Аутомобили на лицитацији

Служба за заједничке послове Града на лицитиацији продаје хаварисане и нерегистроване аутомобиле.
Gradska kuca/S. Susnjevic
Фото: Дневник/С. Шушњевић/Центар града

                           СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

                                                                   Жарка Зрењанина 2

 

            На основу члана 153. став 1. Одлуке о уређењу Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/2017 и 7/2019) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада, број: 021-1/2018-849-II од 18. септембра 2018. године, којим се одобрава продаја хаварисаних и нерегистрованих возила путем јавне лицитације, Служба за заједничке послове Града Новог Сада, објављује

 

                                                                      

         ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ХАВАРИСАНИХ И НЕРЕГИСТРОВАНИХ ВОЗИЛА

                                           ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ – ЛИЦИТАЦИЈОМ

 

Предмет продаје су:

       Хаварисана и нерегистрована возила, уклоњена са јавних паркиралишта на територији Града Новог Сада решењима Градске управе за инспекцијске послове, Област инспекције за саобраћај и путеве, којима је истекао прописани рок чувања (без права на регистрацију), чије су ближе карактеристике, почетна продајна цена и износ депозита приказани у табели:

 

 

Ред.

број

 

   Марка и

  тип возила

              Бивша рег. ознака

  

    Боја   

  возила

 

 Почетна

     цена                 

 

   Износ   депозита

  Возило се   

  продаје на  

 лицитацији

 

    1.

    

    Daewoo

           Без регистарске ознаке

Бр. шасије: KLAJF19W1TB464129

 

      Није       

  одређена

 

10.000,00

  динара

  

 3.000,00    

  динара

прва продаја

 

    2.

    Volkswagen     

     Golf

        

           Без регистарске ознаке

Бр. шасије: WVWZZZ1JZYW516361

     Сива

 

25.000,00  

  динара

     

 3.000,00   

  динара

прва продаја

 

    3.

   

    Renault

    Safrane

           Без регистарске ознаке

            Бр. мотора: 4625ZX30

      

     Плава

 

12.000,00  

  динара

 

 3.000,00

  динара

прва продаја

 

    4.

    

  Fiat Punto

                     NS 205-FX

       

     Жута

 

20.000,00

  динара

     

 3.000,00         

  динара

прва продаја

 

    5.

    Citroen    

   Berlingo

                     NS 200-CG

        

     Плава

 

12.000,00

  динара

 

 3.000,00

  динара

 

прва продаја

 

 

       Возила се продају појединачно у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације по питању квалитета и недостатака, односно исправности, комплетности и техничких карактеристика и могу се разгледати, дана 16. априла 2019. године, у објекту који се налази у  ул. Приморска 88, у Новом Саду, у периоду од 9 до 10 часова (претходно се најавити Ерор Стевану на број: 064/8448-454).

            Сматра се да је учесник на лицитацији, пре лицитације, обавио разгледање возила која се продају и да своју понуду базира на сопственој процени стања возила.

            Почетна цена по којој се возила отуђују наведена је у табели.

            Сви учесници у поступку јавне лицитације дужни су да на почетку поступка лицитације, Комисији за јавну лицитацију нерегистрованих и хаварисаних возила доставе Пријаву за учешће на јавном надметању са Прилогом 1 и доказом о уплати депозита. Пријаву за учешће треба поднети у запечаћеној коверти на чијем лицу треба назначити: ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ – Град Нови Сад, а на полеђини ко је подносилац пријаве.

            Образац Пријаве за учешће на јавном надметању са Прилогом 1 преузима се непосредно на месту и на дан одређен за разгледање возила и на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs.

            Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове огласа и која уплате депозит, наведен у овом огласу, на подрачун  бр. 840-1043804-70 Служба за заједничке послове Града Новог Сада - Депозит за физичка и правна лица - отуђење покретних ствари из јавне својине, са позивом на број личне карте учесника лицитације, односно ПИБ-а за правна лица.

          Приложени депозит урачунава се у купопродајну цену.

          За лицитирање возила чија је процењена вредност:

          - мања од 5.000,00 динара обавезан је депозит у висини од 2.000,00 динара,

          - од 5.000,00 до 40.000,00 динара обавезан је депозит у висини од 3.000,00 динара,

          - изнад 40.000,00 динара обавезан је депозит у висини од 10% од процењене вредности.

          Продавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и називу банке нису потпуни или тачни.   

          У случају да купац нерегистрованог и хаварисаног возила, који је излицитирао највећу цену, у року од 2 (два) дана од дана доношења записника о продаји возила, не уплати износ за који му је возило продато, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити учесник на поновној лицитацији за исто возило, односно не може бити понуђач у даљем поступку продаје тог возила.  

       Лицитација ће се одржати, дана 19. априла 2019. године, са почетком у 9.00 часова  у Новом Саду, Жарка Зрењанина 2, у Плавој сали.

       Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

        Возило се не може продати по цени нижој од процењене почетне цене возила.

        Лицитациони корак (износ сваке појединачне понуде на лицитацији) не може бити мањи од 500,00 динара од претходно излицитираног износа.

        Учесник јавне лицитације који понуди највишу цену проглашава се купцем.

        Јавно надметање спроводи Комисија за јавну лицитацију нерегистрованих и хаварисаних возила, тако што:

  • позива учеснике лицитације да прихвате понуђену цену;

                - проглашава за купца учесника лицитације који је понудио највишу цену;

           - записник о јавној лицитацији потписује најповољнији понуђач-купац.

         Највећа излицитирана цена за одређено возило представља истовремено и коначан износ за уплату за то возило, умањен за износ депозита који је уплаћен пре лицитације.            

         Излицитирано возило се може преузети, у року од 5 (пет) радних дана, од дана одржане лицитације, након уплате излицитираног износа умањеног за износ депозита.

          Учесницима лицитације који нису изабрани за најповољнијег понуђача депозит се враћа у року од 15 дана, од дана одржане лицитације.

 

          За сва потребна обавештења заинтересовани се могу обратити председнику Комисије Рикало Миладину, на број телефона 021/4807780.

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД  НОВИ САД

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ                                           ВД ШЕФА  СЛУЖБЕ

Број:  XIX-031-1/2018-122

Дана: 09. априла 2019. године                                                                  Војислав Јоксовић

НОВИ САД                                                                                                                                                                                            

                                                                                                               

EUR/RSD 117.6117
Најновије вести