У то­ку ди­ги­та­ли­за­ци­ја вред­не му­зеј­ске гра­ђе у Врбасу

ВР­БАС: Град­ски му­зеј Вр­бас од про­шле сед­ми­це на­ла­зи се у Ви­ки­пе­ди­ји. Ову вест пре­не­ла је ар­хе­о­лог –ви­ши ку­стос у му­зе­ју Ве­сна Гр­гу­ро­вић, на­ве­де­ћи да се тре­нут­но у вр­ба­ском му­зе­ју ди­ги­та­ли­зу­је нај­вред­ни­ји ма­те­ри­ја­ли.
1
Фото: Dnevnik.rs

Кра­јем ма­ја код нас су би­ли пред­став­ни­ци Ми­ни­стар­ства кул­ту­ре Ср­би­је и ка­да су ви­де­ли шта смо за пет го­ди­на по­сто­ја­ња ура­ди­ли, пред­ло­жи­ли су да бу­де­мо укљу­че­ни у про­грам ко­јим се при­бли­жа­ва нај­ши­рој свет­ској јав­но­сти са­др­жа­ји ко­јим уста­но­ва рас­по­ла­же кроз ан­га­жман ви­ки­пе­ди­јан­ца ста­жи­сте. За­то је са­да код нас Ви­ки­пе­ди­ја­нац ста­жи­ста Ок­са­на Му­дри-Не­дић, Ма­ла ко­ме­та, ко­ја од 15. ав­гу­ста па до 15. сеп­тем­бра тре­ба да ди­ги­та­ли­зу­је ста­ре и рет­ке књи­ге, раз­глед­ни­це, пла­ка­та и фо­то­гра­фи­ја и да их по­ста­ви на Ви­ки­звор­ник и у Ви­ки­ме­ди­ји­ну оста­ву - ис­ти­че Гр­гу­ро­вић

Ка­ко на­во­ди, ста­жи­ста ће ор­га­ни­зо­ва­ти и обу­ке уре­ђи­ва­ња Ви­ки­пе­ди­је за за­по­сле­не у Град­ском му­зе­ју. Овај про­грам спро­во­ди Ви­ки­ме­ди­ја/Ви­ки­пе­ди­ја, и Град­ски му­зеј у Вр­ба­су је осма уста­но­ва у Ср­би­ји ко­ја је укљу­че­на у ње­га.

– Ди­ги­та­ли­зу­је се нај­вред­ни­ји ма­те­ри­јал Град­ског му­зе­ја и кроз сли­ке и ре­чи га пред­ста­вља веб по­се­ти­о­ци­ма уста­но­ве, ко­јих је из да­на у дан све ви­ше –на­ве­ла је Гр­гу­ро­вић. – Про­грам ста­жи­ра­ња пред­ста­вља је­дан од Ви­ки­ме­ди­ји­них про­је­ка­та ко­ји се пр­ви пут ре­а­ли­зо­вао 2010. го­ди­не у Бри­тан­ском му­зе­ју.

Ви­ки­пе­ди­ја­нац ста­жи­ста би­ра се из ре­до­ва ис­ку­сних Ви­ки­пе­ди­ја­на­ца/Ви­ки­ме­ди­ја­на­ца и њи­хо­ва уло­га је по­сре­до­ва­ње из­ме­ђу ГЛАМ ин­сти­ту­ци­ја (га­ле­ри­је, би­бли­о­те­ке, ар­хи­ви, му­зе­ји) и огран­ка Ви­ки­ме­ди­је.  Пр­ви Ви­ки­пе­ди­ја­нац ста­жи­ста у Ср­би­ји оба­вљао је прак­су у Уни­вер­зи­тет­ској би­бли­о­те­ци “Све­то­зар Мар­ко­вић” 2014 го­ди­не. Од та­да до да­нас ре­а­ли­зо­ва­но је укуп­но де­сет про­гра­ма у осам ин­сти­ту­ци­ја: у Бо­та­нич­кој ба­шти Је­вре­мо­вац, УНИ­ЛИБ-у, Му­зе­ју у Сме­де­ре­ву, На­род­ном му­зе­ју Ле­сков­ца, Исто­риј­ском ар­хи­ву Су­бо­ти­це, Му­зе­ју Ју­го­сла­ви­је у два на­вра­та, Му­зе­ју Вој­во­ди­не, а са­да се ре­а­ли­зу­је у Град­ском му­зе­ју Вр­бас.

Пре­ма ре­чи­ма Ве­сне Гр­гу­ро­вић до са­да су на­пи­са­ни члан­ци о Град­ском му­зе­ју Вр­бас, зна­ме­ни­тим гра­ђа­ни­ма Вр­ба­са Или­ји Ми­ло­ван­че­ву, Па­влу Ко­ји­ћу, Ка­ро­љу Сир­ма­и­ју, за­тим о Му­зе­ју ре­во­лу­ци­је у Вр­ба­су, До­бро­вољ­ном ва­тро­га­сном дру­штво у Вр­ба­су, Иси Се­киц­ки, Фри­дри­ху Ло­цу, Јо­ха­не­су Вај­ден­хај­му, Бе­ли Пе­хан, Ар­хе­о­ло­шком ло­ка­ли­те­ту Шу­ва­ков са­лаш-Кли­са, Иштва­ну Ђен­ге, Ми­ле­ти Ле­ско­вац, Фло­ри Ши­флер, и до­пу­ње­ни већ по­сто­је­ћи члан­ци: Чар­нок, о Јо­же­фу Пе­ха­ну и Гим­на­зи­ји "Жар­ко Зре­ња­нин".

З. Де­лић

Про­је­кат „Пра­во­вре­ме­но ин­фор­ми­са­ње у Вр­ба­су” ре­а­ли­зо­ва­ла је “Па­но­ни­ја ме­диа” у са­рад­њи са “Днев­ни­ком”. Ста­во­ви из­не­ти у овом тек­сту ну­жно не из­ра­жа­ва­ју ста­во­ве ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, ко­ја су­фи­нан­си­ра про­је­кат.

EUR/RSD 117.5361
Најновије вести