Отворена изложба Позориште у фотографској уметности (Фото)

НОВИ САД: Из­ло­жба иза­бра­них ра­до­ва с 15. Ме­ђу­на­род­ног три­је­на­ла “По­зо­ри­ште у фо­то­граф­ској умет­но­сти” отво­ре­на је вечерас не­по­сред­но пред зва­нич­ни по­че­так 62. Сте­ри­ји­ног по­зор­ја у фо­а­јеу сце­не „Пе­ра До­бри­но­вић” СНП-а.
nagrađena fotografija.jpg
Фото: Dnevnik.rs

“Постоје традиције које треба неговати без обзира на изазове. Тријенална изложба позоришне фотографије спада у такве традиције”, изјавио је вечерас уметнички директор Битефа Иван Меденица, отварајући поставку.

Према његовим речима позоришна фотографија није само историјски документ, сведочанство о актуелној продукцији или маркетиншко средство, она је уметност по себи и за себе.

По­став­ком је об­у­хва­ће­но 97 фо­то­гра­фи­ја, а жи­ри је пре­гле­дао укуп­но 393 фо­то­гра­фи­је 98 умет­ни­ка из 34 зе­мље и ме­ђу њи­ма од­лу­чио о награ­да­ма.

Злат­ну ме­да­љу ФИ­АП у кон­ку­рен­ци­ји за по­је­ди­нач­ну фо­то­гра­фи­ју осво­јио је Ја­нош Еј­ферт из Ма­ђар­ске, дру­га на­гра­да је при­па­ла Ху­лиу Апе­лу из Бра­зи­ла, а тре­ћа Вла­ди­ми­ру Пост­но­ву из Ру­си­је, ко­ји је осво­јио и пр­ву на­гра­ду за ко­лек­ци­ју фо­то­гра­фи­ја.

Ла­у­ре­ат сре­бр­не ме­да­ље Фо­то са­ве­за Ср­би­је за по­је­ди­нач­ну фо­то­гра­фи­ју осво­јио је Ча­ба Ме­са­рош из Ма­ђар­ске, а док је брон­за­ну до­био Ни­ка Ер­ја­вец из Сло­ве­ни­је, а за ко­лек­ци­ју фо­то­гра­фи­ја злат­ном ме­да­љом на­гра­ђен је Иштван Ху­ис из Ма­ђар­ске.

М.Стајић

Фото: Јелена Ивановић

EUR/RSD 117.1277
Најновије вести