Бај­кер­ско ужи­ва­ње у Го­спо­ђин­ци­ма

ГО­СПО­ЂИН­ЦИ: Де­ве­ти скуп у ор­га­ни­за­ци­ји го­спо­ђи­нач­ког Мо­то клу­ба „Еска­дри­ла“, ко­ји је већ по­при­мио обе­леж­ја ме­ђу­на­род­не ма­ни­фе­ста­ци­је, одр­жан је ми­ну­лог ви­кен­да код по­зна­тог „Ави­он­ског кри­ла“ у Го­спо­ђин­ци­ма.
1
Фото: Dnevnik.rs

Љу­би­те­љи дво­точ­ка­ша по­че­ли су да се оку­пља­ју већ у пе­так, на про­сто­ру не­ка­да­шњег аеро­дро­ма Цр­ве­не ар­ми­је то­ком Дру­гог свет­ског ра­та, у окви­ру ко­јег им је обез­бе­ђен камп са ту­ше­ви­ма, хра­ном и во­дом. Пла­жа на Је­грич­кој, у бли­зи­ни кам­па, до­при­не­ла је још ве­ћем ужи­ва­њу и мо­гућ­но­сти рас­хла­ђи­ва­ња на ви­ше од 30 сте­пе­ни.

Су­бот­ње по­под­не би­ло је ре­зер­ви­са­но за две бај­кер­ске игре и то нај­пре за тр­ке убр­за­ња мо­то­ра у три ка­те­го­ри­је по ја­чи­ни, а по­том и за по­вла­че­ње ка­ми­о­на. Две еки­пе ко­је су нај­бр­же од­ву­кле ка­мион ду­жи­ном од 20 ме­та­ра над­ме­та­ле су се у по­вла­че­њу ко­ноп­ца. Они нај­бо­љи осво­ји­ли су опре­му за мо­тор, ма­ји­це са мо­ти­ви­ма „Еска­дри­ле“, а чи­ни се да су се нај­ви­ше об­ра­до­ва­ли пе­че­ном пра­се­ту и пе­че­ним пи­ли­ћи­ма, па је та­ко од­мах на­кон над­ме­та­ња усле­ди­ло дру­же­ње под ша­то­ром. Ни­је из­о­стао ни чу­ве­ни бај­кер­ски па­суљ, а пред­ве­че су де­фи­ло­ва­ли го­спо­ђи­нач­ким ули­ца­ма у па­ро­ви­ма.

Пред­сед­ник Мо­то клу­ба „Еска­дри­ла“ Го­ран Бу­ба­ло за­до­во­љан је од­зи­вом, с об­зи­ром на то да је, ка­ко ка­же, про­те­клог ви­кен­да у Ср­би­ји ор­га­ни­зо­ва­но ви­ше од 20 та­квих ма­ни­фе­ста­ци­ја.

Фото: Dnevnik.rs

- Дру­жи­мо се и ужи­ва­мо сва­ке го­ди­не без и нај­ма­њег про­бле­ма и ин­ци­ден­та, што је ве­о­ма ва­жно и рет­ко за мно­го­људ­не ску­по­ве. Мно­ги са стра­не се чу­дом чу­де ка­ко све про­ти­че мир­но, са див­ном енер­ги­јом пу­ном то­ле­ран­ци­је и дру­же­њем без ијед­ног мр­ког по­гле­да - ка­же Бу­ба­ло.

Мо­то­ра­ши се сма­тра­ју и за­штит­ни­ци­ма из­вор­ног ро­кен­ро­ла, па та­ко му­зич­ки из­бор ни­је раз­о­ча­рао ни ове го­ди­не. У пе­так уве­че на­сту­пи­ли су бен­до­ви „По крат­ком по­ступ­ку“ и „Све­ти грал“, а у су­бо­ту по­се­ти­о­ци су ужи­ва­ли у ва­тре­ној енер­ги­ји ста­ри­је ге­не­ра­ци­је „Ате­ист ре­па“, а на­кон њих на­сту­пи­ли су и мом­ци из бен­да „Рок­стар­за“.

Ма­ни­фе­ста­ци­ју су по­мо­гли Оп­шти­на Жа­баљ, Ме­сна за­јед­ни­ца Го­спо­ђин­ци, са­ми чла­но­ви „Еска­дри­ле“ и не­ко­ли­ко при­вред­ни­ка са те­ри­то­ри­је оп­шти­не.

М. Ра­шић

EUR/RSD 117.2962
Најновије вести