„Пинкијеви“ ђаци  пра­ви­ли на­кит и та­шне

Уче­ни­ци Са­о­бра­ћај­не шко­ле„Пин­ки” ју­че су има­ли при­ли­ку да уче­ству­ју у ре­ци­кла­жној ра­ди­о­ни­ци сим­бо­лич­ног на­зи­ва „Green fashion”, или на­род­ски ре­че­но, „зе­ле­на мо­да”.
1
Фото: Dnevnik.rs

Ка­ко је ка­за­ла ко­ор­ди­на­тор­ка вр­шњач­ког ти­ма из Удру­же­ња „Аси­стент” Ма­ја Ву­ја­но­вић, про­је­кат се ре­а­ли­зу­је већ тре­ћу го­ди­ну за­ре­дом, а овог пу­та умет­ни­ца Мир­ја­на Бе­го­јев сред­њо­школ­ци­ма је по­ка­зи­ва­ла ка­ко да од ста­рих ства­ри на­пра­ве не­ке но­ве, ин­те­ре­сант­не мод­не до­дат­ке.

“Оно што је за не­ког от­пад, не­ко дру­ги мо­же ис­ко­ри­сти­ти, пре­ра­ди­ти и на­пра­ви­ти умет­нич­ко де­ло или пак мод­ни до­да­так – об­ја­сни­ла је Ма­ја Ву­ја­но­вић, и на­по­ме­ну­ла да јој је ве­о­ма дра­го што су се ра­ди­о­ни­ца­ма, осим де­во­ја­ка, при­кљу­чи­ли и мом­ци и што ак­тив­но уче­ству­ју.”

Мир­ја­на Бе­го­јев пра­ви уни­ка­тан на­кит од ра­зних тка­ни­на, а ка­ко ка­же, пук­ну­те пер­ли­це, дуг­ми­ћи, ста­ре тка­ни­не, ма­ји­це, уз ма­ло ма­ште и кре­а­тив­но­сти мо­гу се ис­ко­ри­сти­ти за не­што но­во. До­да­је да се уз ма­ло ма­ште вр­ло ла­ко мо­же на­пра­ви­ти брош та­ко што се на кар­тон за­ле­пи тка­ни­на по же­љи, до­да­ју се пер­ли­це и дуг­ми­ћи и то је све.

“ Же­ли­мо да по­ка­же­мо љу­ди­ма да се од ста­рих ства­ри мо­же на­пра­ви­ти не­што ин­те­ре­сант­но и ко­ри­сно”, ре­као је уче­ник дру­гог раз­ре­да Сте­фан По­по­вић, и на­по­ме­нуо да је и про­шле го­ди­не уче­ство­вао у про­је­ка­ту.

Ка­ко нам је об­ја­снио, од но­га­ви­ца ста­рих пан­та­ло­на мо­же се на­пра­ви­ти та­шна, а ста­ре шна­ле за ко­су уз не­ко­ли­ко но­вих де­та­ља мо­гу се опет ко­ри­сти­ти.

Кра­јем но­вем­бра одр­жа­ће се мод­на ре­ви­ја, а на­кон то­га сви пред­ме­ти ко­је су уче­ни­ци на ра­ди­о­ни­ца­ма на­пра­ви­ли би­ће из­ло­же­ни и по­се­ти­о­ци ће мо­ћи да их ку­пе. Ка­ко нам је об­ја­сни­ла Ма­ја Ву­ја­но­вић, при­ку­пље­ни но­вац би­ће ис­ко­ри­шћен ће­мо за пра­вље­ње ми­ни био-ба­ште у вр­ти­ћу „Чу­пе­рак” у Но­вом Са­ду, па ће у мод­ну ре­ви­ју би­ти укљу­че­ни и ма­ли­ша­ни из те уста­но­ве. 

Кра­јем но­вем­бра одр­жа­ће се мод­на ре­ви­ја, а на­кон то­га сви пред­ме­ти ко­је су уче­ни­ци на ра­ди­о­ни­ца­ма на­пра­ви­ли би­ће из­ло­же­ни и по­се­ти­о­ци ће мо­ћи да их ку­пе

Про­је­кат „Green fashion” су­фи­нан­си­ра Град­ска упра­ва за спорт и омла­ди­ну – Кан­це­ла­ри­ја за мла­де, у окви­ру Ло­кал­ног ак­ци­о­ног пла­на за 2017. го­ди­ну, а ре­а­ли­зу­је га Удру­же­ње „Аси­стент. Осим ђа­ка Са­о­бра­ћај­не шко­ле, укљу­че­ни су и уче­ни­ци Сред­ње еко­ном­ске и Умет­нич­ке шко­ла, као и Вр­шњач­ки тим сту­де­на­та Фа­кул­те­та за еко­но­ми­ју и ин­же­њер­ски ме­наyмент (ФИ­МЕК).

Ј. Ву­ка­ши­но­вић

EUR/RSD 117.5791
Најновије вести