Преминуо и други мушкарац пронађен у цистерни

Други од че­тво­ри­це ми­гра­на­та ко­ји су про­на­ђе­ни у уто­рак у камиону - ци­стер­ни у Фу­то­гу, пре­ми­нуо је у току ноћи између среде и четвртка у Ургентном центру Клиничког центра Војводине.
KCV Foto: Dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Преоста­ла два па­ци­јен­та и да­ље су у те­шком ста­њу, на­ла­зе се на Одеље­њу ин­тен­зив­не те­ра­пи­је Ургентног цен­тра под сталним лекарским надзором, ка­жу у пи-ар слу­жби Кли­нич­ког цен­тра Вој­во­ди­не.

Подсетимо, че­то­ри­ца миграната пронађени су у уторак у бесвесном стању са знаковима топлотног удара и хипоксије у цистерни у Фу­то­гу, у Желе­знич­кој бб, ка­да је во­зач до­ве­зао ка­мион у пе­ри­о­ни­цу. Та­да је уоче­но да се у ци­стер­ни на­ла­зе че­ти­ри осо­бе без све­сти, ко­је су мо­ра­ли да из­вла­че ватрога­сци. .

Хит­на по­моћ је при­ми­ла по­зив у уторак у 11.59 ча­со­ва и од­мах упу­ти­ла че­ти­ри ур­гент­не еки­пе на ли­це ме­ста, где је за­те­кла че­ти­ри му­шкар­ца, старо­сти из­ме­ђу 20 и 30 го­ди­на, те­шког оп­штег ста­ња, без све­сти, ко­ји су упу­ће­ни на ре­а­ни­ма­ци­ју у Ур­гент­ни цен­тар у Но­вом Са­ду где је.

По не­зва­нич­ним по­да­ци­ма, код њих су на­вод­но про­на­ђе­на до­ку­мен­та, углав­ном ав­га­ни­стан­ска, и пр­тљаг. Ка­мион је, на­вод­но, до Фу­то­га сти­гао с Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, где је од­ве­зао глу­ко­зу. По­сле ис­то­ва­ра­ња ше­ће­ра, во­зач се упу­тио у Ср­би­ју, а у то­ку пу­та на­пра­вио је па­у­зу за од­мор код Ћу­при­је. Веру­је се да су њих че­тво­ри­ца ис­ко­ри­сти­ла тај тре­ну­так и кри­шом ушла у пра­зну ци­стер­ну и ту се са­кри­ла, а да во­зач ка­ми­о­на ни­је ни­шта при­ме­тио.

Д. Н.

EUR/RSD 117.1921
Најновије вести