Зим­ска слу­жба у Сомбору спрем­на за пр­ве сне­го­ве

СОМ­БОР: Ду­го­роч­не пр­ог­но­зе ме­те­о­ро­ло­га ве­за­не за пред­сто­је­ћу зи­му кре­ћу се од ка­та­стро­фич­них на­ја­ва по­лар­не зи­ме, до оних да, услед гло­бал­них кли­мат­ских пр­о­ме­на, пра­ве зи­ме са ни­ским тем­пе­ра­ту­ра­ма и обил­ним сне­го­ви­ма не­ће ни би­ти.
с
Фото: Град Сомбор/Градоначелник Ратковић приликом смотре Зимске службе

Ипак, сом­бор­ски ко­му­нал­ци ко­ји су око­сни­ца зим­ске слу­жбе у пот­пу­но­сти су спрем­ни за евен­ту­ал­не иза­зо­ве.

Ко­ман­дант Шта­ба за ван­ред­не си­ту­а­ци­је, гра­до­на­чел­ник Сом­бо­ра Ан­то­нио Рат­ко­вић оба­вио је на пунк­ту зим­ске слу­жбе, смо­тру опре­ме и тех­ни­ке, за­јед­но са Го­ра­ном Нон­ко­ви­ћем, на­чел­ни­ком За­пад­но­бач­ког управ­ног окру­га као и пред­став­ни­ци­ма По­ли­циј­ске упра­ве те јав­них ко­му­нал­них пред­у­зе­ћа „Зе­ле­ни­ло“, „Чи­сто­ћа”, „Пр­о­стор”  и „Во­до­ка­нал”, ко­ји су, као и прет­ход­них го­ди­на, укљу­че­ни у ак­тив­но­сти Зим­ске слу­жбе.

На­кон „ра­пор­та“ ко­му­на­ла­ца и смо­тре Рат­ко­вић је ис­та­као да се сва по­треб­на ме­ха­ни­за­ци­ја на­ла­зи на рас­по­ла­га­њу, као и да су при­пре­мље­не до­вољ­не ко­ли­чи­не со­ли, те да је све спрем­но за пред­сто­је­ћу зи­му.

- На­пра­ви­ли смо де­та­љан план ак­тив­но­сти ка­ко би сви пу­те­ви би­ли пр­о­ход­ни за не­сме­тан жи­вот и рад. За чи­шће­ње од сне­га у аран­жма­ну на­ше Зим­ске слу­жбе пред­ви­ђе­но је 14 оп­штин­ских пу­те­ва у ду­жи­ни од 85 ки­ло­ме­та­ра, 38 ули­ца пр­вог  при­о­ри­те­та у ду­жи­ни од 27 ки­ло­ме­та­ра, 22 ули­це дру­гог при­о­ри­те­та у гра­ду у ду­жи­ни од де­сет и по ки­ло­ме­та­ра, а у њи­хо­вој над­ле­жно­сти ће би­ти одр­жа­ва­ње и глав­не Ули­це Кра­ља Пе­тра Пр­вог, као и све пе­шач­ке и би­ци­кли­стич­ке ста­зе – пре­ци­зи­рао је гра­до­на­чел­ник. - Обез­бе­ди­ли смо до­вољ­ну ко­ли­чи­ну со­ли за пред­сто­је­ћу зи­му, сву ме­ха­ни­за­ци­ју ко­ја је по­треб­на да би Зим­ска слу­жба функ­ци­о­ни­са­ла бес­пре­кор­но, као и људ­ство, ка­ко би све ули­це у гра­ду и при­град­ским на­се­љи­ма би­ле очи­шће­не.

У са­рад­њи са ме­сним за­јед­ни­ца­ма и ЈКП  „Пр­о­стор“ обез­бе­ђе­на су сред­ства за пер­ма­нен­ци­ју и сред­ства за го­ри­во за ин­тер­вен­ци­ју у свих 15 на­се­ље­них ме­ста, та­ко да не­ма бри­ге ни за се­ла, што се ти­че ме­ха­ни­за­ци­је и људ­ства, оце­нио је Рат­ко­вић:

- Сви на­ши су­гра­ђа­ни ће у пред­сто­је­ћој зим­ској се­зо­ни мо­ћи без­бед­но и на вре­ме да стиг­ну до сво­јих шко­ла и до сво­јих рад­них ме­ста. Сва јав­на ко­му­нал­на пред­у­зе­ћа уз по­др­шку Гра­да Сом­бо­ра ула­зе спрем­но у пред­сто­је­ћу зим­ску се­зо­ну -  за­кљу­чио је гра­до­на­чел­ник.

На­чел­ник За­пад­но­бач­ког управ­ног окру­га Го­ран Нон­ко­вић ис­та­као је да су и пунк­то­ви ко­ји су за­ду­же­ни за др­жав­не и ло­кал­не пу­те­ве на те­ри­то­ри­ји Сом­бо­ра, Апа­ти­на, Ку­ле и Оyака спрем­ни са ме­ха­ни­за­ци­јом

- Ра­ди­мо сва­ке го­ди­не по већ уста­ље­ном си­сте­му са пла­ном за 2022/2023. го­ди­ну, исто као и на ло­кал­ним пу­те­ви­ма, па ће та­ко би­ти одр­жа­ва­но чак 548 ки­ло­ме­та­ра пу­те­ва по­де­ље­них на пр­ву и дру­гу зо­ну при­о­ри­те­та - пре­ци­зи­рао је Нон­ко­вић.

М.Мћ

EUR/RSD 117.3739
Најновије вести