Облач­но, хлад­ни­је, повремено ки­ша

НО­ВИ САД: Облачно и хлад­ни­је са сла­бом ки­шом по­вре­ме­но. Ве­тар слаб се­вер­ни и се­ве­ро­за­пад­ни. При­ти­сак из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 7, а мак­си­мал­на 9 сте­пе­ни.
kisovito, Tanjug/Dragan Kujundžić
Фото: Танјуг/Драган Кујунџић

ВОЈ­ВО­ДИ­НА: Облач­но и хлад­ни­је са сла­бом ки­шом по­вре­ме­но. Неће би­ти пу­но ки­ше, а кра­јем да­на на се­ве­ру ки­ша пре­ста­је. Ве­тар слаб до уме­рен се­вер­ни и се­ве­ро­за­пад­ни. При­ти­сак из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 6, а мак­си­мал­на 11 сте­пе­ни.

СР­БИ­ЈА: Пад тем­пе­ра­ту­ре и на­о­блаче­ње с ки­шом, а на ви­шим пла­ни­на­ма из­над 1.400 мнв снег. Не­ће би­ти пу­но ки­ше, на ју­гу оста­је су­во ве­ћи део да­на и то­пли­је. Ве­тар слаб се­вер­ни и се­ве­ро­за­пад­ни. При­ти­сак из­над нор­ма­ле. Ми­ни­мал­на тем­пе­ра­ту­ра 2, а мак­си­мал­на 15 сте­пе­ни.

НА­РЕД­НИХ ДА­НА: У сре­ду су­во и облач­но у већи­ни пре­де­ла, а са­мо на ју­го­и­сто­ку и ис­то­ку пре под­не сла­ба ки­ша. На се­ве­ро­за­па­ду ће доћи до де­ли­мич­ног ра­зи­ла­же­ња обла­ка са  сунча­ним ин­тер­ва­ли­ма. У че­твр­так су­во са ду­жим сун­ча­ним пе­ри­о­ди­ма, а у пе­так ће доћи до на­о­бла­че­ња са ки­шом по­под­не, нај­пре на се­ве­ру и за­па­ду.

БИ­О­МЕ­ТЕ­О­РО­ЛО­ШКА ПРОГ­НО­ЗА: Оче­ки­ва­не би­о­ме­те­о­ро­ло­шке при­ли­ке иза­зи­ва­ће уобича­је­не те­го­бе код већи­не хро­нич­них бо­ле­сни­ка. Опрез се са­ве­ту­је аст­ма­ти­ча­ри­ма и осо­ба­ма са ре­спи­ра­тор­ним ин­фек­ци­ја­ма. Ре­у­мат­ски бо­ло­ви и не­са­ни­ца су мо­гући код ме­те­о­ро­па­та. По­већа­на кон­цен­тра­ци­ја се пре­по­ручу­је уче­сни­ци­ма у са­о­бра­ћа­ју.

 

EUR/RSD 117.5900
Најновије вести