Културни предео Бача тражи међународну заштиту

БАЧ: Документ под називом “Номинациони предео Бача”, у чијој изради је учествовао велики број стручњака, биће предложен за упис на Унескову листу светског културног и природног наслеђа, потврђено је из Министарства културе, а тај предлог је од великог значаја за Србију, јер се по први пут номинује за (нову) категорију културног добра, “културни предео”.
b
Фото: Dnevnik (Radivoj Hadžić)

Уколико овај процес буде успешно завршен, “Културни предео Бача” ће бити препознат као први културни предео у Србији, али и региону, чија изузетна универзална вредност превазилази националне оквире и који ће добити посебан вид међународне заштите у оквиру Конвенције о заштити светске културне и природне баштине.

За општину Бач ово је изузетно важно, јер ће цела општина бити стављена под заштиту, али ће кандидатура обухватити и предео још две општине.

Заменица председника општине Марина Балабан, некадашња директорка Туристичке организације Бач, каже да су их поводом ове вести звали сви новинари, али да се неће оглашавати до 31. јануара, када им је рок за предају документације за кандидатуру.

- Кандидује се цео културни предео Бача, не само Бачка тврђава, Подграђе, већ цео Бач, све што је раније утврђено као културни предео, први проглашени културни предео у Србији, пре него што је и законски регулисана та категорија. Захвата и границе суседних општина Оyака и Бачке Паланке - каже Балабан и додаје да ће о самој номинацији говорити када се преда, јер то не ради локална самоуправа, већ Министарство културе. (На сајту Министарства културе и информисања објављена су имена радне групе која се бави праћењем израде номинационог досијеа за културни предео Бача са окружењем.)

Послове израде номинационог досијеа за Културни предео Бач са окружењем обављају Покрајински завод за заштиту споменика културе – Петроварадин, Републички завод за заштиту споменика културе и Покрајински завод за заштиту природе. Задаци Радне групе су да обезбеди услове за завршетак процеса израде номинационог досијеа за Културни предео Бач са окружењем, као и да врши координацију свих учесника; да разматра, анализира и верификује израђену документацију у складу са постављеним циљевима и задатим роковима; да пружа стручну помоћ свим учесницима у процесу израде досијеа; затим да обезбеди услове за неометани рад експерата на терену и да обезбеди неопходну подршку раду експерата од стране надлежних републичких, покрајинских и органа локалне самоуправе, установа и институција; да, по потреби, омогући формирање тематских стручних тимова, чији би задатак био обрада материјала за који не постоје одговарајуће експертизе, као и да промовише природне и културне вредности Бача и околине као културног предела, односно локалитета који ће бити уписан  на Листу Светске природне и културне баштине Унеско-а.


Живот различитих људских заједница од раног неолита до данас

Културни предео Бача део је јужног ободног простора Панонске низије, природно омеђен пређашњим и садашњим током Дунава. На овом терасастом терену са обиљем вегетације, вода и природног тла, прати се континуитет насељавања из кога је проистекао и изразити културни диверзитет, о коме сведочи богатство очуваног материјалног и нематеријалног наслеђа. Живот различитих људских заједница на том простору траје непрекидно од раног неолита до данас, што је више од 8.000 година. У нашој ери овај предео је био и важно гранично подручје и раскрсница путева између цивилизација које су га културно, социјално и економски обликовале.

Топоними који дефинишу овај културни предео су Бач, Бођани, Доња Брањевина и Дероње, Бачко Ново Село, Врањак и Гувниште, Карађорђево, Камариште, Лабудњача, Берава и Провала, Плавна, Букински рит и Парк шума „Букински храстик”. У самој радној верзији номинационог досије као посебни квалитети предела наводи се чињеница да је реч о простору са изразитом културном разноликошћу, која се најбоље види код споменика од изузетног значаја какви су Тврђава и Фрањевачки самостан у Бачу, те манастир Бођани са зидним сликарством Христофора Жефаровића.


Фото: Dnevnik (Radivoj Hadžić)

Богати вишеслојни археолошки налази потврђују да је овај предео заиста јединствен сведок, и то у раздобљу дугом осам миленијума, историјских процеса у пограничној зони леве обале Дунава, попут интеграције у Панонску низију различитих народа, односно етничких, касније и религијских група. Јер од локалитета Доња Брањевина, где је откривена чувена Црвенокоса богиња, па до налазишта у манастирском дворишту, пронађено је мноштво вредних артефаката из праисторије, античког периода, средњег века…

На другој страни је природно богатство, које је, уосталом, Унеско већ препознао уписујући Бачко Подунавље на светску листу резервата биосфере. Унутар предела су Дунав, Мостонга, Жива, Берава, Зечица, рукавци, меандри, мочваре, језеро Провала, као и мноштво канала и рибњака – човекових руку дело. У номинационом досијеу се такође указује на шароликост фауне, као и на високи степен трајања традиционалног начина коришћења земље и природних ресурса, али није занемарена ни архитектонска шароликост.     

Маша Стакић

EUR/RSD 117.5361
Најновије вести