Уру­че­не го­ди­шње на­гра­де ЗКВ: Ла­у­ре­а­ти Ла­ка­тош, Ше­во, Бен­ка и Ње­го­ван

Ви­о­ли­ни­сти Ро­бер­ту Ла­ка­то­шу, је вечерас, на при­год­ној све­ча­но­сти у холу Покрајинске владе уру­че­на Искра кул­ту­ре, ко­ју Завод за културу Војводине, до­де­љу­је за са­вре­ме­но ства­ра­ла­штво мла­дом умет­ни­ку до 35 го­ди­на.
Dobitnici  godišnje nagrada Zavoda za kulturu Vojvodine Foto:Dnevnik.rs/F. Bakić
Фото: Добитници годишње награда Завода за културу Војводине Фото:Дневник.рс/Ф. Бакић

Ла­ка­тош, до­цент на Ка­те­дри за гу­дач­ке ин­стру­мен­те Ака­де­ми­је умет­но­сти Уни­вер­зи­те­та у Но­вом Са­ду, спа­да у сам врх до­ма­ће из­во­ђач­ке сце­не, а пре две го­ди­не је три­јум­фо­вао и на јед­ном од пет нај­зна­чај­ни­јих свет­ских ви­о­лин­ских кон­кур­са, так­ми­че­њу “Па­бло Са­ра­са­те”. Као со­ли­ста и у ка­мер­ним са­ста­ви­ма на­сту­пао је у Ита­ли­ји, Шпа­ни­ји, Швај­цар­ској, Тур­ској, Не­мач­кој, Аустри­ји, Нор­ве­шкој, Изра­е­лу, САД-у, Ру­му­ни­ји, Грч­кој, Хр­ват­ској, Цр­ној Го­ри.., а сви­рао је и са број­ним ор­ке­стри­ма, ме­ђу ко­ји­ма су: Сим­фо­ниј­ски ор­ке­стар На­ва­ре (Шпа­ни­ја), Кра­ков­ска фил­хар­мо­ни­ја и Др­жав­ни сим­фо­ниј­ски ор­ке­стар из Ис­тан­бу­ла.

Ме­да­љом кул­ту­ре ЗКВ за жи­вот­но де­ло, од­но­сно за укуп­но ства­ра­ла­штво, на­гра­ђен је Бо­шко Ше­во, гра­фич­ки ди­зај­нер и ре­дов­ни про­фе­сор но­во­сад­ске Ака­де­ми­је умет­но­сти. По оце­ни жи­ри­ја, ње­гов ори­ги­на­лан до­при­нос у гра­фич­ком ди­зај­ну ве­о­ма је ви­дљив јер је фор­ми­рао аутен­ти­чан и ве­о­ма са­вре­мен ви­зу­ел­ни је­зик. „При­су­ство Бо­шка Ше­ва у овој вр­сти дру­штве­не де­лат­но­сти пре­ва­зи­ла­зи лич­ни, умет­нич­ки и ди­зај­нер­ски до­мен и вре­ме­ном овај умет­ник по­ста­је до­бро чи­та­ве за­јед­ни­це”, на­во­ди се у обра­зло­же­њу, уз под­се­ћа­ње да је Ше­во за свој рад до­био број­на при­зна­ња, али и да је кроз пе­да­го­шки рад пре­нео ва­жна ис­ку­ства и зна­ња број­ним ге­не­ра­ци­ја­ма на АУНС.

Ме­да­љу кул­ту­ре ЗКВ-а за мул­ти­кул­ту­рал­ност и ин­тер­кул­ту­рал­ност до­био је Ми­ро­слав Бен­ка, сце­на­ри­сти, ре­ди­те­љу, глум­цу и ди­зај­не­ру, ауто­ру чи­је су пред­ста­ве из­во­ђе­не су нај­зна­чај­ни­јим по­зо­ри­шним фе­сти­ва­ли­ма: Би­те­фу, Сте­ри­ји­ном по­зор­ју, са­ра­јев­ском МЕШ-у, љу­бљан­ском Екс пон­ту, те фе­сти­ва­ли­ма у Ира­ну, Егип­ту, Аустри­ји, Фин­ској, Ру­му­ни­ји и Сло­вач­кој.

Ме­да­ља кул­ту­ре за очу­ва­ње кул­тур­ног на­сле­ђа до­де­ље­на је, пак, др Дра­гу Ње­го­ва­ну, ди­рек­тор Му­зе­ја Вој­во­ди­не. У обра­зло­же­њу се ис­ти­че ње­гов пре­дан му­зеј­ски рад, уз под­се­ћа­ње на чи­ње­ни­цу да је по­след­њих че­тврт ве­ка по­себ­но по­све­тио за­шти­ти кул­тур­ног на­сле­ђа у АП Вој­во­ди­ни.

М. С.

EUR/RSD 118.3347
Најновије вести