“Ни­шви­л”: Пред­ста­ва “Ћер­ка” по­бе­ди­ла на те­а­тар­ском про­гра­му

Пред­ста­ва “Ћер­ка”, у ре­жи­ји Џин Грин­хау, про­гла­ше­на је за нај­бо­љу на џез фе­сти­ва­лу “Ни­швил”, у чи­јем те­а­тар­ском про­гра­му се над­ме­та­ло 11 пред­ста­ва.

Ме­ђу­на­род­ни жи­ри у са­ста­ву Ана Фур­се, Алек­сан­дра Гло­вац­ки и Ана Та­сић, по­ред ове пред­ста­ве на­гра­дио је и “Же­не из Тро­је”, у ре­жи­ји Небојше Бра­ди­ћа, за нај­бо­ље ко­ри­шће­ну му­зи­ку у пред­ста­ви. Пред­ста­ва “Ћер­ке” је ура­ђе­на у са­рад­њи са ло­кал­ним из­во­ђа­чи­ма, ама­те­ри­ма, и про­фе­си­о­нал­ним глум­ци­ма.

EUR/RSD 117.5959
Најновије вести