Десет ме­та­ра днев­но кроз Фру­шку го­ру

Ди­рек­тор "Ко­ри­до­ра Ср­би­је" Алек­сан­дар Ан­тић об­и­шао је гра­ди­ли­ште ту­не­ла Ири­шки ве­нац на Фру­шко­гор­ском ко­ри­до­ру, где је, ка­ко је "Днев­ник" већ пи­сао, по­че­ло бу­ше­ње, на­кон ско­ро го­ди­ну и по да­на при­пре­ма окол­ног те­ре­на и град­ње пот­пор­них зи­до­ва.
s
Фото: Instagram

Ан­тић је у сре­ду под­се­тио да је у пи­та­њу бу­ду­ћи нај­ду­жи ту­нел у Ср­би­ји, дуг око 3,5 ки­ло­ме­тра, са две ту­нел­ске це­ви.

- Ми смо пре не­ко­ли­ко не­де­ља от­по­че­ли с бу­ше­њем ту­не­ла, де­сне ту­нел­ске це­ви. И до са­да смо, с ове стра­не где се на­ла­зи ула­зни пор­тал, и са дру­ге стра­не, пре­ма Оп­шти­ни Ириг, где се на­ла­зи из­ла­зни пор­тал, на де­сној це­ви ис­ко­па­ли не­ких пет­на­е­стак ме­та­ра – из­ја­вио је том при­ли­ком Ан­тић, ко­ји је сво­ју по­се­ту об­ја­вио на свом Ин­ста­грам на­ло­гу.

Ка­ко и да­ље не до­би­ја­мо од­го­во­ре на пи­та­ња у ве­зи са ра­до­ви­ма на Фру­шко­гор­ском ко­ри­до­ру, на пр­ву лоп­ту ова­кав про­грес мо­же да за­бри­не, с об­зи­ром да би пет­на­е­стак ме­та­ра за не­ко­ли­ко не­де­ља, зна­чи­ло да би пре­о­ста­лих 7.000 ме­та­ра у обе ту­нел­ске це­ви би­ло за­вр­ше­но да­ле­ко ка­сни­је од про­ле­ћа 2025. го­ди­не, ка­да би тре­ба­ло да је крај­њи рок. Ипак, Ан­тић има об­ја­шње­ње:

- У овој пр­вој фа­зи, ти ко­ра­ци мо­ра­ју да иду ла­га­но, за­то што је та­ква тех­но­ло­ги­ја по­сла, за­то што је пут из­над са­мог ула­за у ту­нел. По­што има­мо две ту­нел­ске це­ви, има­ће­мо че­ти­ри на­пад­не тач­ке на ко­ји­ма оче­ку­је­мо да ће ди­на­ми­ка би­ти два, до два и по ме­тра днев­но – по­ја­снио је Ан­тић у из­ја­вио за ме­ди­је.

Ди­на­ми­ка го­во­ри да би, кад бу­ду "на­пад­ну­те" све че­ти­ри тач­ке бушења ту­не­ла и ако се на сва­кој на­пре­ду­је тем­пом ко­ји је Ан­тић проце­нио, са­мо бу­ше­ње мо­гло би да бу­де за­вр­ше­но за две до две и по го­ди­не

Ова ди­на­ми­ка го­во­ри да би, кад бу­ду "на­пад­ну­те" све че­ти­ри тач­ке бу­ше­ња ту­не­ла и ако се на сва­кој на­пре­ду­је тем­пом ко­ји је Ан­тић про­це­нио, са­мо бу­ше­ње мо­гло би да бу­де за­вр­ше­но за две до две и по го­ди­не. 

Под­се­ти­мо, по­чет­ком ју­ла, Ан­тић је на­вео да из­во­ђач ра­до­ва, ки­не­ски ЦРБЦ, има оби­чај да те­мељ­но при­пре­ма усло­ве за из­во­ђе­ње ра­до­ва, да би он­да ве­о­ма бр­зо ура­дио за­да­ти по­сао.

- На ту­не­лу ра­ди­мо ула­зни и из­ла­зни пор­тал, ура­ди­ли смо све при­ступ­не са­о­бра­ћај­ни­це, обез­бе­ђу­је­мо све ко­си­не. Ја­ко је ва­жно да та фа­за, пре не­го што кре­не­мо у бу­ше­ње ту­не­ла, бу­де те­мељ­но ура­ђе­на ка­ко не би­смо има­ли про­бле­ма то­ком са­мог бу­ше­ња ту­не­ла и ка­ко би­смо ста­би­ли­зо­ва­ли чи­та­ву ту кон­струк­ци­ју - ре­као је та­да Ан­тић из­ра­зив­ши оче­ки­ва­ње да ће се уско­ро ус­по­ста­ви­ти ди­на­ми­ка ра­до­ва ко­јом ће сви би­ти за­до­вољ­ни.

