Војводина освојила Ме­мо­ри­јал­ни од­бој­ка­шки тур­нир "Жар­ко Пе­тро­вић"

Вој­во­ди­на НС се­ме - До­бруџа 3:0 (25:22, 25:19, 27:25) НО­ВИ САД: Ма­ла са­ла СПЦ Вој­во­ди­на, гле­да­ла­ца : 150, су­ди­је: То­мић и Лон­чар (обо­је из Но­вог Са­да). ВОЈ­ВО­ДИ­НА НС СЕ­МЕ: Си­мић 8, Ву­чи­ће­вић 2, Стан­ко­вић, Сте­ва­но­вић 10, Ве­мић, На­ран­чић, Бр­бо­рић (л), Ку­јунyић 11, Пе­ко­вић (л), Ме­хић 19, Ра­до­вић 1, То­до­ро­вић 1, Ру­дић, Пе­рић 8. ДО­БРУ­ЏА 07: Ди­ми­тров 3, Чав­да­ров 5, Ма­те­ев, Ме­ре­тев, Ар­на­у­дов 3, Ма­рин­ков 10, Јор­да­нов, Ен­ков 1, Ге­ор­ги­јев 12, Меч­ка­ров 6, То­до­ров (л), Хри­стов (л), Хи­сто­сков 1.
1
Фото: OK Vojvodina

Од­бој­ка­ши Вој­во­ди­не НС се­ме мак­си­мал­ном по­бе­дом над бу­гар­ском До­бру­ђом осво­ји­ли су 8. Ме­мо­ри­јал­ни тур­нир "Жар­ко Пе­тро­вић". Но­во­са­ђа­ни су за­бе­ле­жи­ли че­ти­ри по­бе­де и по­бед­нич­ки пе­хар за­др­жа­ли у Но­вом Са­ду, док је бу­гар­ској еки­пи при­па­ло дру­го ме­сто. Тре­ћи је био грч­ки Фи­ни­кас, а че­твр­ти дан­ски Ген­тоф­те.

Од по­чет­ка утак­ми­це игра­ло се чвр­сто на обе стра­не, а пр­во ве­ли­ко уз­бу­ђе­ње има­ло је не­га­тив­ни при­звук, јер се лак­ше по­вре­дио ко­рек­тор Вој­во­ди­не Бо­жи­дар Ву­чи­ће­вић, а за­ме­нио га је Па­вле Пе­рић. Има­ли су Бу­га­ри два по­е­на пред­но­сти у ра­ној фа­зи се­та, али су сер­ви­си Сте­ва­но­ви­ћа и кон­тра­на­па­ди Си­ми­ћа пре­о­кре­ну­ли ре­зул­тат (17:14). Ни­су се пре­да­ва­ли го­сти, по­сле не­ко­ли­ко до­брих од­бра­на ухва­ти­ли су егал (20:20) али су с дру­ге стра­не сер­ви­си Пе­ри­ћа би­ли ини­ци­јал­на ка­пи­сла за до­ма­ће и пре­ко Ку­јунyића и Ме­хи­ћа до­ма­ћин је по­вео.

По­но­во су игра­чи До­бру­ђе бо­ље по­че­ли у дру­гом се­ту, има­ли два по­е­на ви­шка, али сјај­ни сер­ви­си Сте­ва­на Си­ми­ћа по­но­во су пре­о­кре­ну­ли ста­ње ства­ри на те­ре­ну и се­ри­јом 6:0 Вој­во­ди­на је до­шла до осет­не пред­но­сти. До­бро је цр­ве­но-бе­ли тим играо у по­љу, му­ње­ви­то кон­три­рао а као по пра­ви­лу ис­ти­цао се мла­ди Да­вид Ме­хић. Вођ­ство Но­во­са­ђа­на ду­пли­рао је бло­ком ди­зач Ра­до­вић.

По­сле увод­не из­јед­на­че­не бор­бе у тре­ћем пе­ри­о­ду ме­ча Вој­во­ди­на је по­сле бло­ко­ва Пе­ри­ћа и Си­ми­ћа до­шла до три по­е­на ви­шка на оба­ве­зном од­мо­ру (12:9), а по­сле до­брих сер­ви­са Ку­јунyића до­шла до ве­ли­ких 16:10. Игра­ло се чвр­сто на обе стра­не, а Бу­га­ри су ма­ло по­ма­ло сма­њи­ва­ли за­о­ста­так и по­сле не­ко­ли­ко гре­ша­ка Ме­хи­ћа чак по­ве­ли 24-23. Ипак, Ме­хић је сна­жним про­ла­зом и по­том до­брим сер­ви­сом до­нео меч лоп­ту до­ма­ћи­ма, а по­сле још јед­не про­ме­не утак­ми­це је за­кљу­чио Сте­ван Си­мић по­е­ном из бло­ка.

По из­бо­ру тре­не­ра све че­ти­ри еки­пе за нај­бо­љег игра­ча тур­ни­ра про­гла­шен је Сте­ван Си­мић, сред­њи бло­кер ак­ту­ел­ног шам­пи­о­на Ср­би­је.

М. Ри­стић

EUR/RSD 117.3271
Најновије вести