На увиду план радне зоне између канала и пруге Нови Сад – Сомбор у Футогу

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава јавни увид у  Концептуални оквир  плана детаљне регулације радне зоне између канала и пруге Нови Сад – Сомбор у Футогу.
urbanizam planovi pixabay
Фото: pixabay.com

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19 и 37/19 - др. закон) и мишљења Комисије за планове број V-35-227/19  од 05.06.2019. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир  плана детаљне регулације радне зоне између канала и пруге Нови Сад – Сомбор у Футогу

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације радне зоне између канала и пруге Нови Сад – Сомбор у Футогу одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од  13. августа до 27. августа 2019. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 и у просторијама Месне заједнице „Футог“, Улица цара Лазара број 42 у Футогу. У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет страници Скупштине Града Новог Сада https://skupstina.novisad.rs/rani-javni-uvid/ и на званичној интернет страници Града Новог Сада http://www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-po… .

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције дужни су да по захтеву носиоца израде планског документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема захтева.

Заинтересована правна и физичка лица, у току трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 27. августа 2019. године.

(Огласни текст)

EUR/RSD 117.5629
Најновије вести