Фото: Instagram

Ра­до­ви на дво­цев­ном ту­не­лу ис­под Фру­шке го­ре, а са­мим тим и на Фру­шко­гор­ском ко­ри­до­ру, све­ча­но су от­по­че­ли 1. ма­ја  2021. го­ди­не. Тра­са ове бр­зе са­о­бра­ћај­ни­це ду­га је 47,7 ки­ло­ме­та­ра и из­де­ље­на је на че­ти­ри де­о­ни­це: пр­ва је од пе­тље с ауто-пу­тем Е75 до Па­ра­го­ва, дру­га је од Па­ра­го­ва до по­чет­ка оби­ла­зни­це око Ру­ме, тре­ћа од пе­тље код Ка­ћа до пе­тље на ауто-пу­ту Е75, а че­твр­та је са­ма оби­ла­зни­ца око Ру­ме.

Тра­са ове бр­зе са­о­бра­ћај­ни­це ду­га је 47,7 ки­ло­ме­та­ра и из­де­ље­на је на че­ти­ри де­о­ни­це: пр­ва је од пе­тље с ауто-пу­тем Е75 до Па­ра­го­ва, дру­га је од Па­ра­го­ва до по­чет­ка оби­ла­зни­це око Ру­ме, тре­ћа од пе­тље код Ка­ћа до пе­тље на ауто-пу­ту Е75, а че­твр­та је са­ма оби­ла­зни­ца око Ру­ме

Овим прав­цем про­ђе око 900 ка­ми­о­на днев­но и 10.000 во­зи­ла, што га чи­ни јед­ним од нај­оп­те­рећ­ни­јих у др­жа­ви. Но­ви ко­ри­дор ће за­о­би­ћи Ириг са за­пад­не стра­не, а у бли­зи­ни ће би­ти из­гра­ђе­на и на­плат­на ста­ни­ца. Кроз уго­вор са Ки­ном, др­жа­ва је обез­бе­ди­ла 715 ми­ли­о­на до­ла­ра за овај по­сао, чи­ји крај је за­ка­зан за април 2025. го­ди­не.

Осим што ће омо­гу­ћи­ти ве­зу са ауто-пу­тем Ру­ма-Ша­бац и бр­зом са­о­бра­ћај­ни­цом Ша­бац-Ло­зни­ца, те ти­ме и ве­зу за­пад­не Ср­би­је и БиХ ка се­ве­ру и ис­то­ку, Фру­шко­гор­ски ко­ри­дор ће из­ла­зи­ти и на са­да­шњи ауто-пут Бе­о­град-Су­бо­ти­ца код бен­зин­ске ста­ни­це "Ми­нут", али и на бу­ду­ћи ауто-пут Но­ви Сад-Зре­ња­нин-Бе­о­град, чи­ји по­че­так град­ње се оче­ку­је кра­јем го­ди­не.

Ујед­но, на те­ри­то­ри­ји Но­вог Са­да, Ко­ри­дор ће слу­жи­ти као ју­жна и ис­точ­на град­ска оби­ла­зни­ца за те­рет­ни са­о­бра­ћај, док ће оста­ла во­зи­ла мо­ћи да ко­ри­сте и мост ко­ји се гра­ди из­ме­ђу Но­вог Са­да и Срем­ске Ка­ме­ни­це, јер ће се оби­ла­зни­ца око Ка­ме­ни­це укр­шта­ти с Ко­ри­до­ром код мо­те­ла "Сун­це" на Па­ра­го­ву. Као до­да­так, за те­шке ка­ми­о­не и шле­пе­ре ко­ји има­ју крај­њу адре­су у Но­вом Са­ду, гра­ди се и одва­ја­ње пре­ма друм­ско-же­ле­знич­ком мо­сту, што ће за­пра­во би­ти оби­ла­зни­ца око Пе­тро­ва­ра­ди­на.

Од Фру­шко­гор­ског ко­ри­до­ра се оче­ку­је да рас­те­ре­ти од те­шког те­рет­ног са­о­бра­ћа­ја Фру­шку го­ру, Ириг, де­ло­ве Но­вог Са­да, пр­вен­стве­но Пар­ти­зан­ску ули­цу и Са­лај­ку и омо­гу­ћи бр­жи и без­бед­ни­ји про­ток љу­ди и ро­бе.

С. Кр­стић

EUR/RSD 117.1996
Најновије вести