кинеском тржишту, те да кроз интерактивни рад савладају тему „Doing business in China“. Радионица се реализује на иницијативу Института Појас и пут уз подршку Амбасаде НР Кине.


Проф. др Дејан Мадић, ректор Универзитета у Новом Саду обратио се присутнима речима да је „Филозофски факултет један од прозора у свет и међународну сарадњу Универзитета у Новом Саду“ и додао да је Универзитет захвалан Филозофском факултету на свему што чини на овом пољу и што је тако топло и широм отвореног срца прихватио и Конфуцијев институт Универзитета у Новом Саду.

Полазнице Конфуцијевог института извеле су церемонију чаја, по којој је Институт познат, а која је допринела срдачној атмосфери у којој је састанак протекао.

Р. Д.

EUR/RSD 117.1933
Најновије вести