Амбуланта у Новом Орахову више неће прокишњавати

НО­ВО ОРА­ХО­ВО: У ам­бу­лан­ти бач­ко­то­пол­ског До­ма здра­вља „Др Хаџи Ја­нош” у Но­вом Ора­хо­ву у то­ку су ра­до­ви на об­но­ви.
Амбуланта у Новом Орахову Фото: М. Митровић
Фото: Амбуланта у Новом Орахову Фото: М. Митровић

За ра­до­ве у ам­бу­лан­ти из­дво­је­но је ви­ше од ми­лион ди­на­ра из ка­се Оп­шти­не Бач­ка То­по­ла и Ме­сне за­јед­ни­це Но­во Ора­хо­во. Об­но­вље­ни су то­а­ле­ти, а упра­во су у то­ку ра­до­ви на об­но­ви кро­ва.

Док­тор­ка До­ра Ка­ло­ци, ди­рек­тор­ка До­ма здра­вља „Др Хаџи Ја­нош” ка­же да кров про­ки­шња­ва већ ду­же вре­ме, што је оте­жа­ва­ло сва­ко­днев­ни рад.- Же­ли­мо да об­но­вом кро­ва обез­бе­ди­мо да па­ци­јен­те до­че­ку­је­мо у леп­шем и без­бед­ни­јем окру­же­њу - ка­же Ка­ло­ци.

Но­во Ора­хо­во има ско­ро 2.000 ста­нов­ни­ка, а око 90 од­сто их се ба­ви по­љо­при­вре­дом, ко­ји­ма ће до­бро до­ћи што је ку­пљен но­ви греј­дер за рав­на­ње атар­ских пу­те­ва. Пред­сед­ник МЗ Но­во Ора­хо­во Јо­жеф Фе­кеч на­по­ми­ње да су по­љо­при­вред­ни­ци ите­ка­ко за­ин­те­ре­со­ва­ни да атар­ски пу­те­ви бу­ду у до­бром ста­њу, ка­ко би мо­гу без­бед­но сти­за­ти до сво­јих њи­ва.  Пред­сед­ник бач­ко­то­пол­ске оп­шти­не Га­бор Ки­шлин­дер, при­ли­ком по­се­те Но­вом Ора­хо­ву, ре­као је да је греј­дер ко­штао 2,6 ми­ли­о­на ди­на­ра и да је ку­по­ви­ну фи­нан­си­ра­ла оп­шти­на, а то је тре­ћа ма­ши­на за ко­ју је ло­кал­на са­мо­у­пра­ва усме­ри­ла но­вац на­ме­њен по­љо­при­вре­ди. 

Ма­ши­на ко­ја је ку­пље­на за по­тре­бе по­љо­при­вред­ни­ка Но­вог Ора­хо­ва, док то вре­мен­ске при­ли­ке до­зво­ља­ва­ју, од­мах ће се ис­ко­ри­сти­ти за рав­на­ње пу­те­ва, што ће мно­го зна­чи­ти ов­да­шњим по­љо­при­вред­ни­ци­ма.

По­сла­ник Са­ве­за вој­во­ђан­ских Ма­ђа­ра у ре­пу­блич­ком пар­ла­мен­ту Ар­пад Фре­монд, на­гла­ша­ва да је осим ре­а­ли­за­ци­је про­је­ка­та у гра­ду, ва­жно да се раз­ви­ја­ју и се­ла, да на­пре­ду­ју се­о­ске ме­сне за­јед­ни­це, па су оту­да ва­жна и ула­га­ња у Но­вом Ора­хо­ву.

М. Мр.

Про­је­кат „Јав­ни ин­те­рес у Бач­кој То­по­ли” ре­а­ли­зо­ва­ла је „Па­но­ни­ја ме­диа” у са­рад­њи с „Днев­ни­ком”. Ста­во­ви из­не­ти у овом тек­сту ну­жно не из­ра­жа­ва­ју ста­во­ве ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, ко­ја су­фи­нан­си­ра про­је­кат

EUR/RSD 117.0791
Најновије вести