Рани јавни увид плана генералне регулације Ветерника

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и мишљења Комисије за планове број V-35-526/17  од 16.11.2017. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава
veternik kamion, Dnevnik/Slobodan Šušnjević
Фото: Дневник/Слободан Шушњевић

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (пет локалитета)

 

Рани јавни увид у Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (пет локалитета) одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од  07. марта до 21. марта 2018. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице „Ветерник“, Улица Иве Лоле Рибара 1а у Ветернику.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 21. марта 2018. године.

(Огласни текст)

EUR/RSD 117.2710
Најновије вести