Са судском потврдом по туђе паре

По правилу, пензије, без обзира на то да ли с текућег рачуна, шалтера поште или код куће, подижу сами пензионери.

Ипак, пензионер може овластити и друго лице да у његово има прима пензију, а то махом чине непокретне или тешко покретне старе особе. Овлашћења дају и пензионери који често одлазе у иностранство, било у посету деци, рођацима или на повремени и привремени рад. По правилима Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, овлашћење важи најдуже 12 месеци од дана издавања и може се продужити.

Ако пензионер хоће да друго лице у његово има подиже или прима пензију, неопходно је да достави овлашћење оверено у суду, општини или код нотара и доказ о пребивалишту овлашћеног. А овлашћење мора да садржи име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресу пензионера, а исто то за овлашћено лице. Мора да постоји оверена сагласност пензионера да овлашћено лице прима пензију у његово име, начин исплате, број текућег рачуна и назив банке.

Фонд ПИО исплаћује износе који припадају пензионеру према месту пребивалишта овлашћеног лица најдуже 12 месеци од дана издавања овлашћења. Обавеза је пензионера да 30 дана пре истека рока важења овлашћења достави Фонду ново овлашћење или продужи постојеће.

Пензионери треба да знају да овлашћење дато неком да у њихово име подиже пензију могу у сваком тренутку опозвати. У том случају имају обавезу да Фонду доставе изјаву о опозиву овлашћења и да се изјасне о даљем начину исплате. У случају да након истека једногодишњег рока важења пензионер не жели да продужи овлашћење лицу које му је претходно подизало пензију, мора 30 дана пре истека овлашћења обавестити Фонд о даљем начину исплате. Уколико пензионер то не учини, Фонд ће, након истека рока важења овлашћења, а према подацима којима располаже, исплату вршити на кућну адресу пензионера под условом да он живи у Србији. Уколико пак Фонд нема податке о адреси пензионера у Србији, привремено ће му обуставити исплату пензије.

И пензионер и овлашћено лице имају обавезу да Фонд пријаве сваку промену која је од утицаја на остварење права и обима коришћења пензијског осигурања, као што су, на пример, статусне промене у вези с којима се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих, као и промене имена, презимена, адресе, пребивалишта и друго. За све то доставља се копија личне карте или извод из читача за чиповану личну карту.

Љубинка Малешевић

 

Уплата на рачун геронто-домова

Ако је пензионер смештен у дому за старе, без обзира на то да ли је државни или приватни, или одлучи да тамо оде, Фонд ПИО на рачун те установе уплаћује пензију, при чему он нема никакве трошкове исплате. Пензија се уплаћује на рачун те установе само по условом да он Фонду ПИО достави решење о смештају у установу с инструкцијом о уплатном рачуну или уговор о смештају у дом за стара лица. Ту документацију може доставити и установа уз сагласност пензионера, а тек потом Фонд уплаћује пензије. На рачун установе за смештај старих Фонд упаћује и надокнаду за негу и помоћ, ако пензионер на њу има право.

EUR/RSD 117.3357
Најновије вести