Све­жи­је с пљу­ско­ви­ма

НО­ВИ САД: Све­жи­је и пре­те­жно облач­но уз ки­шу и крат­ко­трај­не ло­кал­не пљу­ско­ве. Оче­ку­је се про­сеч­но од 15 до 20 лит/м2 ки­ше. Ве­тар уме­рен се­ве­ро­за­пад­ни. При­ти­сак око нор­ма­ле. Тем­пе­ра­ту­ра од 16 до 24 сте­пе­на Цел­зи­ју­са.
pljusak novi sad fica
Фото: Дневник (Филип Бакић)

ВОЈ­ВО­ДИ­НА: Све­жи­је и облач­ни­је уз че­сту по­ја­ву ки­ше и крат­ко­трај­них ло­кал­них пљу­ско­ва. Про­сеч­но се оче­ку­је од 15 до 25 лит/м2 ки­ше, а ло­кал­но и до 50 лит/м2 услед ја­чих пљу­ско­ва. Ве­тар слаб до уме­рен се­ве­ро­за­пад­ни. При­ти­сак око нор­ма­ле. Тем­пе­ра­ту­ра од 16 до 25 сте­пе­ни.

СР­БИ­ЈА: Све­жи­је и облач­ни­је уз че­сту по­ја­ву ки­ше и крат­ко­трај­них ло­кал­них пљу­ско­ва. Ви­ше ки­ше би­ће у се­вер­ним пре­де­ли­ма Ср­би­је, а по­под­не и у цен­трал­ним. Про­сеч­но се оче­ку­је од 10 до 20 лит/м2 ки­ше, а ло­кал­но и до 50 лит/м2 услед ја­чих пљу­ско­ва. Ве­тар слаб до уме­рен се­ве­ро­за­пад­ни. При­ти­сак око нор­ма­ле. Тем­пе­ра­ту­ра од 15 до 27 сте­пе­ни.

НА­РЕД­НИХ ДА­НА: У не­де­љу на се­ве­ру сун­ча­ни пе­ри­о­ди, а по­вре­ме­на ки­ша је мо­гу­ћа у цен­трал­ним и ју­жним пре­де­ли­ма Ср­би­је. Пр­вих не­ко­ли­ко да­на иду­ће сед­ми­це при­јат­не тем­пе­ра­ту­ре: од 23 до 28 сте­пе­ни Цел­зи­ју­са уз про­мен­љи­во вре­ме са сун­ча­ним пе­ри­о­ди­ма и по­вре­ме­ном по­ја­вом ки­ше и  крат­ко­трај­них ло­кал­них пљу­ско­ва.

EUR/RSD 117.5803
Најновије вести