Тре­ћу го­ди­ну за­ре­дом зна­чај­но ра­сте на­пла­та по­ре­за

У пр­вих шест ме­се­ци ове го­ди­не По­ре­ска упра­ва је на­пла­ти­ла 38 ми­ли­јар­ди ди­на­ра ви­ше не­го у истом пе­ри­о­ду ла­не. По ра­сту на­пла­те пред­ња­че со­ци­јал­ни до­при­но­си и ПДВ. Ви­шку у др­жав­ној ка­си до­при­не­ли су и до­бри ре­зул­та­ти у от­кри­ва­њу ута­је­них при­хо­да.
1
Фото: Dnevnik.rs

Тре­ћу го­ди­ну за­ре­дом зна­чај­но ра­сте на­пла­та по­ре­за. У пр­вој по­ло­ви­ни ове го­ди­не на­пла­ће­но је 710 ми­ли­јар­ди ди­на­ра.

Ми­ра Ста­но­јев из Сек­то­ра на­пла­те По­ре­ске упра­ве на­во­ди да је, у од­но­су на про­шлу го­ди­ну, 5,6 од­сто по­ве­ћа­на на­пла­та јав­них при­хо­да ко­је ад­ми­ни­стри­ра По­ре­ска упра­ва.

– Тренд ра­ста при­ме­ћу­је се код свих нај­о­снов­ни­јих и нај­ва­жни­јих јав­них при­хо­да – из­ја­ви­ла је за РТС Ми­ра Ста­но­јев.

С ра­стом ве­ћим од осам од­сто, пред­ња­че до­при­но­си и ПДВ. Као ре­зул­тат циљ­них кон­тро­ла, у по­ра­сту су и но­во­от­кри­ве­ни по­ре­ски при­хо­ди, нај­че­шће ПДВ и ак­ци­зе.

Не­над Кр­то­ли­ца из Сек­то­ра кон­тро­ле По­ре­ске упра­ве ка­же да је кон­тро­ла јав­них при­хо­да спро­ве­де­на код 3.700 по­ре­ских об­ве­зни­ка.

– Го­то­во сва­ки дру­ги је имао не­пра­вил­но­сти и по том осно­ву утвр­ђе­ни су нео­т­кри­ве­ни при­хо­ди од 14 ми­ли­јар­ди ди­на­ра – на­вео је Кр­то­ли­ца.

На­пла­та по­ре­за на до­бит, ко­ја је про­шле го­ди­не нај­ви­ше по­ра­сла, на истом је ни­воу, а на до­бар тренд при­вре­де упу­ћу­ју дру­ги по­ка­за­те­љи.

С об­зи­ром на то да је про­шла го­ди­на би­ла ре­корд­на по на­пла­ти и по­вра­ћа­ју ПДВ-а, још је зна­чај­ни­ји по­да­так да је од по­чет­ка го­ди­не при­вред­ни­ци­ма вра­ће­но 124 ми­ли­јар­де ди­на­ра ПДВ-а, што је 20 од­сто ви­ше не­го у истом пе­ри­о­ду ла­не.

Док ми­ни­стар фи­нан­си­ја до кра­ја го­ди­не на­ја­вљу­је но­ве под­сти­ца­је при­вре­ди, уз скра­ће­ње ро­ка за вра­ћа­ње ПДВ-а и сма­ње­ње по­ре­за на за­ра­де, о су­зби­ја­њу при­вред­ног кри­ми­на­ла бри­не по­се­бан сек­тор По­ре­ске упра­ве.


Ви­ше фир­ми...

По по­да­ци­ма АПР-а, у пр­вој по­ло­ви­ни ове го­ди­не че­ти­ри од­сто је по­ве­ћан број но­во­о­сно­ва­них пред­у­зе­ћа.

Код пред­у­зет­ни­ка је тај про­це­нат ви­ши – го­то­во 19.000 њих за­по­че­ло је би­знис.

У истом пе­ри­о­ду сма­њио се број уга­ше­них фир­ми.

Ди­рек­тор Аген­ци­је за при­вред­не ре­ги­стре Звон­ко Об­ра­до­вић ис­ти­че да је број при­вред­них су­бје­ка­та бли­зу 400.000.

– То је ве­о­ма до­бра по­ру­ка и го­во­ри о по­пра­вља­њу при­вред­ног ам­би­јен­та и од­ре­ђе­ној од­лу­ци љу­ди да се ви­ше опре­де­љу­ју за по­кре­та­ње соп­стве­ног би­зни­са – оце­нио је Об­ра­до­вић.


Глав­на ин­спек­тор­ка По­ре­ске по­ли­ци­је На­да Но­во­сел ис­ти­че из­у­зет­ну са­рад­њу По­ре­ске по­ли­ци­је, Ту­жи­ла­штва за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал и СБПОК-а.

– У про­те­клом пе­ри­о­ду от­кри­ли смо че­ти­ри ор­га­ни­зо­ва­не кри­ми­нал­не гру­пе, чи­ји из­вр­ши­о­ци су из­ве­ли нај­те­жа де­ла из обла­сти при­вре­де – на­ве­ла је за РТС На­да Но­во­сел.

Из тих пред­ме­та, ка­ко до­да­је, де­вет ли­ца је ли­ше­но сло­бо­де, а из­нос ута­је­ног по­ре­за је ви­ши од 451 ми­лион ди­на­ра.

У ак­ци­ја­ма од по­чет­ка го­ди­не, По­ре­ска по­ли­ци­ја је от­кри­ла око шест ми­ли­јар­ди ди­на­ра ута­је­ног по­ре­за.

Д. В.

EUR/RSD 118.1396
Најновије вести