Ву­че­вић о Променади: Ни­ко ни­је угро­жен ни­ти би то Град до­зво­лио

– Про­ве­ра­ва­мо сва­ки дан чи­ње­ни­це и би­ће ван­ред­на ин­спек­циј­ска кон­тро­ла – из­ја­вио је за „Днев­ник” гра­до­на­чел­ник Но­вог Са­да Ми­лош Ву­че­вић по­во­дом са­оп­ште­ња Ли­ге си­ци­јал­де­мо­кра­та Вој­во­ди­не у ко­јем ли­га­ши по­зи­ва­ју над­ле­жне град­ске слу­жбе и ин­ве­сти­то­ре бу­ду­ћег тр­жног цен­тра „Про­ме­на­да” да хит­но ре­ше про­блем с под­зем­ним во­да­ма да не би до­шло до не­са­гле­ди­вих по­сле­ди­ца по ко­му­нал­ну ин­фра­струк­ту­ру и нор­ма­лан жи­вот у Но­вом Са­ду.
t
Фото: Dnevnik.rs

– Ни­ко не мо­же да ра­ди ми­мо за­ко­на. И ап­со­лут­но ће све би­ти ура­ђе­но у скла­ду с про­пи­си­ма, уз кон­сул­та­ци­ју са струч­ња­ци­ма. Ни­ко ни­је угро­жен, ни­ти би то Град икад ура­дио или до­зво­лио – ис­ти­че Ву­че­вић.

Он је ре­као да се из­ми­шљо­ти­не ра­зних по­ли­тич­ких гру­па­ци­ја ко­је су се на­кна­до укљу­чи­ле у рас­пра­ву о тој те­ми и ко­је ми­сле да ће се „огре­ба­ти” за не­ки по­ли­тич­ки поен, мо­гу ока­ра­те­ри­са­ти као бе­сми­сле­не, не­ко­рект­не пре­ма гра­ђа­ни­ма и на­шем гра­ду.

– Они по­ка­зу­ју сву сво­ју бес­кур­пу­ло­зност у же­љи да се до­че­па­ју вла­сти – на­гла­сио је гра­до­на­чел­ник Ми­лош Ву­че­вић.  

ЛСВ је са­оп­штио да, по ин­фор­ма­ци­ја­ма ко­ји­ма рас­по­ла­же, ин­ве­сти­то­ри ни­су по­што­ва­ли про­је­кат из­град­ње објек­та бу­ду­ћег тр­жног цен­тра „Про­ме­на­да” и ни­су на од­го­ва­ра­ју­ћи на­чин ре­ши­ли про­блем с под­зем­ним во­да­ма.

„Сви­ма ко­ји ба­рем ма­ло по­зна­ју Но­ви Сад и Вој­во­ди­ну ве­о­ма су до­бро по­зна­ти про­бле­ми с под­зем­ним во­да­ма и пе­ско­ви­тим тлом на ко­јем су из­ра­сли чи­та­ви гра­до­ви”, ка­же се у са­оп­ште­њу ЛСВ-а ко­је је пот­пи­сао ње­гов ли­дер Не­над Ча­нак.

На­во­ди и да, на­кон што су ин­ве­сти­то­ри схва­ти­ли да су на тај на­чин на­пра­ви­ли про­блем, око објек­та су из­гра­ди­ли бу­на­ре по­мо­ћу ко­јих цр­пе ви­шак под­зем­них во­да и ту во­ду у огром­ним ко­ли­чи­на­ма по­ти­ску­ју у ка­на­ли­за­ци­ју.

„По­сле­ди­ца то­га је да је иона­ко пре­оп­те­ре­ће­на ка­на­ли­за­ци­ја са­да још до­дат­но оп­те­ре­ће­на, што мо­же до­ве­сти до по­пла­ва при­ли­ком пр­вих озбиљ­ни­јих па­да­ви­на” сма­тра Ча­нак.

Твр­ди да то ре­ше­ње сма­њу­је ни­во во­де у бу­на­ри­ма из ко­јих ЈКП „Во­до­вод и ка­на­ли­за­ци­ја” цр­пи пи­ја­ћу во­ду за Но­во­са­ђа­не. То зна­чи, ис­ти­че, да ће, уко­ли­ко се под хит­но не пре­ду­зму од­го­ва­ра­ју­ће ме­ре, Но­вом Са­ду за­пре­ти­ти и мо­гу­ћа не­ста­ши­ца пи­ја­ће во­де.

„И то ни­је све. Као по­сле­ди­ца цр­пље­ња под­зем­них во­да ис­под објек­та бу­ду­ће ’Про­ме­на­де’, опа­да ни­во под­зем­них во­да и у око­ли­ни, што би за по­сле­ди­цу у ско­рој бу­дућ­но­сти има­ло пра­ву ка­та­стро­фу, пре све­га за на­се­ље Ли­ман, где би број­не згра­де мо­гле по­че­ти да то­ну, да пу­ца­ју па чак и да се ру­ше”, на­во­ди Ча­нак.  

Ли­га по­здра­вља све ин­ве­сти­ци­је у Но­ви Сад, Вој­во­ди­ну и Ср­би­ју у це­ли­ни, али не по сва­ку це­ну и не по це­ну жи­во­та и здра­вља сво­јих су­гра­ђа­на.

 

Е. Мар­ја­нов

EUR/RSD 117.3323
Најновије вести